ERIA1060 Monialainen yhteistyö perheiden kanssa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

lapsiperheiden arki ja lapsen hyvinvointi, lapsi- ja perhelähtöinen toiminta, perheiden ja ammattilaisten monialainen yhteistyö, toimiva vuorovaikutus

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiperusteet voivat vaihdella opiskelijaryhmittäin ja tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*tunnistaa lapsiperheiden tuen tarpeita arjessa
*toimia lapsi- ja perhelähtöisen toiminnan periaatteiden mukaisesti
*toimia monialaisessa yhteistyössä lapsen kasvua ja oppimista tukien
*havainnoida ja arvioida perheen ja ammattilaisten vuorovaikutustilanteita

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde