JSBP9130 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Organisaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen
- organisaation rakenteet
- organisaatiokulttuuri
- organisaation arkipäivä
Johtaminen ja johtajuus
- johtajuusajattelun ja -mallien kehitys
- johtamisen tehtävät ja tasot
- kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen
Strateginen ajattelu ja strategiset työkalut
- strategisen ajattelun ja –mallien kehitys
- strategiset työkalut
- strateginen johtaminen globaalissa ympäristössä
- etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestaidot
- henkilöstöresurssien johtaminen
- yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen
- motivointi ja valmentaminen
- esimiestaidot
- oppiva organisaatio

Suoritustavat

Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tarkastella organisaatioita ja organisaatiokäyttäytymistä
- eritellä organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä
- eritellä strategisen johtamisen sisältöä ja keskeisiä työkaluja
- osaa eritellä ja arvioida henkilöstöjohtamisen peruskäsitteitä ja sisältöjä
- ymmärtää organisaatiota ja henkilöstö- ja strategisen johtamisen perusteita
- kehittää johtajuus- ja esimiestaitoja
- ymmärtää strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja
- ymmärtää johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet ja liiketoiminnan perusfunktiot sekä johtamisen perustehtävät
- muodostaa käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa
- soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja.

Oppimateriaalit

Stephen P. Robbins, Tim Judge: Essentials of Organizational Behavior, Global Edition, Dawsonera e-Book collection.
Kurssikirjan lisäksi opiskelijat lukevat tieteellisiä artikkeleita (tai muuta lukemistoa). Lisälukemisto ilmoitetaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde