[edellinen] [sisällys] [seuraava]

Tietotekniikan pääaineopinnot

Syksy

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri (3 op)

Luennoitsija: Ari Viinikainen (ari.viinikainen@jyu.fi)
Sisältö: Digitaalilogiikan perusteet ja tiedon esitys. Prosessorin rakenne, käskyn suoritus, käskyarkkitehtuuri. I/O-toiminnan perusteet ja keskeytysmekanismi ja väylä. Muistiarkkitehtuuri. Tietokoneen perustoiminta ja suorituskyky. Moniprosessointi.
Osaamistavoitteet: Oppia tuntemaan tietokoneen perusrakenteen ja arkkitehtuurit. Oppia tuntemaan tietokoneen sisäisen tiedon siirron perusteet. Oppia tietokoneen muistiarkkitehtuurit ja toiminnallisen organisaation. Oppia erilaisia moniprosessoinnin muotoja.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~arjuvi/opetus/tiep114/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148522

TIEP181 Johdatus tietokoneavusteiseen matematiikkaan (1-4 op)

Luennoitsija: Olli Mali (olli.mali@jyu.fi)
Sisältö: Harjoitusten aiheet sivuavat ensimmäisen vuoden pakollisia matematiikan kursseja, erityisesti kursseja MATA121 Lineaarinen algebra ja geometria 1 ja MATA122 Lineaarinen algebra ja geometria 2, sekä hieman kursseja MATA111 Analyysi 1 ja MATA112 Analyysi 2. Ohjelmoimme lineaarialgebran kursseilla vastaantulevia algoritmeja ja menetelmiä, piirrämme mielenkiintoisia funktioita ja jonoja, jne. Ylipäätään visualisoimme ja implementoimme kaikenlaista sykähdyttävää, oppien samalla tietokoneen käyttöä.
Kirjallisuus: Kiinnostuneille on tarjolla paljon elektronista materiaalia Matlabin käytöstä. Suosittelen esimerkiksi Cleve Molerin Numerical Computing with Matlab,
http://www.mathworks.se/moler/
Luonnollisesti mikroharjoituksista nauttiminen (ja onnistuneet tulevat opintovuodet) edellyttää kurssien MATA 121, MATA122, MATA111 ja MATA 112 kurssimateriaalien aktiivista opiskelua.
Esitiedot: Esitiedoiksi riittävät lukion matematiikan tiedot. Aiempaa ohjelmointikokemusta ei edellytetä. Kurssin täysipainoinen suorittaminen edellyttää kurssien MATA111, MATA112, MATA121 ja MATA122 samanaikaista suorittamista tai vastaavia tietoja.
Suoritustavat Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Kurssista saatava opintopistemäärä riippuu osallistumisaktiivisuudesta harjoituksiin. Harjoituksissa arvioidaan läsnäolo ja osallistuminen.
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on rohkaistua käyttämään tietokonetta matemaatikon apuvälineenä, eli kyetä ohjelmoimaan itsenäisesti alkeellisia numeerisia algoritmeja, sekä erityisesti tukea edellämainittujen pakollisten matematiikan kurssien sisällön omaksumista. Lisäksi tutustuminen matemaattisten algoritmien ohjelmointiin tukee myöhempiä numeerisen analyysin opintoja.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148401

TIEA217 Tietojenkäsittelyn alan tutkimusmenetelmät (2 op)

Luennoitsija: Hannakaisa Isomäki (hannakaisa.isomaki@jyu.fi)
Sisältö: Tietojenkäsittelyn ala, sen tutkimusmetodien jaottelu, tutkimusprosessi ja tutkimustyön tarkoitus, Teoreettis-käsitteellinen tutkimus, Teorioita testaava tutkimus, Tulkitseva ja teorioita luova tutkimus, Konstruktiivinen tutkimus, Tiedonkeruumenetelmiä, Matemaattinen tutkimus, Tutkimusfilosofioita ja filosofisia metodeja, Tutkimusetiikka.
Opintojaksot TIEA217 Tietojenkäsittelyn alan tutkimusmenetelmät ja TIEA301 Kandidaattiseminaari muodostavat jatkumon, jonka tavoitteena on opiskelijan Tietotekniikan kandidaattitutkielman (TIEA302) valmistuminen syksyn 2012 aikana. Opiskelija ilmoittautuu molemmille kursseille. Kandidaattitutkielman aihe valitaan heti kurssin TIEA217 alussa ja aihetta työstetään kurssilla tutkimussuunnitelmaksi tutkimusmenetelmä kuvauksineen. K andidaattitutkielman aihe voi liittyä mihin tahansa tietotekniikan laitoksen suuntautumisvaihtoehtoon. Valmis, hyväksytty tutkimussuunnitelma on kurssin TIEA217 suorite. Tämän jälkeen alkaa Kandidaattiseminaari, jossa tutkimussuunnitelmaa viedään eteenpäin kandidaattitutkielmaksi.
Kurssiin liittyvillä demoilla opastetaan LaTeXin käyttöä. Pääpaino on tutkielmapohjan käytön opastuksessa, lisäksi lyhyesti esitellään bibtexin hyödyntäminen ja sen yhteydessä eri lähdeviitteiden viittaustapoja.
Kirjallisuus: Luentomateriaali.
Kirjallisuuslähteet ilmoitetaan luennoilla.
Suoritustavat Essee (suoritusohjeet kurssin Optima-työtilassa).
Osaamistavoitteet: Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija 1) tietää tietojenkäsittelyn alan tutkimusmetodiikan keskeiset osa-alueet, 2) ymmärtää tieteellisen toiminnan perusteet ja tutkimusmetodien merkityksen osana tietojenkäsittelyn alan tutkimusprosesseja sekä 3) tiedostaa eettisesti kestävän tutkimuksen perusperiaatteet. Opintojakso antaa hyvät valmiudet opinnäytetöiden tekemiselle ja tutkimussuunnitelman kirjoittamiselle.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148524

TIEA219 Pelisuunnittelu (5 op)

Luennoitsijat: Jukka Varsaluoma (jukka.varsaluoma@jyu.fi), Tanja Välisalo (tanja.valisalo@jyu.fi)
Esitiedot: Esitiedoksi suositellaan kurssia HTKA112 Pelin lumo.
Suoritustavat Osallistuminen luennoille, yksilötehtävät, ryhmätyö
Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija
tuntee erilaisia pelisuunnittelun metodeja
osaa soveltaa pelisuunnittelun metodeja aitoihin suunnittelutehtäviin
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=154894

TIEA221 Opetuspelin kehittäminen (3-5 op)

Luennoitsijat: Vesa Lappalainen (vesa.t.lappalainen@jyu.fi), Jukka Varsaluoma (jukka.varsaluoma@jyu.fi), Minna Silvennoinen (minna.h.silvennoinen@jyu.fi), Ville Isomöttönen (ville.isomottonen@jyu.fi), Antti Pirhonen (antti.pirhonen@jyu.fi), Antti-Jussi Lakanen (antti-jussi.lakanen@jyu.fi)
Sisältö: Vuorovaikutteiset koulutussovellukset valtaavat vauhdilla opetusmateriaalimarkkinoita. Tämän kurssin tavoitteena on saada tuntumaa koulutussovelluksen laadinnan problematiikkaan käytännön kautta.
Koulutussovelluksen tuottaja joutuu perehtymään sekä pedagogisiin että kohdekontekstin sisällöllisiin kysymyksiin. Tällä kurssilla pääpaino on sisällöllisten seikkojen ymmärryksen hankkiminen vuorovaikutuksessa sisällön asiantuntijoiden kanssa. Hankittu ymmärrys muodostaa pohjan pienimuotoisen opetuspelin laadinnalle.
Harjoitustyönä 3 hengen opiskelijaryhmä toteuttaa oman opetuspelin, jonka sisältö liittyy leikkaussalihoitajien koulutukseen. Sisältöön perehdytään suunnittelemalla peliä yhteistyössä hoitajaopiskelijoiden kanssa (JAMK). Kullakin ryhmällä on JAMKilla nimetty yhteyshenkilö (hoitotyön opiskelija), jonka kanssa ryhmä itsenäisesti organisoi yhteistyön.
Tavoitteena on saada käytännön kokemusta pelitekniikoiden pedagogisesta soveltamisesta sekä vuorovaikutuksesta asiakasorganisaation kanssa.
Esitiedot: Ohj1 ja Ohj2 vastaavat tiedot
Suoritustavat Hyväksytty harjoitustyö, ja projektityöskentely
Osaamistavoitteet: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan 1) hankkia relevanttia tietoa asiakasorganisaatiosta ja toimia yhteistyössä asiakkaan kanssa 2) soveltaa pelitekniikoita oppimista edistävästi 3) suunnitella ja toteuttaa opetuspeli valituilla työkaluilla, kuten JyPeli, HTML5, Unity
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=158641

TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa (2 op)

Luennoitsija: Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan rooliin eri oppilaitosten opetuksessa; mitä tietotekniikasta opetetaan ja miten.
Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia.
Suoritustavat Harjoitustyö ja aktiivinen osallistuminen.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tunnistaa tietotekniikan oppimistilanteen keskeiset elementit ja
pystyy määrittelemään tietotekniikan roolin eri oppilaitosten opetuksessa.
Kurssin kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/tiea261/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148548

TIEA301 Kandidaattiseminaari (3 op)

Luennoitsijat: Sanna Mönkölä (sanna.monkola@jyu.fi), Kirsi Valjus (kirsi.valjus@jyu.fi), Anneli Heimburger (anneli.a.heimburger@jyu.fi)
Sisältö: Tietotekniikan kandidaattiopintojen pakollinen opintojakso. Hankitaan perustaidot tieteellisen tekstin kirjoittamisesta, suullisesta esittämisestä ja tiedonhausta. Tarkoituksena on tukea kandidaatintutkielman tekemistä.
KANDIDAATINTUTKIELMA
Tutkintoasetuksen mukaan tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisältyy vähintään 6-10 opintopisteen laajuinen opinnäyte. IT-tiedekunnassa kandidaatintutkielmien laajuus on 7 op. Lisäksi opintoihin kuuluu 3 op:n laajuinen kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte eli maturiteetti.
Kandidaatintutkielman tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tutkimusongelman määrittelyyn sekä tutkimuksen raportointiin. Kandidaatintutkielma on pienimuotoinen kirjallisuuteen pohjautuva tutkimusraportti kandidaattiseminaarin vetäjien, jotka toimivat myös pääohjaajina, kanssa sovitusta aiheesta. Tyypillisesti kandidaatintutkielma on noin 20-30 sivua pitkä. Tutkielmassa on keskeistä tieteellisen ja selkeän raportointitavan opettelu. Tieteellisyydellä tarkoitetaan sitä, että työn tulee perustua aiempaan tutkimukseen, ja lähteinä käytetyt viitteet tulee sisällyttää tekstiin ohjeiden mukaisesti. Selkeällä raportointitavalla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tulee osata kertoa aiheestaan selkeää ja hyvää suomen kieltä käyttäen.
Tutkielman aihe kannattaa valita itseään kiinnostavasta aihepiiristä. Aihe on hyvä valita niin, että kandidaatintutkielmaa varten tehtyä kirjallisuusselvitystä voi myöhemmin hyödyntää maisterivaiheen tutkielmassa eli pro gradussa. Hyvä aihe voisi olla esim. jollain käymälläsi kurssilla esillä ollut asia, josta haluaisit lisätietoa tai aihepiiri, jota olisit toivonut kurssilla käsiteltävän. Jos olet toteuttanut vapaa-ajallasi tietokoneohjelman tai ollut mukana laajemmassa tietoteknisessä tehtävässä, jota et ole vielä hyödyntänyt opinnoissasi, niin työn kirjallinen raportointi voi hyvinkin täyttää tutkielman kriteerit. Jos työskentelet tietotekniikka-alalla, voi aihe olla myös työhösi liittyvä. IT on tunnetusti kaikkialla, joten tietotekniikan opinnäytteeksi sopiva aihe voi löytyä arkisistakin asioista!
Kandidaatintutkielmat tallennetaan JYX-järjestelmään (Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto https://jyx.jyu.fi/dspace/ ). Tutkielmat voidaan tallentaa järjestelmään joko kaikille näkyviksi tai vain rajoitetusti näkyviksi arkistokäyttöön. Tarkempia ohjeita julkaisusta antavat laitosten opintoasioita hoitavat sihteerit.
Esitiedot: TIEA217 Tietojenkäsittelyn alan tutkimusmenetelmät.
Suoritustavat Seminaariesitys, opponointi ja tarkistukseen jätettävä kandidaatintutkielma.
Kandidaattiseminaarista saa merkinnän, kun oma esitys ja opponointi on tehty sekä kandidaatintutkielma jätetty tarkistukseen.
Osaamistavoitteet: Opintojaksot TIEA217 Tietojenkäsittelyn alan tutkimusmenetelmät ja TIEA301 Kandidaattiseminaari muodostavat jatkumon, jonka tavoitteena on opiskelijan Tietotekniikan kandidaatintutkielman (TIEA302) valmistuminen syksyn 2013 aikana.
Kurssin kotisivu: https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/kandidaattiopinnot/kandidaatin-tutkielma
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148481

TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1 (1-5 op)

Luennoitsija: Ville Tirronen (ville.e.t.tirronen@jyu.fi)
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=154892

TIEA343 Robottiohjelmointi (3 op)

Luennoitsija: Ernesto Mininno (ernesto.e.mininno@jyu.fi)
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148602

TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä (5-6 op)

Luennoitsija: Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Sisältö: Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.
Esitiedot: TIEP161 - Opetusteknologia
Suoritustavat Oppimistehtävät, vertaisarvioinnit ja itsearviointi.
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten työvälineiden hyödyntämisestä tietotekniikan opetuksessa, tietotekniikan integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.
Kurssin kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/ope/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148493

TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi (5 op)

Luennoitsija: Markus Hartikainen (markus.hartikainen@jyu.fi)
Sisältö: Lineaarista, dynaamista, kombinatorista ja kokonaislukuoptimointia. Mallinnusta, sovelluksia ja optimointiohjelmistoja.
Kirjallisuus: Optimointimenetelmät (luentomoniste) sekä Taha, Operations Research: An Introduction, 2007 (8th edition).
Esitiedot: Matematiikan approbatur tai vastaavat tiedot. Lisäksi, tietokoneen peruskäyttötaito riittää kurssille tultaessa; loput tarvittavat asiat opetetaan.
Suoritustavat Harjoitustyö ja loppukoe.
Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa muotoilla lineaarisia optimointiongelmia, ymmärtää lineaarisen ja diskreetin optimoinnin perusalgoritmeja ja -heuristiikkoja, kuten Simplex-algoritmi ja SPT-sääntö, sekä osaa käyttää muutamia optimointiohjelmistoja, kuten CPLEX.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~maeehart/ldo/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148502

TIEA383 Matemaattisen mallintamisen peruskurssi (4 op)

Luennoitsija: Timo Tiihonen (timo.tiihonen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssi toimii johdantona matemaattiseen mallintamiseen, ts siihen, miten reaalimaailman ilmiöitä jäsennetään matemaattisten käsitteiden avulla. Kurssi koostuu kymmenestä itsenäisestä luennosta, jotka valottavat mallinnuksen eri lähestymistapoja ja menetelmiä. Kurssista vastaa matemaattisen mallintamisen konsortio, jota koordinoi TTY.
Kirjallisuus: Matemaattinen mallinnus, Seppo Pohjolainen (toim.), WSOYpro, 2010
Esitiedot: Matematiikan perusopinnot, hyvä laskutekniikka.
Suoritustavat Viikottaiset luentoharjoitukset ryhmätöinä, toisten ryhmien harjoitusten kommentointi oppimisympäristösssä sekä erillinen harjoitustyö.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~tiihonen/mallitus/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148477

TIES324 Signaalinkäsittely (4 op)

Luennoitsija: Fengyu Cong (fengyu.cong@jyu.fi)
Sisältö: Signaalin- ja kuvankäsittelyn teoriaa ja algoritmeja sekä niiden soveltaminen eri tieteenalojen ongelmiin.
Kirjallisuus: S.K.Mitra, "Digital Signal Processing"
Esitiedot: TIEA326 Tietoliikenteen matemaattiset apuneuvot tai vastaavien asioiden hallinta.
Suoritustavat Tentti
Osaamistavoitteet: Students know how to design a digital filter
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~fecong/SignalProcessing.html
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148497

TIES326 Tietoturva (5 op)

Luennoitsija: Timo Hämäläinen (timo.t.hamalainen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssilla käydään läpi tietojärjestelmien tietoturvaan liittyviä osa-alueita. Kurssin sisältö koostuu seuraavista osa-alueista: - Tietoturvapolitiikat, riskien hallinta - Todennus ja pääsynhallinta - Salaus ja julkisen avaimen arkkitehtuuri - Langattomien verkkojen tietoturva - TCP/IP tietoturva - Turvaprotokollat - Verkkolaitteiden tietoturva - Palomuurit ja IDS:t - Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen tietoturva - Haittaohjelmat ja roskaposti
Esitiedot: Esitietoina vaaditaan kurssin Tietoverkot ja Tietoliikenneprotokollat asioiden osaamista tai vastaavia tietoja.
Suoritustavat Pakolliset labratyöt sekä 50 prosenttia viikkoharjoituksista hyväksytysti suoritettuna.
Niiden, jotka ovat jo suorittaneet kurssin TIEA222 (3op) ja osallistuvat tälle kurssille, tulee tehdä 2 viikkoharjoitusta sekä kaksi laajempaa labratyötä, ja saavat siten 2 op:n merkinnän tästä TIES326:sta.
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää perustiedot tietoverkkojen uhkista ja niiltä suojatutumisilta. Opiskelija saa valmiudet tietoturvatavoitteiden määrittelyyn, ratkaisujen suunnitteluun sekä suojausmenetelmien käyttöönottoon.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~timoh/TIES326/security.html
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148553

TIES341 Funktio-ohjelmointi 2 (1-5 op)

Luennoitsija: Ville Tirronen (ville.e.t.tirronen@jyu.fi)
Sisältö: Funktio-ohjelmoinnin erityiskysymyksiä ja teoriaa. Sovellusesimerkkejä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin.
Esitiedot: Funktio-ohjelmointi 1
Suoritustavat Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja oppimispäiväkirjan pitäminen.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148417

TIES425 Programming for Mobile Terminals (5 op)

Luennoitsija: Mikko Ahonen (mikko.j.ahonen@student.jyu.fi)
Sisältö: Kurssilla tutustutaan mobiililaiteessa ajaava Android-käyttöjärjestelmä. Luennoidaan englanniksi.
Esitiedot: Ohjelmointitaito Java-kielillä.
Suoritustavat Harjoitustyö.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148576

TIES427 Hajautetut järjestelmät (4-5 op)

Luennoitsija: Jonne Itkonen (jonne.itkonen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssi esittelee hajautettujen järjestelmien perusteet. Luentojen aiheina ovat mm. johdanto hajautettuihin järjestelmiin, arkkitehtuurimallit, väliohjelmistot, vertaisverkot, hajautetut hakualgoritmit ja käytännön esimerkit.
Kirjallisuus: Coulouris, Dollimore, Kindberg - Distributed Systems: Concepts and Design, 4th Edition, 2005.
Esitiedot: Perusteet tietoliikenteestä ja käyttöjärjestelmistä.
Suoritustavat Tentti, ohjelmointityö ja/tai demot. Yksityiskohdat ensimmäisellä luennolla.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~ji/opetus/ties427/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=154890

TIES435 Radio networks and Self-Organization (5 op)

Luennoitsija: Tapani Ristaniemi (tapani.e.ristaniemi@jyu.fi)
Sisältö: In this course the student get familiar with different mobile wireless communication standards and especially their radio resource management. The main focus is in Long Term Evolution (LTE) and its future enhancements. In addition, a special emphasis is put on self-organizing radio networks (SON). SON concept has emerged in the last years, with the goal to foster automation and to reduce human involvement in management tasks. It implies autonomous configuration, optimization, and healing actions which would result in reduced operational burden and improve the experienced end user quality-of-service.
Kirjallisuus: luentomoniste ja artikkelikokoelma
Suoritustavat tentti
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=154891

TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit (5 op)

Luennoitsija: Jonne Itkonen (jonne.itkonen@jyu.fi)
Sisältö: Ohjelmistoarkkitehtuurit teoriassa ja käytännössä, olioarkkitehtuurityyli, malliajattelu, hyvät (olio-)ohjelmointikäytännöt. Laadukkaan ohjelmiston suunnittelu. Ajankohtaiset, esilletulevat asiat.
Kirjallisuus: Koskimies, Mikkonen: Ohjelmistoarkkitehtuurit, 2005; Mary Shaw, David Garlan: Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline, 1996; Jan Bosch: Design & use of software architectures: Adopting and evolving a product-line approach, 2000; Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman: Software Architecture in Practice, 1998 tai 2003; ajankohtaiset julkaisut
Esitiedot: Sovellusprojekti tai vastaava ohjelmistonkehitysprojekti
(pakollinen esitieto).
Suoritustavat Ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~ji/opetus/oa2013/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=154753

TIES452 Practical Introduction to Semantic Technologies (5 op)

Luennoitsija: Oleksiy Khriyenko (oleksiy.o.khriyenko@jyu.fi)
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~olkhriye/ties452
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=156892

TIES456 Introduction to SOA and Cloud Computing (5 op)

Luennoitsija: Michael Cochez (miselico@jyu.fi)
Sisältö: During this course the student gets introduced to technologies used in service orented architectures and cloud computing. The course follows a practical hands-on approach.
Because several different technologies are used in cloud computing, the course will consist of several practical assignments. Possible topics include :
SOAP/WSDL and RESTfull web services servers and clients (Paas, SaaS)
Programming languages used for creating web services
Using social network data
Virtual machine management/administration (Iaas; Amazon EC2, open-stack, ...)
Computation in the cloud (Map-reduce, ...)
Data in the cloud (NoSQL databases, scalability, redundancy, ...)
etc ...
Types of cloud deployement models will be covered only shortly. The models of cloud deployment are more of a business aspect of cloud computing and are hence not at the core of this course. A more business oriented course, which is suitable for less technical students interested in cloud computing is TJTSS70 Cloud Computing .
Students who attend this course can at also register for TIES532 which is a follow-up course during which students can work individually on a more advanced assignment related to SOA and Cloud computing
Esitiedot: Good knowledge of at least one modern (object-oriented) programming language (e.g. Java, C#, C++, etc.). Experience with scripting languages is an asset. During the demos, we will be working mostly with Java but also other programming languages like Javascript, Ruby and Bash will be used for certain exercises. You are not expected to know all these languages before this course. We will also work with XML and related technologies, therefore basic knowledge of XML technologies is required (study from http://www.w3schools.com/xml/ if you do not have experience with XML).
Suoritustavat There is no exam, and the grading is pass/fail.
The ECTS credit allocation scheme is as following:
The student may receive 5 credits for work on the basic tasks given every week.
TIES532 is a follow up course during which students can work individually on a more advanced assignment related to SOA and Cloud computing
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~miselico/teaching/TIES456
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=156895

TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet (5 op)

Luennoitsija: Sanna Juutinen (sanna.k.juutinen@jyu.fi)
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan opetuksen didaktisiin ja pedagogisiin perusteisiin, erilaisiin opetusmenetelmiin sekä lähestymistapoihin.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.
Esitiedot: Aineenopettajan pedagogiset perusopinnot tai (aikuis-)kasvatustieteen perusopinnot (25 op). Tietotekniikan opettajan työvälineitä -kurssi, myös samanaikainen suorittaminen mahdollista.
Suoritustavat Oppimispäiväkirja, oppimistehtävät ja harjoitustyö sekä itse- ja vertaisarviointi. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tietotekniikan opetuksen taustat sekä kehitystrendit, tuntee vallalla olevien oppimis- ja opetuskäsitysten teoreettisen keskustelun perusulottuvuudet, osaa tulkita opetussunnitelman perusteita sekä suunnitella opetusta niiden mukaisesti, osaa suunnitella oppimista tukevia ja edistäviä opetustilanteita hyödyntäen erilaisia vaihtoehtoisia opetusmalleja, osaa suunnitella ja toteuttaa oppimista tukevia ja edistäviä arviointikäytänteitä, sekä osaa arvioida omaa opettajuuttaan sekä siinä kehittymistä.
Kurssin kotisivu: http://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/suuntautumisvaihtoehdot/ope/ope_kurssit/TIES461
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148503

TIES465 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tuki (3 op)

Luennoitsijat: Kirsi Valjus (kirsi.valjus@jyu.fi), Ritva-Liisa Järvelä (ritva-liisa.jarvela@jyu.fi)
Sisältö: Opintojaksolla tietotekniikan aineenopettajaksi opiskelevat suunnittelevat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen tuen kokonaisuuden yhteistyökoulun opettajien toiveiden mukaisesti. Suunnittelu tapahtuu yhteistyössä luokanopettajaksi tai muun aineen aineenopettajaksi opiskelevien kanssa riippuen kulloinkin mukana olevista yhteistyökouluista.
Opintojakson tavoitteena on antaa opettajaksi opiskeleville valmiudet toimia muiden opettajien pedagogisena tukena tulevissa työtehtävissä.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.
Esitiedot: Opettajan pedagoiset perusopinnot (25 op) tai (aikuis-)kasvatustieteen perusopinnot (25 op).
Suoritustavat Luennot, harjoitustyö sekä harjoitustyön esittely loppuseminaarissa. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tunnistaa ja osaa analysoida opettajakollegan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvät tarpeet ja toiveet,
osaa suhteuttaa pedagogisen tuen tarpeen käytäntöön,
osaa ehdottaa opettajakollegalle sopivia toteutusratkaisuja, sekä
osaa suunnitella tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen tuen tarpeen mukaan.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148451

TIES501 Pro gradu -seminaari (5 op)

Luennoitsija: Jussi Hakanen (jussi.hakanen@jyu.fi)
Sisältö: Tietotekniikan maisteriopintojen loppuvaiheen opintojakso, joka integroituu oman opinnäytetyön (pro gradu -tutkielman) tekemiseen. Keskeiset vaiheet sekä oman opinnäytetyön että graduseminaarin osalta ovat opinnäytetyön aiheen valinta (tulee olla valittu ja sovittu ohjaajan kanssa ennen seminaarin aloitusta), lähdeaineiston haku ja analysointi, tutkimusmenetelmän valinta ja jäsentäminen sekä gradun empiiris-konstruktivisen osion suunnittelu ja aloittaminen. Opintojakson aikana esitellään omaa aihetta muille seminaarin osallistujille sekä tutustutaan gradujen arviointiin. Tarkoituksena on, että opiskelija hakeutuu seminaariin siinä vaiheessa kun LuK-tutkinto on tehty ja FM-tutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan valmistuminen tapahtuu vuoden sisällä työn aloittamisesta. Gradun aihe pitää olla jo valittuna ja tekeminenkin voi olla aloitettuna, mutta pääosin homma laitetaan vauhtiin seminaariin hakeutumisen kautta.
Esitiedot: LuK-/alempi korkeakoulututkinto (maisteriopiskelijat) sekä ajantasainen eHOPS, jonka perusteella opiskelija valmistuu vuoden sisällä opinnäytetyön aloittamisesta. Lisäksi opiskelijalla pitää olla opinnäytteen aihe sovittuna ohjaajan kanssa.
Suoritustavat Riittävä osallistuminen luennoille ja pienryhmätapaamisiin sekä oman työn esittelyyn ja tutkielmien arviointiin liittyvät aktiviteetit. Näiden lisäksi oma pro gradu -tutkielma oltava yli 50 prosenttia valmis suoritusmerkinnän saamiseksi.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~jhaka/gradu-seminaari/index.html
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148543

TIES532 Service oriented architectures and cloud computing for developers (5-10 op)

Luennoitsija: Michael Cochez (miselico@jyu.fi)
Sisältö: This course is a follow-up course of the TIES456 course. During this course students can work individually on a more advanced task related to the technologies introduced in the basic course.
It is not possible to attend this course without attending the basic (TIES456) course!
Topics will be proposed during the basic course, possible topics include :
SOAP/WSDL and RESTfull web services servers and clients (Paas, SaaS)
Programming languages used for creating web services
Using social network data
Virtual machine management/administration (Iaas; Amazon EC2, open-stack, ...)
Computation in the cloud (Map-reduce, ...)
Data in the cloud (NoSQL databases, scalability, redundancy, ...)
etc ...
Types of cloud deployement models will be covered only shortly. The models of cloud deployment are more of a business aspect of cloud computing and are hence not at the core of this course. A more business oriented course, which is suitable for less technical students interested in cloud computing is TJTSS70 Cloud Computing .
Students who attend this course can at also register for TIES532 which is a follow-up course during which students can work individually on a more advanced assignment related to SOA and Cloud computing
Esitiedot: Good knowledge of at least one modern (object-oriented) programming language (e.g. Java, C#, C++, etc.). Experience with scripting languages is an asset. During the demos, we will be working mostly with Java but also other programming languages like Javascript, Ruby and Bash will be used for certain exercises. You are not expected to know all these languages before this course. We will also work with XML and related technologies, therefore basic knowledge of XML technologies is required (study from http://www.w3schools.com/xml/ if you do not have experience with XML).
Suoritustavat There is no exam, and the grading is pass/fail.
The ECTS credit allocation scheme is as following:
The student may receive 5 credits for individual work.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~miselico/teaching/TIES532/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148440

TIES537 Langattomien järjestelmien laboratoriotyöt (2-8 op)

Luennoitsija: Jukka Ihalainen (jukka.p.ihalainen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssilla tehdään langattomiin järjestelmiin liittyviä laboratoriotöitä. Jokaisesta suoritetusta työstä saa 1-3 op. Kurssin laajuus on maksimissaan 8 op. HUOM! Kurssille voi ilmottautua jatkuvasti!
Suoritustavat Ohjausluennot + laboratoriotyöt.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=138718

TIES681 Seminar on Mathematical Modelling and Scientific Computing (0-3 op)

Luennoitsijat: Tero Tuovinen (tttuovin@mit.jyu.fi), Olli Mali (olli.mali@jyu.fi)
Sisältö:
Central topics of the seminar will be state of art in:
- Mathematical models in natural sciences.
- Numerical methods, mathematics of computations.
- Computer simulation methods.
- Advanced numerical technologies and visualization.
We hope that this seminar will be a place where actual problems could be discussed in an open and friendly form and that it will present lectures of internationally known specialists as well as of younger scientists from Finland and other countries. All interested in participating and presenting/discussing results are warmly welcome. The proposed seminar day is Wednesday.
Kurssin kotisivu: https://trac.cc.jyu.fi/projects/mmsc/wiki
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148407

ITKS452 Requirements engineering (5 op)

