DIGS5003 Sosiaalipalvelut ja digitalisaatio (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy digitalisaatioon sosiaalipalvelujärjestelmän osa-alueilla että digitalisaatiota sosiaalipalveluissa koskevaan tutkimukseen ja ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun.

Suoritustavat

Kirjallinen tehtävä tai tentti tai kontaktiopetus.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija digitalisaation eri muotoihin sosiaalipalveluissa ja sen vaikutuksiin sosiaalipalvelujen tarjontaan, asiakastyöhön ja asiakkuuteen.

Kirjallisuus

  • http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/sahkoailmassa.pdf
  • http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf
  • Rahikka, Anne (2013): Dialogi auttavissa verkkopalveluissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisten kertomuksia kommunikaatiosta. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2013:16. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41885/rahikka_vaitoskirja.pdf?sequence>
  • Pohjola, Anneli & Kääriäinen, Aino & Kuusisto-Niemi, Sirpa (toim.): Sosiaalityö, tieto ja teknologia. PS-kustannus. Jyväskylä.
  • Merikivi, Jani & Timonen, Päivi & Tuuttila, Leena (toim.): Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 111. Saatavilla verkossa <http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/sahkoailmassa.pdf>
  • Kaksi seuraavista:
  • Clark, Lynn Schofield (2013): The Parent App: Understanding Families in the Digital Age.
  • Watling, Sue & ‎Rogers, Jim (2012): Social Work in a Digital Society.
  • Granholm, Camilla (2016): Social work in digital transfer – blending services for the next generation. Väitöskirja. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityö. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa <http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf>
  • https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41885/rahikka_vaitoskirja.pdf?sequence

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde