ERIP110 Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

ammattietiikka,
ammatillinen kasvu,
lainsäädäntö ja
ryhmäkohtaiset sisällöt

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiperusteet voivat vaihdella opiskelijaryhmittäin ja tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-analysoida erityisopettajan työn keskeisimpiä ammatilliseettisiä perusteita
-tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan sekä kehittää ammatillista osaamistaan kokemukselliseen, teoreettiseen ja tutkimustietoon pohjaten
-arvioida kriittisesti kasvatus- ja oppimisympäristöjen käytäntöjä sekä kehittää niitä yhteistyössä toisten ammattilaisten kanssa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde