STOAINERI Sosiaalityön aineopinnot valinnaisina opintoina (50 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Sosiaalityön aineopinnot tutkinto-ohjelman ulkopuoliselle opiskelijalle koostuvat metodiopinnoista, tieteenalan sisältöopinnoista painottuen sosiaalityön toimintaympäristöön sekä asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin, joiden yhteydessä suoritetaan Käytännöt II –jakso,

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö on. Opiskelija hallitsee oppialan peruskäsitteet sekä teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet. Opiskelija tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet ja hallinnolliset periaatteet sekä suomalaisen sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osana eurooppalaista toimintaympäristöä.
Opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaaliset ongelmat ja niiden syntyprosessit sekä hallitsee tyypilliset interventiot sosiaalisiin ongelmiin. Opiskelija hallitsee vuorovaikutuksellisen auttamistyön eettiset ja metodiset perusteet sekä sosiaalityön yleisimmät ammatilliset työmenetelmät. Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida hankkimaansa tietoa työelämässä ja oppii esittämään ratkaisuja monimutkaisiin ja ennakoimattomiin käytännön ongelmatilanteisiin. Hän tuntee sosiaalitieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteet. Opiskelija oppii muotoilemaan tieteellisesti perustellun tutkimusongelman sekä hallitsee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen perusteet sekä hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja kirjoittamisen perustaidot.

Lisätietoja

Sosiaalityön aineopinnot eivät ole vapaa opintokokonaisuus, vaan sen opinto-oikeutta haetaan erikseen sivuainehaun yhteydessä

Rakenne

Valitse kaikki (50 op)