MKAAINERI Musiikkikasvatuksen aineopinnot valinnaisina opintoina (33–41 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Musiikkikasvatuksen aineopinnoissa opitaan hyödyntämään musiikkikasvatusteknologiaa opetuksessa, tutustutaan monenlaisiin oppimisympäristöihin, tuotetaan oppimateriaalia sekä arvioidaan ja sovelletaan musiikkikulttuurien piirteitä ja musiikin hyvinvointivaikutuksia. Sivuaineopintojen edellytyksenä on opintoihin sisältyvien instrumenttien riittävän hyvä taito, mikä todennetaan henkilökohtaisessa opintojen ohjauksessa ja näyttökokein.

Osaamistavoitteet

Musiikkikasvatuksen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida musiikkikulttuurien keskeiset piirteet
- soveltaa tietoa musiikin monipuolisista hyvinvointivaikutuksista
- kehittää soitto-, laulu- ja johtamistaitoja ja pedagogista osaamistaan
- arvioida omaa osaamistaan ja antaa vertaispalautetta opetustyön vaatimusten näkökulmasta
- soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa monipuolisesti opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa
- tuottaa opetuskäyttöön soveltuvaa monipuolista ja eri tyylejä edustavaa oppimateriaalia
- suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia musiikkikasvatuksen menetelmiä monipuolisissa oppimisympäristöissä
- hankkia, arvioida ja soveltaa musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa pienimuotoisissa pedagogisissa ja tutkimuksellisissa yhteyksissä

Rakenne

Valitse kaikki (33–41 op)