MSLPER Museologian perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

on selvillä museologian ja heritologian tutkimustraditiosta sekä oppiaineen nykypäivän ajankohtaisista kysymyksistä,
tuntee museoiden roolin, merkityksen ja toimintatavat kulttuurisina instituutioina ja yhteiskunnallisina toimijoina,
tunnistaa museologian teoreettisia näkökulmia ja niiden käytännön sovellutuksia ja
osaa soveltaa opintojen antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä.
Museologian perusopinnot ovat museoammattiin pätevöittävät erikoisopinnot (Valtioneuvoston asetus museoista 22.12.2005/1192 1 §).

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)