[edellinen] [sisällys] [seuraava]

10.2 Tietotekniikan sivuaineopintokokonaisuudet

Tietotekniikan sivuaineopinnot suoritetaan valitun suuntautumisvaihtoehdon (KT, OT, LT) mukaisesti. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on automaattisesti oikeus suorittaa tietotekniikan syventävät opinnot, muiden tiedekuntien pääaineopiskelijat voivat erillisluvalla suorittaa tietotekniikan syventävät opinnot sivuaineenaan. Merkinnän syventävien opintojen suorituksesta antaa suuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessori.


10.2.1 Koulutusteknologia

10.2.1.1 Tietotekniikan perusopinnot koulutusteknologiassa, 25 op

  Pakolliset kurssit:
  • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 4 op
  • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
  • ITKP104 Tietoverkot, 5 op
  • TIEP160 Opetusteknologia, 3 op

  18 op
  Valinnaiset kurssit:
  • Valinnaisia ITKP-, ITKA-, TIEP- tai TIEA -alkuisia kursseja, 7 op

  Pelkät perusopinnot tekeville opettaja-orientoituneille opiskelijoille suositellaan valinnaisiksi opinnoiksi koulutusteknologian aineopintojaksoja TIEA261 ja TIEA361
  7 op

  10.2.1.2 Tietotekniikan aineopinnot koulutusteknologiassa, 35 op

  Pakolliset kurssit:
  • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op
  • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 4 op
  • ITKA201 Algoritmit 1, 4 op
  • ITKA203 Käyttöjärjestelmät, 4 op
  • TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op
  • TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op
  • ITKA112 Käyttäjälähtöinen ohjelmistokehitys, 3 op

  30 op
  Valinnaiset kurssit:
  • Vapaavalintaisia ITKA- tai TIEA -alkuisia kursseja, 5 op

  5 op

  10.2.1.3 Tietotekniikan syventävät opinnot koulutusteknologiassa, 60 op

  Pakolliset syventävät opinnot:
  • TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet, 5 op
  • TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt 5 op
  • TIES463 Verkkokurssin tuotantoprosessi 5 op

  15 op
  Valinnaisia syventäviä opintoja:
  • TIES464 Aineenopettajankoulutuksen seminaari, 2-6 op
  • TIES465 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tuki, 3 op
  • TIES466 Oppilaitosturvallisuus, 5 op

  Väh. 5 op
  Projektiopinnot:
  • TIES405 Sovellusprojekti tai TIES505 Tutkimusprojekti, 10 op

  10 op
  Vapaavalintaisia TIES- tai ITKS-alkuisia opintoja
  10 op
  TIES606 Laudatur-tutkielma
  20 op


  10.2.2 Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka

  10.2.2.1 Tietotekniikan perusopinnot ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikassa, 25 op

  Pakolliset kurssit:
  • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 2 op
  • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
  • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op
  • ITKP104 Tietoverkot, 5 op

  21 op
  Valinnaiset kurssit:
  • Valinnaisia ITKP-, ITKA-, TIEP- tai TIEA-alkuisia kursseja, 4 op

  Pelkät perusopinnot tekeville teknologiakehityksestä kiinnostuneille suositellaan valinnaiseksi opintojaksoksi jotakin aineopintojen soveltuvaa opintojaksoa; tietokone-läheinen orientaatio ITKA203, ohjelmistosuunnittelu-orientaatio ITKP112+ITKP113, ohjelmistokehitys-orientaatio TIEA212, algoritmikehitys-orientaatio ITKA201.
  4 op

  10.2.2.2 Tietotekniikan aineopinnot ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikassa, 35 op

  Pakolliset kurssit:
  • ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi, 3 op
  • ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu, 3 op
  • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 4 op
  • ITKA201 Algoritmit 1, 4 op
  • ITKA203 Käyttöjärjestelmät, 4 op
  • TIEA207 Aineopintojen projektityö TAI TIEA304 Harjoittelu, 4 op
  • TIEA211 Algoritmit 2, 4 op
  • TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi, 5 op

  31 op
  Valinnaiset kurssit:
  • Vapaavalintaisia ITKA tai TIEA -alkuisia kursseja, 4 op

  4 op

  10.2.2.3 Tietotekniikan syventävät opinnot ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikassa, 60 op

  Suuntautumisvaihdoehdon syventävät opinnot:
  • ITKS452 Requirements Engineering, 5 op
  • TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op
  • TIES326 Tietoturva, 5 op
  • TIES532 Service oriented architectures and cloud computing for developers, 5 op

  20 op
  Teemaopinnot (valitaan yksi teema):
  • Mobile Technology (in English), 15 op:
   • TIES434 Radio networks and resource management, 5 op
   • ITKS545 Mobile Services Design, 5 op
   • TIES425 Application Programming of Mobile Terminals, 5 op
  • Ohjelmistotekniikka, 15 op
   • TJTSS50 Ohjelmistojen testaus ja laadunvarmistus TAI TIES546 Ohjelmistotestaus, 5 op
   • TIES427 Hajautetut järjestelmät, 5 op
   • TIES449 Algoritmiset seikkailut, 5 op
  • Web Technologies (in English), 15 op
   • ITKS544 Semantic Web and Ontology Engineering, 8 op
   • TIES433 Design of Agent-Based Systems, 7 op

  15 op
  Valinnaisia TIES- ja ITKS-alkuisia opintoja
  5 op
  TIES606 Laudatur-tutkielma
  20 op

  10.2.3 Laskennalliset tieteet

  10.2.3.1 Tietotekniikan perusopinnot laskennallisissa tieteissä, 25 op

  Pakolliset kurssit:
  • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
  • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op
  • ITKP104 Tietoverkot, 3 op
  • ITKA201 Algoritmit 1, 4 op  21 op
  Valinnaiset kurssit:
  • Valinnaisia ITKP-, ITKA-, TIEP- tai TIEA-alkuisia kursseja, 4 op

  Pelkät perusopinnot tekeville luonnontieteilijöille suositellaan valinnaiseksi opintojaksoksi laskennallisen tieteen aineopintojaksoja TIEA381 tai TIEA382.
  4 op

  10.2.3.2 Tietotekniikan aineopinnot laskennallisissa tieteissä, 35 op

  Pakolliset kurssit:
  • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 4 op
  • TIEA211 Algoritmit 2, 4 op
  • ITKA203 Käyttöjärjestelmät, 4 op
  • TIEA207 Aineopintojen projektityö TAI TIEA304 Harjoittelu, 4 op
  • TIEA381 Numeeriset menetelmät, 5 op
  • TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi, 5 op

  26 op
  Valinnaiset kurssit:
  • Vapaavalintaisia ITKA- tai TIEA-alkuisia kursseja, 9 op

  9 op

  10.2.3.3 Tietotekniikan syventävät opinnot laskennallisissa tieteissä, 60 op

  Suuntautumisvaihdoehdon syventävät opinnot:
  • TIES481 Simulointi, 5 op
  • TIES483 Epälineaarinen optimointi, 5 op
  • TIES513 Fysikaaliset mallit tietokoneanimaatioissa, 5 op
  • TIES487 Advanced Data Mining and Machine Learning TAI TIES445 Tiedonlouhinta, 5 op

  20 op
  Teemaopinnot (valitaan toinen):
  • Tieteellinen laskenta, 15 op, valitaan seuraavista:
   • TIES581 Numeerinen lineaarialgebra, 5 op
   • TIES594 ODY-ratkaisijat, 5 op
   • TIES595 Numerical Analysis of PDEs, 5 op
   • TIES588 Monitavoiteoptimointi, 5 op
   • TIES583 Optimoinnin jatkokurssi, 5 op
  • Teolliset järjestelmät, 15 op
   • TIES324 Signaalinkäsittelyteoria ja -menetelmät, 4 op
   • TIES411 Konenäkö ja kuva-analyysi, 4 op
   • TIES433 Design of Agent-Based Systems, 7 op

  15 op
  Valinnaisia TIES- tai ITKS-alkuisia opintoja
  5 op
  TIES606 Laudatur-tutkielma
  20 op  [edellinen] [sisällys] [seuraava]