JSBP9120 Markkinoinnin ja myynnin perusteet (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- Markkinoinnin keskeisiä määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä: ennen ja nyt: mm. arvo ja arvonluonti, markkinointi-mix
- Miten nämä käsitteet näyttäytyvät erilaisissa toimintaympäristöissä: kuluttaja- ja B-to-B logiikoiden erot.
- Mitä on asiakasorientoitunut strategia muuttuvassa toimintaympäristössä .
- Kuluttajamarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja ilmiöt
- B-to-B markkinointi ja organisaatioiden ostokäyttäytyminen
- Markkinointiviestinnän kanavat ja sisällöt nykyisessä toimintaympäristössä.
- Myyntiprosessin eteneminen kuluttajamyynnissä sekä B-to-Bmyynnissä.
- Henkilökohtaiset myynti- ja vuorovaikutustaidot myyntiprosessin eri vaiheissa.

Suoritustavat

Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Kurssin läpäistyään opiskelija osaa:
- kuvata markkinoinnin roolin organisaatiossa ja suhteessa muihin organisaation keskeisiin liiketoimintaprosesseihin.
- kuvata B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin väliset painotuserot sekä ko. toimintalogiikoiden keskeiset ominaispiirteet.
- soveltaa työssään markkinoinnin keskeisiä käsitteitä (mm. asiakkaan kokema arvo, arvonluontiprosessi, brändi).
- soveltaa strategiseen suunnitteluun liittyviä keskeisiä käsitteitä ja laatimaan yleisen strategiasuunnitelman.
- hyödyntää toimintaympäristön muutokseen vaikuttavia asioita (mm. ratkaisukeskeisyys, palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen) strategian pohdinnassa.
- tunnistaa miten organisaatiota tulisi kehittää kohti asiakasorientoitunutta toimintamallia.
- kuvata vuorovaikutusosaamisen merkityksen myyntityössä. Hän osaa analysoida ja arvioida myyntityötä.
Lisäksi hän:
- tietää mitä ovat markkinointiviestinnän keskeiset kanavat muuttuvassa toimintaympäristössä ja pystyy tämän pohjalta kuvaamaan viestinnän tilannetta ja mahdollisuuksia.
- ymmärtää, mitä vastuullisuus markkinoinnissa tarkoittaa
- ymmärtää myyntiprosessin kokonaisuutena. Hän tunnistaa käytännön myyntityön osa-alueiden sisällöt BtoB- ja kuluttajamyynnissä.

Työelämärelevanssi: Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen organisaation kehittämisessä, henkilökohtaisessa toiminnassaan sekä ammatillisessa kehittymisessä. Opiskelija hahmottaa organisaation toimintaa kokonaisuutena sekä tehtyjen päätösten yhteyttä asiakkaiden käyttäytymiseen ja sitä kautta myös taloudelliseen tulokseen.

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja

Oppimateriaalit

• Kotler, P & Armstrong, G. (2013 tai uudempi painos). Principles of Marketing, Pearson, Harlow. Opettajan määrittelemin osin.
• Jobber, D. & Lancaster, G. (2009 tai uudempi painos). Selling and Sales Management (8th edition). Prentice Hall, Harlow. Opettajan määrittelemin osin.
• Kaikki opettajan jakama muu materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde