NUOPER Nuorisotutkimuksen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Avoimen yliopiston nuorisotutkimuksen perusopinnot ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen opintovaatimusten mukaiset ja laajuudeltaan 25 opintopistettä. Opintovaatimukset ovat voimassa 31.7.2020 saakka.

Nuorisotutkimuksen perusopinnot koostuvat seuraavasta viidestä opintojaksosta, jotka voidaan suorittaa vaihtoehtoisilla tavoilla:

NUOP010 Näkökulmia nuoruuteen ja nuorisotutkimukseen (5 op)
NUOP1002 Nuoret, media ja vapaa-aika (5 op)
NUOP030 Nuoret ja koulu (5 op)
NUOP1004 Nuoruuden haasteet nyky-yhteiskunnassa (5 op)
NUOP050 Nuorisotutkimuksen menetelmiä (5 op)

Jaksojen suorittamisjärjestys on vapaa.

Osaamistavoitteet

Nuorisotutkimuksen perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija nuorisotutkimuksen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen sekä käsitteisiin ja teorioihin sekä nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

- määritellä nuorisotutkimuksen tutkimuskohteet, sen erityispiirteet ja lähestymistavat,
- jäsentää ja eritellä nuoruutta ilmiönä ja siinä tapahtuvia muutoksia perheen, median, koulun, vapaa-ajan ja nyky-yhteiskunnan tuomien haasteiden ja jännitteiden valossa sekä
- tunnistaa ja vertailla nuorisotutkimuksia sekä niissä käytettyjä tutkimusmenetelmiä.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)