DKAAIN Draamakasvatuksen aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

• Draamakasvatuksen genretietoisuuden syventäminen
• Draamakasvatuksen tutkimus
• Taiteellis-pedagoginen ja praktis-teoreettinen asiantuntijuus draamakasvatuksessa

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa
• hyödyntää draamaa yhteisöllisenä, vuorovaikutuksellisena ja kokemuksellisena taidemuotona
• hyödyntää taiteellisen oppimisprosessin mahdollisuudet draamakasvatuksen eri genreissä
• käsikirjoittaa, soveltaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisia draamakasvatuksellisia kokonaisuuksia opetuksessaan ja ohjaustyössään
• reflektoida käyttöteoriaansa opettaja-taiteilija-tutkijana ja toimia draamakasvatuksen asiantuntijana
• käyttää draamakasvatuksen genrejä aktivoivina yhteiskunnallisina toimintamuotoina

Lisätietoja

Opetusohjelmassa tarkemmin määritellyistä lähiopetusjaksoista vähintään neljä viidestä ensimmäisestä tulee olla hyväksytysti suoritettuina, ennen kuin opiskelija voi jatkaa seuraaviin lähiopetusjaksoihin.

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)