OMUPER Musiikkikasvatuksen perusopinnot luokanopettajaopiskelijoille (30 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Musiikkikasvatuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa eri kursseilla käsiteltyjä musiikin ilmiöitä pedagogisista lähtökohdista
• osaa hyödyntää opetustyössä monipuolisesti eri instrumentteja ja omaa ääntään sekä hallitsee musiikin hahmottamiseen tarvittavat taidot ja käsitteet
• tunnistaa oman musiikkiopettajuutensa vahvuudet ja kehittämishaasteet ja osaa perustella toimintaansa musiikinopettajana
• tuntee musiikkikasvatuksen eri suuntauksia ja työtapoja, osaa organisoida monipuolisesti oppimistilanteita ja laatia erilaisille ryhmille sopivaa oppimateriaalia
• osaa arvioida musiikkikulttuureista vaikuttavien musiikillisten ja kontekstuaalisten tekijöiden suhdetta
• osaa soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa pedagogisena työvälineenä
• osaa ohjata ja johtaa kuoroa ja kouluorkesteria

Lisätietoja

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Rakenne

Valitse kaikki (30 op)