Luennoitsija: Anneli Heimburger (anneli.a.heimburger@jyu.fi)
Sisältö: This course is an introduction into Requirements Engineering (RE) field. RE deals with constructing and managing of requirements for a computer-based system, aiming for effective (meeting stakeholders' expectations) and efficient (time, cost, and human resources) development of the system. The course provides
an overview of different activities in the requirements development and management processes
explains how RE fits into a broader software or system engineering process
highlight the essential role of communication in RE, especially in multicultural software development environments
provides an understanding of the main challenges in requirements engineering
The course is designed to be practice-oriented. It discusses the good industry practices available at present, which are to a large extent informal. Formal and other structured approaches to RE are not treated to any significant extent. The course is designed mainly for students in software and telecommunication study line. However, it also fits well the interests of those who study software-related business topics. Since RE is a multidisciplinary field as such and related to many other fields, students from other study lines may benefit from the course as well.
Kirjallisuus: MANDATORY
LECTURE NOTES (in Optima)
WORKBOOK (in Optima)
Philip A. Laplante, “Requirements Engineering for Software and Systems”, CRC Press, 2009. 17 for loans, 5 for shortloans, 1 handbook copy (no loan)
Heimbürger, A., Kiyoki, Y. and Ylikotila, T. 2011. Communication Across Cultures in the Context of Multicultural Software Development. Reports of the Department of Mathematical Information Technology. Series C. Software and Computational Engineering. No. C 1/2011. 64 p.
VOLUNTARY
Requirements Engineering Journal
Proceedings of IEEE Requirements Engineering Conference
IEEE Software
IEEE Transactionson Software Engineering
Karl E. Wiegers, "Software Requirements", Microsoft Press, 2nd ed., 2003
Karl E. Wiegers, "More about Software Requirements", Microsoft Press, 2006
Jon Holt, Simon Andrew Perry and Mike Brownsword, " Model-Based Requirements Engineering", IET, 2011
Elizabeth Hull , Ken Jackson and Jeremy Dick , " Requirements Engineering", Springer, 2010
Klaus Pohl and Chris Rupp, "Requirements Engineering Fundamentals", Rocky Nook, 2011
Esitiedot: ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi & ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu (Object-oriented analysis and design) or corresponding knowledge.
Suoritustavat A) accepted final e-Exam
B) completed and accepted practical work.
Osaamistavoitteet: The learning outcomes of the course are:
students understand main activities of requirements engineering
students understand main components of requirements engineering
students can develop requirements
students can manage requirements
students can create vision and scope documents
students can create use cases documents
students can create software requirements specification documents
students understand multicultural communication issues in RE
students understand essential challenges and research issues in requirements engineering.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148563

ITKS544 Semantic Web and Ontology Engineering (5-10 op)

Luennoitsija: Vagan Terziyan (vagan.terziyan@jyu.fi)
Sisältö: The Semantic Web is an initiative of the WWW Consortium, with the goal of extending the current Web to facilitate Web automation and universally accessible content. Semantic Web is the vision of having data on the Web defined and linked in a way that it can be used by machines not just for display purposes, but for automation, integration and reuse of data across various applications. This vision assumes annotating Web resources with machine-interpretable descriptions, and provides mechanisms for automated reasoning about them. Software applications can be accessed and executed via the Web based on the idea of Web services. Web services can significantly increase the Web architecture's potential, by providing a way of automated program communication, discovery of services, their integration, etc. The key to Web Services is on-the-fly software composition through the use of distributed reusable software components. The course focuses on emerging Semantic Web and intelligent information integration technologies applied for commercial applications in mobile environment. Course includes an introduction to Semantic Web knowledge markup techniques and markup languages RDF-based semantic annotation of Web resources and services, ontology engineering. Course also considers modern applications of these methods and techniques for Web-based intelligent applications and services.
The course consists of two parts: theoretical (Vagan Terzyan) and practical (Michal Nagy).
Suoritustavat Assignments. The first assignment is based on the theoretical part of the course. The second assignment is based on the practical part of the course.
Kurssin kotisivu: http://www.mit.jyu.fi/ai/vagan/itks544.html
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148516

TIEJ601 Tietotekniikan jatkokoulutusseminaari (4 op)

Luennoitsija: Timo Hämäläinen (timo.t.hamalainen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssin tavoitteena on auttaa ja nopeuttaa jatko-opintojen suorittamista. Lisäksi seminaarin tarkoituksena on auttaa oman alan tieteellisen tutkimuksen tekemisessä ja tuoda tutkimuksen tekemiseen uusia ja ajankohtaisia näkökulmia.
Esitiedot: Jatko-opintoja aikaisemman opinnot.
Suoritustavat Opiskelija osallistuu vähintään 12 kertaa opintojakson tapaamisiin ja pitää vähintään kaksi esitelmää omasta tutkimusalueestaan (kuvaten tutkimuksen etenemistä) sekä osallistuu väitöstilaisuuksiin.
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on auttaa ja nopeuttaa jatko-opintojen suorittamista. Lisäksi seminaarin tarkoituksena on auttaa oman alan tieteellisen tutkimuksen tekemisessä ja tuoda tutkimuksen tekemiseen uusia ja ajankohtaisia näkökulmia.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~timoh/kurssit/jatkoksem/jatkosem.html
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148474

Kevät

TIEP111 Ohjelmointi 2 (8 op)

Luennoitsija: Vesa Lappalainen (vesa.t.lappalainen@jyu.fi)
Sisältö: Sisältö: Java-kieli, ohjelmansuunnittelun
ja olio-ohjelmoinnin periaatteita,
ohjelman testaaminen. Rekursio.
Kirjallisuus: Java-kirjallisuus. Mm. Java-ohjelmointi
Esitiedot: Ohjelmointi 1. tai vastaava.
Suoritustavat Välikoe, demot, harjoitustyö.
Osaamistavoitteet: Oppia ymmärtämään oliopohjaisen ohjelmoinnin perusteet.
Kyky tuottaa pieniä/keskikokoisia oliopohjaisia ohjelmia.
Samoin tavoitteena on "testaus ensin" (TDD) ajatuksen
sisäistäminen. Kyky suunnitella ja toteuttaa graafinen käyttöliittymä.
Kurssin kotisivu: https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/wiki/k2014
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148492

TIEP112 Ohjelmointi 2, C++ (1 op)

Luennoitsija: Vesa Lappalainen (vesa.t.lappalainen@jyu.fi)
Sisältö: Ohjelmointi 2 -kurssin keskeisen sisällön asiat C/C++ -kielillä.
Kirjallisuus: Olio-ohjelmointi ja C++
Esitiedot: Ohjelmointi 2
Suoritustavat Demot vähintään 60 prosenttia.
Osaamistavoitteet: Oppia tekemään Ohjelmointi 2-kurssia vastaavat
asiat C/C++ -kielillä.
Kurssin kotisivu: http://www.mit.jyu.fi/vesal/kurssit/ohjelmointi2013/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148499

TIEP113 Ohjelmointi 2, JSP (1 op)

Luennoitsija: Vesa Lappalainen (vesa.t.lappalainen@jyu.fi)
Sisältö: Ohjelmointi 2 kurssin tietojen soveltaminen
WWW-ohjelmointiin. Erityisesti JSP (Java Server Pages).
Kirjallisuus: Ohjelmaesimerkit
Esitiedot: Ohjelmointi 2
Suoritustavat Pääteohjaukset, oman harjoitustyön jonkin kohdan
toteuttaminen WWW-pohjaiseksi.
Osaamistavoitteet: Oppia soveltamaan Ohjelmointi 2-kurssilla opittuja
asioita WWW-käyttöliittymän ohjelmoinnissa.
Kurssin kotisivu: http://www.mit.jyu.fi/vesal/kurssit/ohjelmointi2013/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148512

TIEP115 Johdatus tietotekniikkaan (3 op)

Luennoitsija: Jonne Itkonen (jonne.itkonen@jyu.fi)
Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan tietotekniikan yleistä kehityshistoriaa (history of computing) 1900-luvun jälkipuoliskolla sekä tietotekniikan opinnoille keskeisten teemojen (tietoverkkotekniikka, ohjelmistokehitys, ohjelmointikielet, tietokoneella ratkaistavissa olevat ongelmat) perusteita ja lähtökohtia. Lisäksi tutustutaan joukkoon alan ydinjulkaisuja em. aihepiireistä.
Kirjallisuus: Luentoja tukevaa kirjallisuutta:
Paul E. Ceruzzi: "A History of Modern Computing, 2nd Edition", The MIT Press, 2003
Michael R. Williams: "A History of Computing Technology, 2nd Edition", IEEE Computer Society, 1997
Suoritustavat Tarkennetaan myöhemmin. Ajankohtaiset tiedot Korpissa ja kurssin kotisivulla (linkki tulee Korppiin).
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee tietotekniikan modernin kehityshistorian keskeiset etapit ja osaa liittää ne yleiseen teknologis-yhteiskunnallisen kehitykseen. Opiskelija omaa käsityksen tietotekniikan tutkimus- ja kehitystyötä kuvaavista julkaisuista ja niiden merkityksestä alan kehitykselle. Opiskelija pystyy tarkastelemaan valitsemastaan aiheesta sen täsmällistä historiallista, teknologista ja yhteiskunnallista kehitystä.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~ji/opetus/tiep115/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148546

TIEP161 Opetusteknologia (3 op)

Luennoitsija: Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Sisältö: Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työssä tarvittavia työvälineitä ja teknologiaa. Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.
Esitiedot: ITKP101 - Tietokone ja tietoverkot työvälineenä
Suoritustavat Oppimistehtävät.
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja hyvät käyttötaidot tietotekniikan opettajan työssä tarvittavista työvälineistä ja teknologiasta.
Kurssin kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/opetusteknologia/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148547

TIEP181 Johdatus tietokoneavusteiseen matematiikkaan (1-4 op)

Luennoitsija: Olli Mali (olli.mali@jyu.fi)
Sisältö: Harjoitusten aiheet sivuavat ensimmäisen vuoden pakollisia matematiikan kursseja, erityisesti kursseja MATA121 Lineaarinen algebra ja geometria 1 ja MATA122 Lineaarinen algebra ja geometria 2, sekä hieman kursseja MATA111 Analyysi 1 ja MATA112 Analyysi 2. Ohjelmoimme lineaarialgebran kursseilla vastaantulevia algoritmeja ja menetelmiä, piirrämme mielenkiintoisia funktioita ja jonoja, jne. Ylipäätään visualisoimme ja implementoimme kaikenlaista sykähdyttävää, oppien samalla tietokoneen käyttöä.
Kirjallisuus: Kiinnostuneille on tarjolla paljon elektronista materiaalia Matlabin käytöstä. Suosittelen esimerkiksi Cleve Molerin Numerical Computing with Matlab,
http://www.mathworks.se/moler/
Luonnollisesti mikroharjoituksista nauttiminen (ja onnistuneet tulevat opintovuodet) edellyttää kurssien MATA 121, MATA122, MATA111 ja MATA 112 kurssimateriaalien aktiivista opiskelua.
Esitiedot: Esitiedoiksi riittävät lukion matematiikan tiedot. Aiempaa ohjelmointikokemusta ei edellytetä. Kurssin täysipainoinen suorittaminen edellyttää kurssien MATA111, MATA112, MATA121 ja MATA122 samanaikaista suorittamista tai vastaavia tietoja.
Suoritustavat Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Kurssista saatava opintopistemäärä riippuu osallistumisaktiivisuudesta harjoituksiin. Harjoituksissa arvioidaan läsnäolo ja osallistuminen.
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on rohkaistua käyttämään tietokonetta matemaatikon apuvälineenä, eli kyetä ohjelmoimaan itsenäisesti alkeellisia numeerisia algoritmeja, sekä erityisesti tukea edellämainittujen pakollisten matematiikan kurssien sisällön omaksumista. Lisäksi tutustuminen matemaattisten algoritmien ohjelmointiin tukee myöhempiä numeerisen analyysin opintoja.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148401

TIEA211 Algoritmit 2 (4 op)

Luennoitsija: Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi)
Sisältö: Algoritmin analysointi, prioriteettijono, hajautus, puurakenteet, joukot, rekursio, ositus, ahne menetelmä, taulukointi, peruutus, rajoitehaku, paikallinen etsintä, heuristiikat, NP-täydellisyys.
Kirjallisuus: Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, "Introduction to Algorithms".
Weiss, "Data Structures and Algorithm Analysis in Java".
Goodrich, Tamassia, "Data Structures and Algorithms in Java".
Esitiedot: ITKP102 Ohjelmointi 1, ITKA201 Algoritmit 1.
Suoritustavat Tentti ja harjoitustyö.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa algoritmien suunnittelumenetelmiä. Opiskelija osaa valita algoritmeille sopivat tietorakenteet. Opiskelija osaa analysoida yksinkertaisten algoritmien aikavaativuutta.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~mannikko/algoritmit2/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148485

TIEA218 Web-sovellukset (5 op)

Luennoitsija: Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=155808

TJTA330 Ohjelmistotuotanto (5 op)

Luennoitsija: Veikko Halttunen (veikko.halttunen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssi muodostuu luennoista ja pienimuotoisesta seminaarista.
Kurssin aluksi käydään luennoilla kertauksenomaisesti läpi ohjelmistotuotannon perusasioita: tehtäviä, vaiheistusta, prosessien hallintaa jne. Sen jälkeen perehdytään muutamiin ohjelmistotuotannon keskeisiin ongelma-alueisiin kuten vaatimusten hallintaan, riskien hallintaan, työmäärien arviointiin jne. Osalla luennoista voidaan tehdä aktivoivia tehtäviä.
Seminaaritehtävää varten opiskelijat muodostavat 4-5 hengen ryhmiä. Kunkin ryhmän tehtävänä on perehtyä yhteen ohjelmistotuotannon kannalta keskeiseen teemaan tai ongelma-alueeseen. Tarvittava materiaali jaetaan myöhemmin Optiman kautta. Seminaarityöt käydään läpi toukokuussa pidettävässä seminaarissa.
Kirjallisuus: Kurssin suorittamiseksi tarvittava materiaali jaetaan kurssin aikana Optiman kautta.
Huom! Luennoilla esitettävien asioiden lisäksi tenttiin tulee kysymyksiä myös lisämateriaalista, joka löytyy Optiman kansiosta Tentittävä lisämateriaali.
Esitiedot: Tietojärjestelmien kehittämisen perusteet tai Johdatus ohjelmistotekniikkaan.
Suoritustavat Tentti ja seminaarityö
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija pystyy kuvailemaan kattavasti ohjelmistotuotannon tehtäviä sekä ymmärtää ohjelmistotuotantoprosessin hallintaan liittyviä keskeisiä kysymyksiä ja ongelmakohtia.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148458

TIES405 Sovellusprojekti (10-15 op)

Luennoitsija: Jukka-Pekka Santanen (jukka-pekka.santanen@mit.jyu.fi)
Sisältö: Sovellusprojektissa tietotekniikan opiskelija saa käsityksen työelämän ohjelmistoprojektista, sen läpiviennistä ja ryhmätyöstä sekä kokemusta työelämässä tarvittavasta kirjallisesta ja suullisesta viestinnästä. Projektien avulla opiskelijat saavat myös käytännön kokemusta kurssien harjoitustöitä laajempien sovellusten määrittelystä, suunnittelusta, toteuttamisesta ja testaamisesta sekä tarvittavien dokumenttien laatimisesta.
Sovellusprojekti edellyttää 250-400 tunnin työmäärää noin neljän kuukauden aikana, joten sille on varattava aikaa vähintään 20-30 tuntia viikossa . Työ tehdään kiinteän aikataulun mukaisesti 3-4 hengen ryhmissä.
Sovellusprojekteihin tulee ilmoittautua 6.12. mennessä Korppi-sovelluksen kautta täyttämällä ilmoittautumislomake. Mahdollisimman varhainen ilmoittautuminen on toivottavaa.
Sovellusprojektien ohje on nähtävissä WWW-sivulla http://www.mit.jyu.fi/opiskelu/sovellusprojektit/projohje.html .
Toteutettujen Sovellusprojektien lyhyt esittely on nähtävissä sivulla http://www.mit.jyu.fi/opiskelu/sovellusprojektit/toteutetut.html .
Lisätietoa Sovellusprojekteista voi tiedustella lehtori Jukka-Pekka Santaselta.
Esitiedot: Tietotekniikan perusopinnot ja aineopinnoista vähintään puolet sekä kurssi TIEP111 Ohjelmointi 2 tulee olla suoritettuina. Kurssit ITKA201 Algoritmit 1 ja TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi antavat hyvän lähtökohdan projektin menestykselliselle suorittamiselle, joten niitä suositellaan suoritetuiksi.
Osaamistavoitteet: Opiskelija määrittää Sovellusprojektin läpiviennin suunnittelun yhteydessä oppimistavoitteensa huomioiden vähintään suunnitellun roolinsa projektiryhmässä, itseään kiinnostavat asiat sekä vahvuuksikseen ja heikkouksikseen katsomansa tiedot ja taidot. Sovellusprojektien ohje http://www.mit.jyu.fi/palvelut/sovellusprojektit/projohje.html ja arviointilomake http://www.mit.jyu.fi/palvelut/sovellusprojektit/ohjaajat/projektiarviointi.pdf määrittävät mahdolliset oppimistavoitteet.
Kurssin kotisivu: http://www.mit.jyu.fi/opiskelu/sovellusprojektit
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148480

TIES410 Future Internet (5 op)

Luennoitsija: Tapani Ristaniemi (tapani.e.ristaniemi@jyu.fi)
Sisältö: Information and telecommunication technologies are proceeding toward the era of "Future Internet (FI)", which is a commonly used term to describe all the developments for the current Internet. These developments are due to many shortcomings foreseen, both from technical and economical points of view, including e.g. QoS, routing scalability, end-to-end connectivity, energy efficiency, information networking, mobility, security, trust and reputation, autonomy and self-organization, to namy a few. The "Internet of Things (IoT)" is yet another area within the context of FI. IoT refers to uniquely identifiable objects and their virtual representations in an Internet-like structure with built-in information processing capabilities. The IoT will make it possible for objects to get information about their position, to actively interact with other objects and to have access to information for data gathered in their vicinity and create services without direct human intervention by embedded intelligence and adaption. This course will concentrate on these areas of research and state-of-the-art solutions to overcome various problems within. The course will contain many invited talks.
Suoritustavat Learning diary
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~riesta/TIES410.htm
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148542

TIES411 Konenäkö ja kuva-analyysi (4 op)

Luennoitsija: Ville Tirronen (ville.e.t.tirronen@jyu.fi)
Sisältö: Johdanto konenäköön. Alemman tason konenäkö (spatiaalinen piirteenirrotus, maskit). Muunnoksista (FFT, Hough, ...). Reunan seuranta. Alueiden kuvaukset ja alueiden muodot. Morfologiset operaatiot. Tekstuurianalyysi, väri-informaatio. Kuvien segmentointi. Luokittelijat, neuroverkot. Kohteiden tunnistus. Stereonäkö, 3-D muodon tunnistus. Erikoiset kuvantamislaitteistot.
Kirjallisuus: Sonka, Hlavac, Boyle: Image Processing Analysis and Machine Vision.
Gonzales, Woods: Digital Image Processing.
Esitiedot:
TIES324 Signaalinkäsittely , TIEP111 Ohjelmointi 2
Suoritustavat Harjoitustyö ryhmissä tai tentti
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~aleator/TIES411
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148501

TIES436 Langattomat teknologiat (5 op)

Luennoitsija: Jukka Ihalainen (jukka.p.ihalainen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssi antaa yleiskuvan nykyisistä langattomista teknologioista. Luennoilla käsitellään mm. radiosignaalin etenemiseen vaikuttavia tekijöitä, modulaatiotekniikoita, kanavanvarausmekanismeja sekä matkapuhelinverkon perusteita ja kehittymistä. Lisäksi luennoilla luodaan katsaus lyhyen kantaman langattomiin verkkoihin ja niiden ominaisuuksiin.
HUOM! Kurssiin sisältyy vanha TIES422 Langattomat järjestelmät (3 op) -kurssi!
Kirjallisuus: David Tse and Pramod Viswanath - Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press, 2005.
Theodore S. Rappaport - Wireless Communications: Principles and Practice (2nd Edition), 2002.
Esitiedot: Hieman tietoa tietokoneverkoista sekä tietoliikenneverkoista (esim. Kurssi ITKP104 Tietoverkot).
Suoritustavat Tentti sekä harjoitukset.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148397

TIES437 Everything to Everything Interfaces (5 op)

Luennoitsija: Oleksiy Khriyenko (oleksiy.o.khriyenko@jyu.fi)
Sisältö: The course will address the challenge related to the Everything-as-a-Service-Consumer vision. In addition to a traditional GUI, where a user of some application is assumed to be a human, this course concerns interfaces needed if a user of the application happens to be not a human but some other application, service, software process, software agent or anything else. Such Everything-to-Everything interfaces in addition to the traditional APIs have to enable “understanding” among interacting entities, which requires either sharing common ontology or the support for the ontology alignment process followed by semantically enhanced interaction. The course will review available techniques and tools for practical design of such interfaces.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~olkhriye/ties437
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=155809

TIES445 Tiedonlouhinta (3-5 op)

Luennoitsija: Tommi Kärkkäinen (tommi.karkkainen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssilla perehdytään suurten ja epätäydellisten datamassojen analyysi- eli tiedonlouhintamenetelmiin. Kurssin aluksi käydään läpi peruskäsitteet, määritelmät ja tiedonlouhinta-menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen liittyviä haasteita. Perehdytään tietämyksen etsintä (KDD) prosessin eri vaiheisiin sekä niissä sovellettaviin menetelmiin. Käydään läpi eri tyyppisissä tiedonlouhintaongelmissa käytettäviä menetelmiä. Tutustaan menetelmien soveltamiseen käytännön aineistoissa. Harjoitukset ja projektityö tapahtuvat Matlab-ohjelmistoa käyttäen.
Kirjallisuus: Principles of Data Mining, D. Hand, H. Mannila, and P. Smyth, MIT Press, 2001. P-N. Tan, M. Steinbach, V. Kumar, Introduction to Data Mining, Addison Wesley, 2005. J. Han and M. Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann, 2006. Wang, X.Z., Data mining and knowledge discovery for process monitoring and control, Advances in Industrial Control, Springer, 1999.
Esitiedot: Ohjelmointi 2 ja Algoritmit 2. Matematiikan perusopinnot suositeltavia.
Suoritustavat Tentti, demot ja projektityö.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~samiayr/DM2012/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148445

TIES449 Algoritmiset seikkailut (5 op)

Luennoitsija: Anneli Heimburger (anneli.a.heimburger@jyu.fi)
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=154395

TIES451 Selected topics in soft computing (4 op)

Luennoitsija: Karthik Sindhya (karthiksindhya@hotmail.com)
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=157285

TIES453 Introduction to Agent Technologies (5 op)

Luennoitsija: Vagan Terziyan (vagan.terziyan@jyu.fi)
Sisältö: The course focuses on the use of Distributed Artificial Intelligence methods, and more specifically of Intelligent Agents Technologies, for development of complex distributed software systems. During the course we review appropriate AI methods and technologies. Further knowledge about autonomous intelligent agents, agent technologies, mobility of agents, agent platforms, multi-agent systems, agent communication, agent coordination, agent negotiation, agent intelligence, agent-based industrial applications and systems is provided. The course is lectured in English
There is also a more programming oriented the course which focuses on autonomous agents and multi-agent systems as a novel software development paradigm (also known as agent-oriented software engineering), one especially suited for distributed systems. Technical students will get a hands-on experience and program with an agent platform. More information about that course : TIES454
Suoritustavat Mandatory is the theoretical part of the course and its assignment resulting in 5 ECTS credits.
In order to receive 10 credits, the student has to participate in the practical course TIES454
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=156893

TIES454 Agent Technologies for Developers (5 op)

Luennoitsija: Michael Cochez (miselico@jyu.fi)
Sisältö: The course focuses on the use of Distributed Artificial Intelligence methods, and more specifically of Intelligent Agents Technologies, for development of complex distributed software systems.
The practice-oriented course focuses on autonomous agents and multi-agent systems as a novel software development paradigm (also known as agent-oriented software engineering), one especially suited for distributed systems. Technical students will get a hands-on experience and program an agent platform. This platform will then be used to solve a problem in a distributed way using agent intelligence.
The course is lectured in English.
Esitiedot: Students are expected to attend TIES453 simultaneously with this course. The timetables are synchronized.
Students who have earlier followed TIES433 (Design of Agent-based Systems) and received only five credits, can attend this course as well.
Suoritustavat In order to receive credits for this course, the students must actively work in the group work and be able to present their results during the feedback sessions. On successfull completion, five credits are awarded.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~miselico/teaching/TIES454
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=156894

TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt (5 op)

Luennoitsijat: Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi), Jaana Markkanen (jaana.a.markkanen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssilla tutustutaan virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviin teorioihin (ihmiskäsitykset, oppiminen, verkkopedagogiikka, tietotekniikan opettaminen, sosiaalinen media) ja teknologiaan (komponentit, ohjelmointikielet, työvälineet) sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen toteutukseen (käytettävyys, toiminnot, ylläpito) ja oppimateriaalin esittämiseen. Osa kurssista suoritetaan virtuaalista oppimisalustaa käyttäen. Kurssi on tarkoitettu pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.
Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla.
Esitiedot: Aineenopettajan pedagogiset perusopinnot (25 op) tai (aikuis-)kasvatusteiteen perusopinnot (25 op) sekä Tietotekniikan opettajan työvälineitä -opintojakso.
Suoritustavat Oppimistehtävät, seminaarityö. Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla eri oppimisympäristöjä ja pystyy perustellusti valitsemaan omaan opetukseensa parhaiten soveltuvan oppimisympäristön joko valmiista oppimisympäristöalustoista tai sosiaalisen median työkaluja yhdistelemällä. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tarvitsemansa oppimisympäristön.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148418

TIES481 Simulointi (5 op)

Luennoitsija: Timo Tiihonen (timo.tiihonen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssi pyrkii antamaan kokonaiskuvan mallinnusprosessista ja mallien ja niiden pohjalta tehtävien simulointien käytöstä (tieteellisen) päätöksenteon tukena. Esimerkkien osalta keskitytään diskreettiaikaisten (palvelu)järjestelmien mallinnukseen ja simulointiin. Kurssilla käsitellään mallinnusprosessia (mallin muodostaminen ja validointi), mallin toteutusta (mallin logiikan, syöttötietojen ja havainnoitavien piirteiden toteuttaminen), simulointikokeen operatiivista toteutusta sekä erityisesti johtopäätösten tekoa simulointikokeiden avulla.
Esitiedot: Todennäköisyyslaskenta tai tilastomenetelmien peruskurssi, perusohjelmointitaito.
Suoritustavat Loppukoe + demohyvitykset.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~tiihonen/simul/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148484

TIES483 Epälineaarinen optimointi (5-7 op)

Luennoitsija: Jussi Hakanen (jussi.hakanen@jyu.fi)
Sisältö: Epälineaarisen optimoinnin teoriaa, menetelmiä, ohjelmistoja ja sovelluksia. Yhden muuttujan optimointi. Useamman muuttujan rajoitteeton ja rajoitteinen optimointi. Optimaalisuusehtoja. Epälineaariset yhtälöryhmät.
Kirjallisuus: Miettinen: Epälineaarinen optimointi (luentomoniste).
Esitiedot: Lineaarinen ja diskreetti optimointi (optimointimenetelmät), Numeeriset menetelmät, ohjelmointitaito (Fortran 90/95 tai C/C++ tai muu vastaava).
Suoritustavat Loppukoe tai laajahko harjoitustyö.
Osaamistavoitteet:
Kyky tunnistaa erityyppisiä optimointitehtäviä
Oppia ymmärtämään epälineaaristen optimointitehtävien ratkaisemisen perusteet
Tunnistaa optimaalisuusehdot rajoittamattomille ja rajoitetuille optimointitehtäville ja osata soveltaa niitä ratkaisun optimaalisuuden tarkistamiseksi
Ymmärtää optimointimenetelmän valinnan ja toteutuksen perusteet
Osata etsiä ja soveltaa optimointiohjelmistoja epälinaaristen optimointitehtävien ratkaisemisessa
Ymmärtää konveksin ja epäkonveksin optimointitehtävän ratkaisemisen erot
Tunnistaa monitavoiteoptimointitehtävänratkaisemisen perusteet
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~jhaka/opt/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148416

TIES501 Pro gradu -seminaari (5 op)

Luennoitsija: Ville Isomöttönen (ville.isomottonen@jyu.fi)
Sisältö: Tietotekniikan maisteriopintojen pakollinen opintojakso. Syvennetään taitoja tieteellisen tekstin kirjoittamisesta ja suullisesta esittämisestä. Tarkoituksena on tukea pro gradu -tutkielman tekemistä.
Esitiedot: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma sekä vähintään kaksi tietotekniikan syventävää kurssia.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148498

TIES537 Langattomien järjestelmien laboratoriotyöt (2-8 op)

Luennoitsija: Jukka Ihalainen (jukka.p.ihalainen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssilla tehdään langattomiin järjestelmiin liittyviä laboratoriotöitä. Jokaisesta suoritetusta työstä saa 1-3 op. Kurssin laajuus on maksimissaan 8 op. HUOM! Kurssille voi ilmottautua jatkuvasti!
Suoritustavat Ohjausluennot + laboratoriotyöt.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=138718

TIES681 Seminar on Mathematical Modelling and Scientific Computing (0-3 op)

Luennoitsijat: Tero Tuovinen (tttuovin@mit.jyu.fi), Olli Mali (olli.mali@jyu.fi)
Sisältö:
Central topics of the seminar will be state of art in:
- Mathematical models in natural sciences.
- Numerical methods, mathematics of computations.
- Computer simulation methods.
- Advanced numerical technologies and visualization.
We hope that this seminar will be a place where actual problems could be discussed in an open and friendly form and that it will present lectures of internationally known specialists as well as of younger scientists from Finland and other countries. All interested in participating and presenting/discussing results are warmly welcome. The proposed seminar day is Wednesday.
Kurssin kotisivu: https://trac.cc.jyu.fi/projects/mmsc/wiki
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148407

ITKS452 Requirements engineering (5 op)

Luennoitsija: Anneli Heimburger (anneli.a.heimburger@jyu.fi)
Sisältö: This course is an introduction into Requirements Engineering (RE) field. RE deals with constructing and managing of requirements for a computer-based system, aiming for effective (meeting stakeholders' expectations) and efficient (time, cost, and human resources) development of the system. The course provides
an overview of different activities in the requirements development and management processes
explains how RE fits into a broader software or system engineering process
highlight the essential role of communication in RE, especially in multicultural software development environments
provides an understanding of the main challenges in requirements engineering
The course is designed to be practice-oriented. It discusses the good industry practices available at present, which are to a large extent informal. Formal and other structured approaches to RE are not treated to any significant extent. The course is designed mainly for students in software and telecommunication study line. However, it also fits well the interests of those who study software-related business topics. Since RE is a multidisciplinary field as such and related to many other fields, students from other study lines may benefit from the course as well. The course is lectured in English.
Kirjallisuus: MANDATORY
LECTURE NOTES (in Optima)
WORKBOOK (in Optima)
Philip A. Laplante, “Requirements Engineering for Software and Systems”, CRC Press, 2009. 17 for loans, 5 for shortloans, 1 handbook copy (no loan)
Heimbürger, A., Kiyoki, Y. and Ylikotila, T. 2011. Communication Across Cultures in the Context of Multicultural Software Development. Reports of the Department of Mathematical Information Technology. Series C. Software and Computational Engineering. No. C 1/2011. 64 p. The teacher distributes the report in the class.
VOLUNTARY
Requirements Engineering Journal
Proceedings of IEEE Requirements Engineering Conference
IEEE Software
IEEE Transactionson Software Engineering
Karl E. Wiegers, "Software Requirements", Microsoft Press, 2nd ed., 2003
Karl E. Wiegers, "More about Software Requirements", Microsoft Press, 2006
Jon Holt, Simon Andrew Perry and Mike Brownsword, " Model-Based Requirements Engineering", IET, 2011
Elizabeth Hull , Ken Jackson and Jeremy Dick , " Requirements Engineering", Springer, 2010
Klaus Pohl and Chris Rupp, "Requirements Engineering Fundamentals", Rocky Nook, 2011
Esitiedot: ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi & ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu (Object-oriented analysis and design) or corresponding knowledge.
Suoritustavat A) accepted final exam, e-Exam is also possible, and
B) completed and accepted practical work.
Osaamistavoitteet: The learning outcomes of the course are:
students understand main activities of requirements engineering
students understand main components of requirements engineering
students can develop requirements
students can manage requirements
students can create vision and scope documents
students can create use cases documents
students can create software requirements specification documents
students understand multicultural communication issues in RE
students understand essential challenges and research issues in requirements engineering.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=157279

FYSE301 Elektroniikka I (osa A) (4 op)

Luennoitsija: Arto Javanainen (arto.javanainen@jyu.fi)
Sisältö: Tasavirtapiirit: Lineaariset peruskomponentit. Mittalaitteita.
Puolijohdekomponentit ja niiden peruskytkentöjä. Operaatiovahvistin. Digitaalielektroniikan perusteita.
Kirjallisuus: Smith, Electronics: Circuits and Devices (3. painos).
Aaltonen, Kousa, Stor-Pellinen, Elektroniikan perusteet (Limes)
Esitiedot: FYSP101-106
Suoritustavat Tentti
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=150348

FYSE420 Digitaalielektroniikan jatkokurssi (4 op)

Luennoitsija: Kari Loberg (kari.t.loberg@jyu.fi)
Sisältö: Synkronisen logiikkapiirin arkkitehtuurin suunnittelu, FPLD-piirit, Dynaaminen tehonkulutus, VHDL
Kirjallisuus: Kurssimoniste.
Esitiedot: FYSE400 and FYSE410
Suoritustavat Exam.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=152095

TIEJ601 Tietotekniikan jatkokoulutusseminaari (4 op)

Luennoitsija: Timo Hämäläinen (timo.t.hamalainen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssin tavoitteena on auttaa ja nopeuttaa jatko-opintojen suorittamista. Lisäksi seminaarin tarkoituksena on auttaa oman alan tieteellisen tutkimuksen tekemisessä ja tuoda tutkimuksen tekemiseen uusia ja ajankohtaisia näkökulmia.
Esitiedot: Jatko-opintoja aikaisemman opinnot.
Suoritustavat Opiskelija osallistuu vähintään 12 kertaa opintojakson tapaamisiin ja pitää vähintään kaksi esitelmää omasta tutkimusalueestaan (kuvaten tutkimuksen etenemistä) sekä osallistuu väitöstilaisuuksiin.
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on auttaa ja nopeuttaa jatko-opintojen suorittamista. Lisäksi seminaarin tarkoituksena on auttaa oman alan tieteellisen tutkimuksen tekemisessä ja tuoda tutkimuksen tekemiseen uusia ja ajankohtaisia näkökulmia.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~timoh/kurssit/jatkoksem/jatkosem.html
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148474

Kesä

TIES436 Langattomat teknologiat (5 op)

Luennoitsija: Jukka Ihalainen (jukka.p.ihalainen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssi antaa yleiskuvan nykyisistä langattomista teknologioista. Luennoilla käsitellään mm. radiosignaalin etenemiseen vaikuttavia tekijöitä, modulaatiotekniikoita, kanavanvarausmekanismeja sekä matkapuhelinverkon perusteita ja kehittymistä. Lisäksi luennoilla luodaan katsaus lyhyen kantaman langattomiin verkkoihin ja niiden ominaisuuksiin.
HUOM! Kurssiin sisältyy vanha TIES422 Langattomat järjestelmät (3 op) -kurssi!
Kirjallisuus: David Tse and Pramod Viswanath - Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press, 2005.
Theodore S. Rappaport - Wireless Communications: Principles and Practice (2nd Edition), 2002.
Esitiedot: Hieman tietoa tietokoneverkoista sekä tietoliikenneverkoista (esim. Kurssi ITKP104 Tietoverkot).
Suoritustavat Tentti sekä harjoitukset.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148397

TIES537 Langattomien järjestelmien laboratoriotyöt (2-8 op)

Luennoitsija: Jukka Ihalainen (jukka.p.ihalainen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssilla tehdään langattomiin järjestelmiin liittyviä laboratoriotöitä. Jokaisesta suoritetusta työstä saa 1-3 op. Kurssin laajuus on maksimissaan 8 op. HUOM! Kurssille voi ilmottautua jatkuvasti!
Suoritustavat Ohjausluennot + laboratoriotyöt.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=138718

Ajankohdasta riippumattomat

TIEA241 Automaatit ja kieliopit (5 op)

Luennoitsija: Antti-Juhani Kaijanaho (antti-juhani.kaijanaho@jyu.fi)
Sisältö: Äärelliset automaatit ja säännölliset kielet, selaajien automatisointi, kontekstittomat kieliopit ja kielet, jäsennysteorian ja attribuuttikielioppien perusteita, jäsennystyökalut, kontekstiset ja rajoittamattomat kieliopit, Turingin kone, ratkeavuuden perusteet
Kirjallisuus: Kirjallisuus (tarkemmin kurssisivustolla):
Sipser: Introduction to the Theory of Computation (3nd international ed). Thompson 2006. ISBN 0-619-32764-2.
Aho, Lam, Sethi, Ullman: Compilers - Principles, Techniques, & Tools (2nd ed). Addison Wesley 2007. ISBN 0-321-48681-1.
Lisälukemista halukkaille:
Hopcroft, Motwani, Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages and Computation (3rd ed). Pearson 2007. ISBN 0-321-47617-4.
Orponen: Laskennan teoria, luentomoniste.
Esitiedot: Ohjelmointi 1 ja 2
Algoritmit 1 ja 2
Suositellaan lisäksi (Matematiikan) Approbatur 3 tai Johdatus diskreettiin matematiikkaan
Suoritustavat Tentti tai harjoitustyö.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~antkaij/opetus/auki/2013-2014/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148495

TIEA302 Kandidaatintutkielma (7 op)

Sisältö: Tietotekniikan kandidaattiopintojen pakollinen opinnäytetyö. Kirjoitetaan itsenäisesti pienimuotoinen tieteellinen tutkielma.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~mannikko/kanditutkielma/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148490

TIEA303 Kypsyysnäyte (0 op)

Sisältö: Kandidaatin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte eli maturiteetti kirjoitetaan kandidaatintutkielmasta suomen tai ruotsin kielellä. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa tekijän perehtyneen tutkielman aihepiiriin ja hallitsevan hyvän äidinkielen taidon. Kirjoittamisesta sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa. Ilmoittautumislomake: http://users.jyu.fi/~mannikko/maturiteetti-ilmoittautuminen.pdf . Katso myös: http://www.jyu.fi/it/opiskelu/maturiteettiohjeet/ .
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~mannikko/maturiteetti.html
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148489

TIEA304 Harjoittelu (4-12 op)

Luennoitsija: Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi)
Sisältö: Tietotekniikan harjoittelu suoritetaan työskentelemällä tietotekniikkatehtävissä ja kirjoittamalla sen jälkeen harjoitteluraportti. Sopiva ajankohta harjoittelulle on, kun tietotekniikan kandidaattiopinnot ovat lähes valmiit. Harjoittelun minimilaajuus on kaksi kuukautta kokopäivätöitä, josta saa 4 op. Jokaisesta lisäkuukaudesta saa 2 op. Yhteensä harjoittelua voi saada enintään 12 op. Harjoittelusta on aina sovittava etukäteen siitä vastaavan opettajan kanssa.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~mannikko/harjoittelu.html
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148487

TIEA306 Ohjelmointityö (5 op)

Luennoitsijat: Ville Tirronen (ville.e.t.tirronen@jyu.fi), Jonne Itkonen (jonne.itkonen@jyu.fi)
Sisältö: Ohjelmointityön aiheen voi tuoda yrityksestä, keksiä itse tai pyytää kurssin tentaattoria tarjoamaan aihetta. Ohjelmointityön voi suorittaa itse valitsemanaan ajankohtana.
Esitiedot: Ohjelmointi 1, Ohjelmointi 2 ja mielellään myös Graafiset käyttöliittymät.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~hamalain/OT/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148476

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi (2 op)

Luennoitsija: Auri Kaihlavirta (auri.kaihlavirta@jyu.fi)
Sisältö: tarkoituksena on aktivoida kesken jääneet tietotekniikan opinnot. Kurssille voivat ilmoittautua kaikki tietotekniikkaa pääaineenaan opiskelevat, joilla opinnot ovat jääneet kesken esimerkiksi työ- tai perhesyistä, mutta motivaatiota olisi opintojen loppuun saattamiseen. Keskeytymisestä voi olla kulunut vuosi tai vuosia. Kurssilla keskitytään opintojen uudelleen käynnistelyyn esimerkiksi paneutumalla henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, herättelemällä käyntiin kesken jäänyt gradu tai kandityö. Kurssin aikana on mahdollista saada vertaisryhmätukea sekä yksilöneuvontaa. Kurssin aikana käydään läpi myös kirjoitustekniikkaa päättötyön tekemisen. Kullekin kurssilaiselle luodaan henkilökohtainen tavoite ja annetaan tukea sen saavuttamiseksi.
Suoritustavat Luennot, vertaisryhmä, yksilötyöt
Osaamistavoitteet: Keskeytyneiden opintojen uudelleen aktivointi.
Keskeneräisen gradun tai kandityön loppuun saattaminen.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~aikaihla/TIES406/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=157282

TIES489 Säätöteorian perusteet (5 op)

Luennoitsija: Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi)
Sisältö: Systeemi- ja säätöteoriaa, tavallisten differentiaaliyhtälöiden optimisäätö, osittaisdifferentiaaliyhtälöiden optimisäätö.
Esitiedot: Tietotekniikan perus- ja aineopinnot, matematiikan perusopinnot.
Suoritustavat Tentti.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää säätöteorian peruskäsitteet ja osaa ratkaista yksinkertaisia optimisäätötehtäviä.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~mannikko/stp/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=157283

TIES502 Pro gradu -tutkielma (30 op)

Sisältö: Pro gradu -tutkielmien ohjausta koordinoivat mobiilijärjestelmissä professori Timo Hämäläinen, ohjelmistotekniikassa ja opettajalinjalla professori Tommi Kärkkäinen, simuloinnissa ja optimoinninssa professori Raino A. E. Mäkinen. Tutkielman tekemistä voi anoa tutkielmien ohjausta koordinoivilta professoreilta, kun noin puolet laudatur-kursseista on suoritettu. Tutkielmat tehdään opintolinjan aihepiiriin liittyvistä aiheista, usein myös yritysten tarjoamien aiheiden pohjalta. Aineenopettajaksi opiskelevat voivat tehdä tutkielman myös ainedidaktiikasta. Opiskelija voi tehdä itse esityksen tutkielman aiheesta, mutta tutkielman tekemisen voi aloittaa vasta, kun koordinoiva professori on hyväksynyt aiheen. Yliopiston ulkopuolisella henkilöllä ei ole oikeutta kiinnittää tutkielman aihetta tai antaa lupaa tutkielman tekemisen aloittamiseen. Tutkielma tehdään yliopiston opettajan ohjauksessa. Työllä voi olla myös toinen, koordinoivan professorin hyväksymä yliopiston ulkopuolinen tekninen ohjaaja. Työn tarkastaa kaksi laitoksen hyväksymää tarkastajaa, joista vähintään toinen on yliopiston opettaja. Tutkielma laaditaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Perustelluista syistä ja vain ohjaajan suostumuksella voidaan käyttää muuta kieltä. Tutkielma voidaan perustelluissa tapauksissa laatia myös kahden opiskelijan yhteistyönä.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148472

TIES503 Kypsyysnäyte (0 op)

Sisältö: Maisterin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte eli maturiteetti kirjoitetaan pro gradu -tutkielmasta suomen tai ruotsin kielellä. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa tekijän perehtyneen tutkielman aihepiiriin ja hallitsevan hyvän äidinkielen taidon. Kirjoittamisesta sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa. Ilmoittautumislomake: http://users.jyu.fi/~mannikko/maturiteetti-ilmoittautuminen.pdf . Katso myös: http://www.jyu.fi/it/opiskelu/maturiteettiohjeet/ .
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~mannikko/maturiteetti.html
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148473

TIES504 Tietotekniikan erikoistyö (8 op)

Luennoitsija: Jonne Itkonen (jonne.itkonen@jyu.fi)
Sisältö: Tietotekniikan erikoistyö käsittää yleensä tarkkaan rajatun ohjelmiston suunnittelun ja toteuttamisen. Erikoistyö tehdään yleensä työhön tai harrastuksiin (avoimen lähdekoodin projektit) liittyvästä todellisesta ohjelmistokehitystoiminnasta, mutta erikoistöiden aiheita on nähtävillä myös Korppi-järjestelmän Opinnäytteet-osiossa. Voit myös ehdottaa omaa aihettasi.
Erikoistöitä ohjaavat professorit, lehtorit ja yliassistentit, joista jonkun tulee hyväksyä aihe-ehdotus jo ennen työn aloittamista. Erikoistyöhön liittyvän dokumentoinnin vaatimukset ovat seuraavat:
Dokumentoinnissa tulee
perustella tarve tehdylle ohjelmalle,
kuvata konteksti ohjelmalle, eli ohjelman tekninen ja toiminnallinen ympäristö,
kuvata ohjelman vaatimukset ja ominaisuudet,
analysoida, mikä ohjelman teossa oli vaikeaa ja mikäs suoraviivaista, sekä
selvittää, miten hyvin työ onnistui tai mitä olisi kannattanut tehdä toisin.
Dokumentoinnin tulee myös sisältää ohjelman suunnitteludokumentaation, esim. arkkitehtuurin ja siinä tehdyt valinnat perustellusti, sekä koodin kuvauksen vähintään luokkatasolla (jos ei ole käytetty oliokieliä, niin riittävä tarkkuus käytetyssä paradigmassa sovitaan ohjaajan kanssa). Ohjaus ja tarkastusvaiheessa on lähdekoodien oltava ohjaajan nähtävissä, mutta suositeltavaa on lisenssien ja mahdollisuuksien rajoissa lisätä dokumentaatioon ohjeistus, miten niitä pääsee kuka tahansa työn lukija tarkastelemaan.
Dokumenttien kirjoittamiseen löytyy yleisohje WWW-sivulta http://www.mit.jyu.fi/santanen/info/kirjoittamisesta.html .
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148486

TIES505 Tutkimusprojekti (10-15 op)

Luennoitsija: Timo Tiihonen (timo.tiihonen@jyu.fi)
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä tutkimustyöhön työskentelemällä jossakin tietotekniikan alaan liittyvässä tutkimushankkeessa tai -ryhmässä. Työskentelyn tulee olla vähintään puolipäiväistä ja kestää 2 - 4 kuukautta (270-400 tuntia tutkimustyötä). Työskentelyn tulee tähdätä raportoitaviin akateemisiin tuloksiin (tutkimusraportti, artikkeli) useamman henkilön muodostaman tutkimusryhmän ryhmätyönä.
Esitiedot: Alempi korkeakoulututkinto sekä riittävä määrä syventävää osaamista tutkimuksen toteuttamiseksi.
Suoritustavat Raportti ja suullinen esitys tutkimustuloksista.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148478

TIES529 Mobiilijärjestelmien laboratoriotyöt (1-12 op)

Luennoitsijat: Ari Viinikainen (ari.viinikainen@jyu.fi), Timo Hämäläinen (timo.t.hamalainen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssilla tehdään mobiilijärjestelmiin liittyviä laboratoriotöitä. Töitä voi tehdä oman valintansa mukaan. Jokaisesta suoritetusta työstä saa 1-4 op. Kurssin laajuus on maksimissaan 12 op. Kurssin työt ovat Reititys -työ, Tietoturva -työ, Domain -työ, Mobile IPv6 -työ, Johdatus digitaaliseen tietoliikenteeseen -työ, Digitaalinen tietoliikenne -työ sekä Kuituoptinen teknologia/Johdatus analogiseen tietoliikenteeseen -työ.
Esitiedot: Tietotekniikan aineopinnot.
Suoritustavat Hyväksytyt työselostukset.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~arjuvi/opetus/ties529/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148513

TIES535 Langattomien sensoriverkkojen perusteet (5 op)

Luennoitsija: Ismo Hakala (ismo.j.hakala@jyu.fi)
Sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa hyvä yleiskuva langattomista sensoriverkoista. Kurssilla käydään aluksi läpi langattomia sensoriverkkoja yleisesti sekä niiden moninaisia sovellusmahdollisuuksia. Yleiskuvan luomisen jälkeen keskitytään yksittäisen sensorinoodin arkkitehtuuriin ja komponentteihin, sensoriverkkojen käyttöjärjestelmiin, siirtoyhteys- ja verkkokerroksen protokolliin sekä sensoriverkkojen synkronointialgoritmeihin. Kurssiin liittyviä laboratoriotöitä suoritetaan langattomien järjestelmien laboratoriotyöt kurssin yhteydessä.
Kirjallisuus: Luentokalvot ja luentovideot
Fundamentals of Wireless Sensor Networks (Theory and Practice), W. Dargie and C. Poellabauer
Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, H. Karl and A. Willig
Esitiedot: Suositellaan TIES436 Langattomat teknologiat (5 op) tai TIES422 Langattomat järjestelmät (3 op) -kurssia.
Suoritustavat Kurssi suoritetaan itseopiskellen. Suoritustapana referaatit ja tehtävät sekä oppimispäiväkirja luentojen läpikäymisestä ja referaattien ja muiden tehtävien tekemisestä.
Osaamistavoitteet: Sensoriverkkojen sovellusmahdollisuuksien hahmottaminen, sensorinoodin arkkitehtuurin ja komponenttien merkityksen ja vaikutusten ymmärtäminen, sensoriverkoille toteutettujen käyttöjärjestelmien erityispiirteiden hahmottaminen ja niiden toimintaan tutustuminen, sensoriverkkojen siirtoyhteyskerroksen protokollien merkityksen ymmärtäminen ja eri protokolliin tutustuminen, sensoriverkkojen reitityksen erityispiirteet ja vaatimukset sekä eri reititysprotokolliin tutustuminen, sensoriverkkojen synkronointiprotokollien toimintaperiaatteet ja eri protokolliin tutustuminen.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=157490

TIES560 Tietotekniikan opintojakson suunnittelu ja toteutus (2-6 op)

Luennoitsija: Tommi Kärkkäinen (tommi.karkkainen@jyu.fi)
Sisältö: Opintojakson perusideana on myöntää opintopisteitä suunnitellusta ja toteutetusta tietotekniikan opintojaksosta. Opintosuorituksen saaminen edellyttää suorituksesta sopimista etukäteen, suunnitelmallista toteutusta sekä opiskelijapalautteen keräämistä toteutuneelta opintojaksolta. Opintojaksosta saatava arvosana määräytyy mm. suunnitelmallisuuden sekä opiskelijapalautteen perusteella. Opintosuorituksen laajuus (2-6 op) määräytyy toteutetun opintojakson laajuudesta sekä tehdystä työmäärästä.
Suoritustavat Tapauskohtaisesti.
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148450

TIES584 Matemaattisen mallintamisen jatkokurssi (3 op)

Luennoitsija: Timo Tiihonen (timo.tiihonen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssi sisältää useita matemaattiseen mallintamiseen liittyviä osakokonaisuuksia, jotka voidaan suorittaa erikseen. Tarkemmat tiedot kurssin www-sivuilta. Osat liittyvät mallintamisen opintokokonaisuuteen, josta vastaa matemaattisen mallintamisen virtuaaliyliopistokonsortio.
Esitiedot: Osa-alueesta riippuen vähintään matematiikan perus- tai aineopinnot tai tilastotieteen opintoja, hyvä laskutekniikka.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~tiihonen/mallitus/
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148514

TIEJ601 Tietotekniikan jatkokoulutusseminaari (4 op)

Luennoitsija: Timo Hämäläinen (timo.t.hamalainen@jyu.fi)
Sisältö: Kurssin tavoitteena on auttaa ja nopeuttaa jatko-opintojen suorittamista. Lisäksi seminaarin tarkoituksena on auttaa oman alan tieteellisen tutkimuksen tekemisessä ja tuoda tutkimuksen tekemiseen uusia ja ajankohtaisia näkökulmia.
Esitiedot: Jatko-opintoja aikaisemman opinnot.
Suoritustavat Opiskelija osallistuu vähintään 12 kertaa opintojakson tapaamisiin ja pitää vähintään kaksi esitelmää omasta tutkimusalueestaan (kuvaten tutkimuksen etenemistä) sekä osallistuu väitöstilaisuuksiin.
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on auttaa ja nopeuttaa jatko-opintojen suorittamista. Lisäksi seminaarin tarkoituksena on auttaa oman alan tieteellisen tutkimuksen tekemisessä ja tuoda tutkimuksen tekemiseen uusia ja ajankohtaisia näkökulmia.
Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~timoh/kurssit/jatkoksem/jatkosem.html
Kurssi Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148474


[edellinen] [sisällys] [seuraava]