HYTP1150 Tiedon visualisointi (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Graafisen suunnittelun perusteita: sommittelu, värien käyttö, typografia. Tiedon esittäminen visuaalisesti esimerkiksi posterin tai visuaalisen CV:n muodossa. Jonkin grafiikkaohjelmiston peruskäyttö.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee graafisen suunnittelun perusteita
- hallitsee jonkin grafiikkaohjelmiston käytön perusteet
- osaa esitellä omaa asiantuntemusaluettaan tai osaamistaan visuaalisesti

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde