VKTAINERI Varhaiskasvatustieteen aineopinnot valinnaisina opintoina (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

monitieteinen lapsuudentutkimus; kehitysteoriat; leikin teoriat ja leikin merkitys oppimisessa; lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmat ja tuki; ryhmäilmiöt; pedagoginen asiantuntijuus; varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat; pedagoginen suunnittelu, ohjaus ja arviointi; kasvatusyhteistyö; pedagoginen kehittämistyö; laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset; tutkimusetiikka; tutkimusprosessin vaiheet; empiirinen tutkielma;

Osaamistavoitteet

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- hallitsee lapsia koskevat keskeiset kehitys- ja oppimisteoriat
- ymmärtää lapsuuden ja varhaispedagogiikan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat ja osaa ottaa toimintansa lähtökohdaksi lasten oikeudet ja lasten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät
- hallitsee tarvittavat vuorovaikutustaidot ja ymmärtää kasvatusyhteisön ryhmäilmiöitä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa tavoitteena kokonaisvaltainen lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen
- kykenee arvioimaan ja reflektoimaan omaa pedagogista ajatteluaan
- hallitsee varhaiskasvatusalan tutkimuksessa käytettävän keskeisen käsitteistön
- osaa hankkia, arvioida ja soveltaa varhaiskasvatusta koskevaa tieteellistä tietoa
- tuntee keskeiset varhaiskasvatuksen tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä osaa laatia ohjatusti pienimuotoisen tieteellisen tutkielman

Esitietojen kuvaus

kasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot

Lisätietoja

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot eivät tuota lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

Rakenne

Valitse 35 op