JSBS7110 Työharjoittelu kotimaassa (5–15 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy alan ammattikäytäntöön. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan vastata sellaista tehtävää, mihin koulutusohjelman tavoitemäärittelyn mukaisesti opetuksessa on pyritty antamaan valmiuksia.

Harjoittelun tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- harjoittelutehtävien tulee olla ei-rutiiniluonteisia, tyypillisesti kehitys- tai selvitystehtäviä
- opiskelijalla on harjoittelupaikalla oppiaineen hyväksymä ohjaaja, jonka kanssa tehdään harjoittelusuunnitelma
- opiskelija toimittaa harjoittelusuunnitelman ennen harjoittelua oppiaineen harjoitteluvastaavalle
- opiskelija laatii harjoittelustaan selonteon, jonka oppiaineen harjoitusvastaava hyväksyy

Suoritustavat

Harjoittelusuunnitelma, harjoittelu, harjoitteluraportti

Arviointiperusteet

Opiskelija osaa arvioida riittävästi raportissaan omaa osaamistaan ja valmiuksiaan alan työtehtäviin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- työskennellä oman alan asiantuntijatehtävissä
- laatia oppimistavoitteet omalle työssäoppimiselle
- arvioida omaa suoritustaan työntekijänä sekä arvioida omaa oppimistaan suhteessa omiin oppimistavoitteisiin

Lisätietoja

Harjoittelusta on sovittava etukäteen oppiaineen harjoitteluvastaavan kanssa toimittamalla vastuuhenkilölle harjoittelupaikan ohjaajan kanssa yhdessä laadittu harjoittelusuunnitelma, jonka oppiaineen harjoitteluvastaava hyväksyy. Harjoittelun jälkeen opiskelijan on laadittava harjoitteluraportti ja toimitettava se oppiaineen harjoitteluvastaavalle. Kuukauden harjoittelu vastaa 5 opintopistettä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde