[edellinen] [sisällys] [seuraava]

10.3 Kognitiotieteen sivuaineopintokokonaisuus, 25-35 op

Kognitiotieteen opintokokonaisuuden voivat suorittaa sivuaineena myös tiedekunnan omat TJT-, TKT- ja TIE-opiskelijat.

Kognitiotiede on monitieteinen erilaisia ihmistieteellisiä ja teknistaloudellisia aineita yhdistävä tieteenala. Sen taustalla voivat olla mm. tietojenkäsittely, tietojärjestelmätiede, psykologia, filosofia, kielitiede, taiteentutkimus ja erilaiset taloudelliset aineet. Näin tieteenala tarjoaa foorumin, jolla voidaan keskustella erilaisista ihmisen ja tietoyhteiskunnan suhteista. Oppiaine tarjoaa mahdollisuuden sekä syviin teoreettisiin pohdiskeluihin että käytännöllisten ja tulevaisuuden haasteisiin suuntautuneiden pyrkimysten toteuttamiseen.

Oppiaine tarjoaa informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoille mahdollisuuden perehtyä ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen monimutkaisiin kysymyksiin. Muiden tiedekuntien opiskelijoille kognitiotiede tarjoaa mahdollisuuden moni- ja poikkitieteellisten kysymysten opiskeluun. Tyypillisiä esimerkkejä tällaisista ongelmista ovat olleet organisaatio- ja taloudellinen ajattelu, taiteen kognitio ja psykologia, päätöksentekoprosessit, representaatioteoria, käsitejärjestelmät ja mallintaminen, suunnittelututkimus ja kognitiivinen ergonomia.

Kognitiotieteen opintovaatimuksissa yhdistetään monien eri tieteenalojen osaamista monitieteiseksi kokonaisuudeksi. Opiskelija voi koota erilaisia kokonaisuuksia riippuen siitä, millaisen tietämyspohjan hän katsoo omien kiinnostustensa pohjalta tarkoituksenmukaiseksi.

Kognitiotieteen sivuainepintokokonaisuus, 25-35 op

KOGNITIOTIETEEN SIVUAINEOPINTOKOKONAISUUS 25-35 op
Pakolliset opinnot (9 op)
 • KOGP111(e) Kognitiotiede, ihminen ja teknologia, 3 op
 • TJTA103 Ihminen ja tietojärjestelmä, 3 op
 • KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät, 3 op

Valinnaiset opinnot (valitaan 16 op)
 • KOGS535 (k) Kognitiotieteen klassiset diskurssit, 3 op
 • KOGS397 (k) Mielenfilosofia ja tietoisuus, 2 op
 • KOGS530 (k) Web ja käytettävyys, 3 op
 • ITKP102 Ohjelmointi I, 6 op
 • Muut kognitiotieteen opinnot (KOG)
 • Erikseen sovittavat psykologian, sosiologian ja filosofian laitoksen soveltuvat opinnot

Opinnot, joista valitaan 10 op, jos suoritetaan laajempi kokonaisuus
 • KOGS401 Kognitiotieteen keskeisiä kysymyksiä, 3 op
 • KOGS520 Käyttäjäpsykologia, 6 op
 • KOGS524 Käyttäjätutkimus, 8 op
 • KOGS551 Vuorovaikutussuunnittelu, 8 op
 • KOGS550 Life-Based Service Design, 5 op
 • Erikseen sovittavat psykologian, sosiologian ja filosofian laitoksen soveltuvat opinnot

(e) Kurssi tarjotaan pääsääntöisesti esseesuorituksena
(k) Kurssi tarjotaan pääsääntöisesti kirjatenttinä

Taulukko 10.3: Kognitiotieteen sivuaineopintokokonaisuus, 25-35 op


[edellinen] [sisällys] [seuraava]