KAOA1140 Immateriaalioikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla annetaan kokonaiskuva Suomen immateriaalioikeuden perusteista ja periaatteista. Opintojakso käsittelee erityisesti patentti-, tavaramerkki-, malli-, toiminimi-, tekijän- ja lähioikeuksien suojan ja näiden sääntelyiden perusteet. Aiheita ovat mm. suojan edellytykset, laajuus ja loukkauksen seuraamukset sekä immateriaalioikeuksien merkitys yritystoiminnassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, kevätlukukausi 4. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa eri immateriaalioikeudelliset suojamuodot ja niiden keskeiset erot
- määritellä kunkin yksinoikeuden suojan kohteen
- tehdä yhteenveto suojan synnyn edellytyksistä, laajuudesta, kestosta
- hahmottaa toisen immateriaalioikeuden loukkaamisen riskit ja seuraamukset
- perustella sopivan suojamuodon käyttöä tilannekohtaisesti

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Haarman, P-L. 2014. Immateriaalioikeus.
Muu luennolla erikseen jaettava materiaali.

Säädökset:
Tekijänoikeuslaki (8.7.1961/404).
Tavaramerkkilaki (10.1.1964/7).
Patenttilaki (15.12.1967/550).
Mallioikeuslaki (12.3.1971/221).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde