GERS1005 Tutkimusartikkeliseminaari (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistun tutkimusartikkelin referointi ja kriittinen analysointi.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen avausluentoon (2 tuntia) ja seminaareihin (18 tuntia)
Tieteellisen esitelmän valmisteleminen ja pitäminen alkuperäisartikkelin pohjalta

Arviointiperusteet

Esitys 80 %, tieteelliseen keskusteluun osallistuminen 20 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kriittisesti analysoida tieteellisten artikkeleiden rakennetta ja sisältöä
• osaa kriittisesti arvioida tieteellisissä artikkeleissa käytettyjen menetelmien ja tulosten luotettavuutta
• osaa tehdä johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista ja arvioida kriittisesti niiden yleistettävyyttä
• osaa pitää tiivistetyn tieteellisen esityksen tutkimusartikkelin pohjalta ja käydä kriittistä tieteellistä keskustelua

Lisätietoja

Syyslukukausi

Oppimateriaalit

Opiskelija valitsee kansainvälisen, englanninkielisen alkuperäistutkimusartikkelin, johon hän huolellisesti tutustuu ja josta hän valmistelee ja pitää suullisen esityksen. Esityksessä tiivistetään artikkelin pääkohdat.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde