KAOA1120 Sopimusoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään yleistä sopimusoikeutta kuten sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä, kohtuullistamista, sopimusrikkomusta, sopimuksen tulkintaa ja täydentämistä sekä muuttamista koskevat opit. Tarkastelun kohteeksi otetaan muun muassa oikeustoimilain sopimuksentekomekanismi ja muut sopimuksentekotavat. Lisäksi perehdytään ostajan selonottovelvollisuuden ja myyjän tiedonantovelvollisuuden väliseen suhteeseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- muodostaa systemaattisen yleiskuvan sopimusoikeudellisesta sääntelystä
- esittää sopimusoikeuden periaatteet sekä niiden ydinsisällön
- tunnistaa sopimuksen synnyttävät ja päättävät tilanteet sekä sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset
- luokitella erilaisia sopimuksia ja selittää niiden sovellettavien sääntöjen eroavaisuuksia

Esitietojen kuvaus

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Oppimateriaalit

Hemmo, M. 2006. Sopimusoikeuden oppikirja.
Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali.

Säädökset:
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (13.6.1929/228).
Kauppalaki (27.3.1987/355).
Kuluttajansuojalaki (20.1.1978/38).
Korkolaki (20.8.1982/633).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde