MKAPERERI Musiikkikasvatuksen perusopinnot valinnaisina opintoina (30 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Musiikkikasvatuksen sivuaineopintojen edellytyksenä on opintoihin sisältyvien instrumenttien riittävän hyvä taito, mikä todennetaan henkilökohtaisessa opintojen ohjauksessa ja näyttökokein.

Osaamistavoitteet

Musiikkikasvatuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa ja tunnistaa kulttuureissa vaikuttavia musiikillisia ja kontekstuaalisia tekijöitä
- tiedostaa musiikin hyvinvointivaikutuksia
- hallitsee opetustyön kannalta keskeisten instrumenttien perusteet
- tunnistaa omien pedagogisten taitojen vahvuudet ja kehittämishaasteet
- osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa opinnoissaan
- osaa nimetä musiikkikasvatuksen keskeisiä tutkimussuuntauksia
- noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä.

Rakenne

Valitse 30 op / 35 op