HYTS2100 Oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Oman asiantuntijaosaamisen tunnistamisen menetelmät. Oman osaamisen esittäminen eri mediamuotoja hyödyntäen ja eri kohderyhmille.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset, tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää oman osaamisen tunnistamisen merkityksen työelämätaitona
- osaa markkinoida osaamistaan

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde