HISAINERI Historian aineopinnot valinnaisina opintoina (41 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-osaa soveltaa historiatieteen keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja lähdeaineistoja
-osaa käyttää keskeisiä tiedonhankintajärjestelmiä ja -välineitä
-pystyy osallistumaan projektityöskentelyyn ja tieteelliseen keskusteluun
-tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja osaa kertoa niistä

Rakenne

Valitse kaikki (41+ op)