JSBA7240 Käytännön business- ja viestintätaidot (1–6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Abi crew
Pörssi ry:n ja JSBEn tilaisuuksien järjestelyt
Tutorointi
Muut tehtävät harkinnan mukaan

Suoritustavat

Suoritetaan esittämällä oppimisraportti, jossa kuvataan
- valmistelut ja valmennus tehtävään
- tehtävän suorittaminen
- kuvaus siitä, mitä tehtävä opetti
- saatu palaute
- ajankäyttö
Noin 27 tunnin ajankäyttö vastaa yhtä opintopistettä.
Raportti varmennetaan Pörssi ry:n hallituksessa ja vahvistetaan puheenjohtajan allekirjoituksella.
Oppimisraportit toimitetaan pedagogiselle johtajalle Virpi Malinille kaksi kertaa vuodessa; tammikuussa ja toukokuussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• luoda yhteyksiä oppilaitoksiin ja muihin sidosryhmiin
• rakentaa organisaation (JSBE ja Pörssi ry) esittelyaineistoja
• viestittää suullisesti ja sosiaalista mediaa käyttäen
• jakaa informaatiota
• suunnitella ja toteuttaa markkinointi- ja muita tilaisuuksia eri sidosryhmien odotukset huomioiden
• laatia oppimistaan kuvaavia raportteja

Oppimateriaalit

Jos käytetään kirjallisuutta, se kuvataan oppimisraportissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde