ETAAINERI Etnologian ja antropologian aineopinnot valinnaisina opintoina (37 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-tuntee etnologisen ja antropologisen tutkimuksen työkalupakin sisällön, osaa arvioida erilaisten tutkimusmenetelmien ja lähestymistapojen vaikutusta tutkimuksessa ja valita tutkimusaiheeseen soveltuvan menetelmän,
-osaa luokitella, vertailla, analysoida, arvioida, suhteuttaa ja tuottaa tieteellistä tietoa
-tunnistaa oman osaamisensa vahvuuksia ja osaa kertoa niistä.

Rakenne

Valitse kaikki (37 op)