HISS010 Historiankirjoituksen historia (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään historiankirjoituksen historian keskeisiin linjoihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tuntee historiankirjoituksen suuntaukset ja merkittävimmät edustajat
- osaa arvioida eri aikakausien ja maiden historiankirjoitusta niiden omissa konteksteissaan
- tuntee historiallisen tulkinnan ja päättelyn keskeiset piirteet
- pystyy analysoimaan historiallisen tiedon aikasidonnaisuutta ja muutosta.

Kirjallisuus

  • Tommila, Päiviö, Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia (1989)
  • Burrow, John, A History of Histories (2009)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde