JSBP9110 Johdatus taloushallintoon (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Laskentatoimen käsite ja merkitys yrityksissä ja yhteiskunnassa.
Rahoittajien ja johdon laskentatoimen sisältö niiden eroavuudet
Rahoittajien laskentatoimen osalta käsitellään seuraavia teemoja:
- Tilinpäätöksen tavoitteet ja sisältö, keskeiset periaatteet, perusymmärrys kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
- Tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja niiden väliset yhteydet
- Kansainvälinen tilinpäätösnormisto (IFRS), konsernitilinpäätöksen idea
- Tilinpäätöksen ja verotuksen yhteydet
- Tilinpäätöksen analysointi ja ymmärtäminen
Johdon laskentatoimi:
- Laskenta strategisen päätöksenteon tukena, strategian toimeenpano, tuloskortit
- Suorituksen mittaaminen eri tyyppisillä vastuualueilla (sisältäen mm. taloudellisen lisäarvon käsitteen EVA:n ja pääoman keskikustannuksen WACC)
- Budjetoinnin tavoitteet ja toteutus
- Kustannuslaskennan tehtävät ja käsitteet; tuote, palvelu ja asiakaskannattavuuden laskenta
- Erillislaskelmat, katetuottoanalyysi ja hinnoittelu
- Investointilaskennan perusteet
- Yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteet

Suoritustavat

Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
- Ymmärtää laskennan roolin organisaatioissa ja yhteiskunnassa
- Tietää mitä tilinpäätös pitää sisällään ja mihin tarkoituksiin sitä voi hyödyntää
- Osaa lukea tilinpäätöstä ja laskea ja tulkita tärkeimpiä tunnuslukuja
- Ymmärtää laskentajärjestelmien roolin organisaatioissa toimivan päätöksenteon tukena ja sen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää niin raha-, materiaali- ja tietovirtojen, kuin organisaatioissa toimivien ihmisten ohjaamisessa
- Pystyy arvioimaan tuotteiden, palveluiden, asiakkaiden ja investointien kannattavuuksia ja tekemään taloudellisesti kestäviä päätöksiä näiden tietojen pohjalta
- Ymmärtää hyvän hallintotavan merkityksen organisaatioille ja yhteiskunnalle
- Osaa käyttää excelin perustoimintoja

Esitietojen kuvaus

Lukion matematiikka

Oppimateriaalit

Ikäheimo, Malmi & Walden, Yrityksen laskentatoimi, 2016.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde