ETASYVERI Etnologian ja antropologian syventävät opinnot, erillinen opintokokonaisuus (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

-tuntee etnologiaan ja antropologiaan liittyvän teoreettisen keskustelun ja osaa soveltaa sitä omassa tutkimuksessaan
-hallitsee etnologisen ja antropologisen tutkimuksen työkalujen käytön: kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, eettisesti kestävän tiedon tuottamiseen, itsenäiseen tiedonhakuun ja tieteelliseen ajatteluun,
kykenee osallistumaan kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevaan keskusteluun kommentoiden, vertaillen, yleistäen ja uusia näkökulmia kehittäen
-tunnistaa osaamisensa sekä osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa käytännön työtehtävissä.

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)