OEASAO Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa lapsilähtöisen pedagogiikan työtapoja koulun esiopetusluokissa sekä alkuopetuksessa luokilla 1-2
- havainnoida vuorovaikutusprosesseja lapsiryhmässä, oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä reflektoida omaa toimintaansa
- tunnistaa ja ottaa huomioon esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat keskeiset tekijät
- arvioida ja tukea esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisvalmiuksia, oppimisen etenemistä sekä työskentelytaitoja
- ohjata esi- ja alkuopetusikäisen lapsen luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen ja luonnontieteellisen ajattelun sekä tutkivan oppimisen taitojen kehittymistä
- tunnistaa esi- ja alkuopetuksen yhteistyöverkostoja ja niiden toimintatapoja

Lisätietoja

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)