JSBA7130 Projektiopinnot (1–6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Aiemmin hankitun teoriaosaamisen ja työelämäosaamisen sovaltaminen käytännön projektityössä.

Suoritustavat

Projektisuunnitelma ja tavoiteraportti, projekti, oppimisraportti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- laatia oppimistavoitteet omalle projektioppimiselle
- soveltaa aiemmin opittua teoriatietoa käytännön projektityössä
- arvioida omaa suoritustaan työntekijänä sekä arvioida omaa oppimista suhteessa omiin oppimistavoitteisiin

Lisätietoja

Suositusajankohta 3.–5. opintovuosi

Esitietojen kuvaus

Koulutusohjelman aineopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde