JSBP9160 Johdatus yritysjuridiikkaan (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- Suomen oikeusjärjestyksen rakenne ja sen suhde muihin oikeusjärjestyksiin
- Oikeudelliset peruskäsiteet ja rakenteet
- Oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yritystoiminnan ytimessä
- Oikeuden tarjoamat mahdollisuudet, rajoitteet ja riskit yritystoiminnassa
- Yrityksen oikeudellisten riskien hallinta
- Oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
- Oikeudellisen ongelman ratkaisemisen peruslähtökohdat
- Yhtiöoikeuden perusteita
- Sopimusoikeuden perusteita
- Immateriaalioikeuden perusteita
- Työoikeuden perusteita
- Vero-oikeuden perusteita
- Kilpailuoikeuden perusteita

Suoritustavat

Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- tuntee Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteet ja sen liittymät muihin oikeusjärjestyksiin sekä keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta
- tuntee erilaiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat
- ymmärtää oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaa ohjaavana järjestelmänä ja erityisesti oikeuden merkityksen yritystoiminnan ytimessä
- osaa tunnistaa oikeudellisen sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet yritystoiminnassa
- ymmärtää sen, miten ja miksi yrityksen tulee varautua yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin riskeihin, miten oikeudellisia riskejä hallitaan ja miten juridiset seikat tulee ottaa huomioon yrityksen päätöksenteossa.
- tuntee liiketoimintaosaamisen kannalta olennaisimpien oikeudenalojen keskeisen sääntelyn perusperiaatteet. Näitä oikeudenaloja ovat erityisesti yhtiöoikeus, sopimusoikeus, immateriaalioikeus, työoikeus, vero-oikeus ja kilpailuoikeus.

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja

Oppimateriaalit

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde