ERIA1070 Puhe-, hieno- ja karkeamotoriikan arviointi ja tukeminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

motoriikan osa-alueiden kehityksen pääpiirteet ja niissä ilmenevät vaikeudet kuten artikulaatiohäiriöt ja motorisen oppimisen vaikeudet
motoriikan osa-alueiden näyttöön perustuvat tukemisen keinot

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiperusteet voivat vaihdella opiskelijaryhmittäin ja tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

*tunnistaa ja arvioida motorikan osa-alueiden oppimisen vaikeuksia ja siihen liittyviä liitännäisongelmia
*suunnitella ja toteuttaa perustellen motoriikan eri osa-alueita tukevaa opetusta

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde