ERIA255 Harjoittelu erityisopetuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

opetuksen ja ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Suoritustavat

Opetusharjoittelu ja kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiperusteet voivat vaihdella opiskelijaryhmittäin ja tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-suunnitella ja toteuttaa opetusta yksilöllisiin tarpeisiin pohjaten --valita erilaisia työtapoja, menetelmiä ja materiaaleja yksilö- ja ryhmäkohtaisesti
-perustella monitahoisen yhteistyön merkitystä ja toimia yhteisöllisyyttä kehittäen
-kuvata omaa opetusfilosofiaansa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde