VVAKOK Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus (25–30 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Väkivaltaa ja sen seurannaisvaikutuksia koskevan ymmärryksen ja asiantuntijuuden tarve on viime vuosina havaittu monilla eri aloilla. Erityisen vakavaksi se on koettu sosiaali- ja terveyssektorilla ja kasvatusalan asiantuntijoiden ja ammattilaisten keskuudessa. Myös työelämään liittyvä väkivalta ja esimerkiksi kulttuurin, taiteiden ja journalismin rooli ja suhde väkivaltaan ovat viimeaikoina nousseet vahvasti esille sekä arjen käytännöissä että julkisissa keskusteluissa ja kansallisilla ja kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla. Väkivallan aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös väkivallasta aiheutuvat kustannukset ovat osoittautuneet taloudellisesti erittäin mittaviksi ja yhteiskunnallisesti kuormittaviksi. Eri aloille tarvitaan väkivaltaan ja sen vaikutuksiin perehtyneitä tutkijoita, asiantuntijoita ja ammattilaisia, joilla on sekä teoreettista pätevyyttä että kykyä soveltaa osaamistaan.

Monitieteinen väkivaltaopintokokonaisuus keskittyy erityisesti väkivaltaan, joka ei tapahdu organisoitujen väkivaltakoneistojen toimesta. Painopistealueina ovat arjessa, instituutioissa ja läheisissä suhteissa tapahtuva ja kohdattava väkivalta sekä väkivallan kulttuurit ja mediaväkivalta.

Osaamistavoitteet

Väkivaltaopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa väkivallan mekanismeja ja saa valmiuksia kohdata, tunnistaa ja jäsentää väkivallan eri ilmenemismuotoja sekä tutkimuksellisesti että käytännön työssä. Opiskelija omaksuu peruslähtökohdat väkivaltatutkimuksesta, tutkimustiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä sekä ymmärtää väkivaltaa ilmiönä ja ongelmana. Opiskelija tutustuu väkivaltatutkimuksen peruskäsitteisiin ja teoriaperinteisiin sekä väkivaltatyön teoreettisiin, tutkimuksellisiin ja ammatillisiin perusteisiin.

Rakenne

Valitse 25–30 op