MUSAINERI Musiikkitieteen aineopinnot, erillinen opintokokonaisuus (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Musiikkitieteen aineopinnoissa perehdytään valittuihin systemaattisen musiikkitieteen suuntauksiin ja musiikkikulttuurin ilmiöihin. Aineopintoihin sisältyy myös valinnaisia opintoja.

Osaamistavoitteet

Musiikkitieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää systemaattisen musiikkitieteen keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät
- hankkia ja arvioida musiikkitieteellistä tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa tutkimuksen ja työelämän konteksteissa
- viestiä musiikkitieteellistä tutkimustietoa suullisesti ja kirjallisesti sekä alan asiantuntijoille että ulkopuoliselle yleisölle
- arvioida omaa osaamistaan työelämän vaatimusten näkökulmasta
- soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin tutkimukseen ja tekemiseen
- kehittää omaa musiikillista asiantuntemustaan ja työelämävalmiuksiaan
- käyttää tiedonhauissa monipuolisesti tiedonlähteitä.

Rakenne

Valitse 35 op / 40 op