IHMJ3003 Grounded Theory -kurssi jatko-opiskelijoille (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään Grounded theory -metodologian glaserilaiseen suuntaukseen. Ensimmäisenä päivänä keskitytään induktiivisuuden, teoreettisen sensitiivisyyden ja teoreettisen integraation käsitteisiin. Toisena päivänä harjoitellaan jatkuvaa vertailua ja aineiston koodausta käytännössä ja perehdytään teoreettisen integraation prosessointiin. Viimeisellä luennolla esitellään substantiiviset, omaan aineistoon perustuvat teoreettiset jäsennykset ja niihin kytkeytyvät teoreettiset kirjallisuusintegraatiot.

Suoritustavat

Opetukseen osallistuminen ja oppimispäiväkirja, johon liitetty viimeisellä luennolla posterina esitettävä teoreettinen jäsennys.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee glaserilaisen suuntauksen peruskäsitteet ja oppii soveltamaan niitä omaan tutkimusaineistoonsa ja tuottamaan kirjallisesti pienimuotoisen substantiivisen teorian omasta tutkimusilmiöstään.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde