HYTP1200 Verkkosisällöntuotanto (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Verkkosivuston suunnittelu, laatiminen ja julkaisu. HTML- ja CSS-kielet, verkkosivueditorin käyttö. Verkkosivujen käytettävyyden perusteet.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset pienryhmässä, harjoitustyö.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee verkkojulkaisun prosessin
- tuntee HTML- ja CSS-kielten perusteet
- osaa suunnittella verkkosivuston rakenteen ja ulkoasun
- osaa laatia verkkosivut käyttäen verkkosivueditoria
- osaa huomioida käytettävyyden verkkosivujen toteutuksessa

Oppimateriaalit

Verkko-oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde