IHMJ4002 Päiväkirjatutkimus ihmistieteissä (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Suoritustavat

Oppimistehtävä
Ennakkotehtävänä yhteen metodiartikkeliin perehtyminen (Moodlessa) ja varsinaisen kirjallinen oppimistehtävä, joka annetaan kurssilla ja suoritetaan kontaktiopetuksen jälkeen
- Etsi vähintään kolme tutkimusartikkelia omaan väitöskirja-aiheeseen tai kohderyhmään liittyen ja tutustu niihin. Suunnittele kurssin opetuksen ja artikkelin perusteella pienimuotoinen päiväkirja-tutkimus omaan väitöskirjaasi liittyen ja raportoi seuraavat asiat: johdanto (perustelut menetelmälle, miten menetelmää käytetty aiemmin aihepiirin tutkimuksessa), tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset, otos, design (jakson kesto ja mittapisteiden määrä), päiväkirjakysymykset, aineiston analysointi, pohdinta.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija
- tuntee päiväkirjamenetelmän metodiset ja teoreettiset lähtökohdat, menetelmän eri muodot sekä ilmiöt, joihin ko menetelmä sopii
- osaa suunnitella pienimuotoisen päiväkirjatutkimuksen omaan aihepiiriin liittyen (asetelma, kysymykset)
- osaa soveltaa laadullisia analyysimenetelmiä päiväkirja-aineistoon
- ymmärtää päiväkirja-aineiston määrällisten menetelmien ja näihin liittyvien tulosten tulkinnan yleisperiaatteet
- ymmärtää päiväkirjamenetelmän vahvuudet ja rajoitukset, eettiset kysymykset

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde