JSBA7230 Vain työelämää (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Vain työelämää - No Agenda Club on suunnattu itsensä kehittämisestä innostuneille ja motivoituneille opiskelijoille. Clubilla ei ole ennakkoon määrättyä agendaa, vaan agenda luodaan osallistujien toiveiden pohjalta. Tärkeinä periaatteina clubilla ovat kiireettömyys, hyvät keskustelut ja oman tulevaisuuden pohtiminen.

Tapaamiskerrat (viisi kertaa, á 3 tuntia) muodostavat sekä yksilön että ryhmän yhteisen oppimisen prosessin. Siksi läsnäolo kaikilla tapaamiskerroilla on tärkeää. No Agenda clubin sisällöt nousevat osallistujien kiinnostuksen pohjalta. Ensimmäisellä tapaamiskerralla rakennetaan tulevien tapaamiskertojen sisällöt yhdessä.

Mahdollisesti käsiteltäviä teemoja ovat:
• Me ollaan kaikki johtajia - Itsensä johtaminen ja ajanhallinnan taidot
• Johtajana tulevaisuuden työelämässä - Mitä taitoja tarvitsen?
• Unelmia etsimässä - Mistä koostuu minun unelmien työkulttuuri?

Clubin isännöinnistä vastaa Matti Hirvanen, joka toimii organisaation kehittäjänä Humap Oy:ssä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi 3. ja 4. jakso

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• hallitsee itsensä johtamisen työkaluja ja taitoja
• hahmottaa selkeämmin tulevaisuuden tavoitteita ja unelmia
• ymmärtää hyvän keskustelun ja vuorovaikutuksen taitoja ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Esitietojen kuvaus

Perus- ja aineopinnot

Oppimateriaalit

Opetussuunnitelmassa määritelty materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde