ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu (0 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Oliosuuntautuneesta suunnittelusta, toteutuksesta. Arkkitehtuurin perusteet. Yksityiskohtaisesta suunnittelua ja toteutusta. Esimerkkejä eri ohjelmointikielillä. Uudelleenkäytön keinoja. Mallit (patterns) apuna ohjelmistokehityksessä. UML-kuvauksen soveltaminen käytännössä.

Opetusmuodot:
Luennot ja harjoitukset.

Suoritustavat

Tentti ja harjoitukset.

Arviointiperusteet

Tentti ja harjoitukset.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija:
- Ymmärtää oliolähestymistavan käsitteistön ja erityispiirteet
- Osaa siirtyä analyysistä suunnitteluun ja suunnittelusta ohjelmointiin
- Osaa luoda sekä arkkitehtuurin että yksityiskohtaisen suunnitelman yksinkertaisille järjestelmille
- Tuntee arkkitehtuuri- ja (suunnittelu)mallien sekä hyvien suunnitteluperiaatteiden perusteet
- Osaa arvioida olemassa olevia suunnitelmia yo. suunnitteluperiaatteiden pohjalta
- Osaa soveltaa komponentteja arkkitehtuurin kuvauksen osana
- Tuntee perustekniikat käyttöliittymien ja olioiden pysyvyyden mallinnukseen oliopohjaisen järjestelmän osana
- Osaa soveltaa UML:ää yksinkertaisteen kuvaukseen
- Ymmärtää UML-kuvausten yhteyden toteutukseen
- Osaa rakentaa oliosuuntautunetia sovelluksia

Esitietojen kuvaus

ITKP102 Ohjelmointi 1 tai vastaava osaaminen on suositeltavaa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja valittuja julkaisuja.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde