[edellinen] [sisällys] [seuraava]

4.6 Filosofian maisterin (FM) tutkinto

Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tietotekniikan laitoksella on mahdollista suorittaa filosofian maisterin tutkinto kolmen eri suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti:

4.6.1 Osaamistavoitteet

Opiskelun joustavuus ja tietotekniikan tulevaisuus näkyvät kaikessa tietotekniikan laitoksen pääaineopetuksessa soveltuvin osin.

Tieto: Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet, valitsemaansa urapolkua vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustana. Ymmärtää tietotekniikan ja lähitieteenalojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti.

Soveltaminen: Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa hyödyntämällä tietoteknistä erikoisosaamista ja yhdistämällä sitä eri alojen tietoihin.

Vastuu, johtaminen, yrittäjyys: Kykenee työskentelemään itsenäisesti tietotekniikan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja ihmisiä.

Arviointi: Kykenee kartuttamaan tietotekniikan vaativaa erikoisosaamista ja käytäntöjä sekä seuraamaan ja arvioimaan tietotekniikka-alan nopeaa kehitystä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen englannin kielellä.


4.6.2 Tutkinnon rakenne

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op. Tutkinto jakaantuu seuraavasti:

Pakolliset syventävät opinnot
Kaikille yhteiset opinnot:
 • TIES410  Future Internet 5 op

Suuntautumisvaihdoehdon syventävät opinnot:
 • Syventävät opinnot 20 op (ks. suuntautumisvaihtoehtojen esittelyt)

Projektiopinnot:
 • TIES405 Sovellusprojekti 10 op

35 op
Teemaopinnot (ks. suuntautumisvaihtoehtojen esittelyt)15 op

  Pro Gradu -tutkielma
  • TIES501 Pro gradu -seminaari 5 op
  • TIES502 Pro gradu -tutkielma 30 op
  • TIES503 Kypsyysnäyte 0 op

  35 op
  Sivuaineopinnot
  • Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan sv:
   • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna kaksi perusopintoja vastaavaa sivuainekokonaisuutta tai yhden aineen perus- ja aineopinnot.
   • AMK-tutkinnon pohjalta FM-tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee FM-tutkintoon sisältyä yksi perusopintoja vastaava sivuainekokonaisuus.
   • Mikäli alempaan tutkintoon ei sisälly tietotekniikan LuK-tutkinnon pakollisia sivuaineopintokokonaisuuksia (matematiikan perusopintokokonaisuus 25op tai tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus 30op), tulee ne suorittaa osana FM-tutkintoa.
   • Mikäli LuK-tutkinnon pakollinen sivuaine (ks. edellä) on jo suoritettu, maisterivaiheessa suositellaan ensisijaisesti sivuainekokonaisuudeksi jotain kauppakorkeakoulun tarjoamaa sivuainekokonaisuutta (kts. luku 3.3.1).
  • Koulutusteknologian sv:
   • Opettajan kelpoisuuteen johtavia sivuaineopintoja (opettajan pedagogiset opinnot, toinen opetettava aine, ...)
   • FM-tutkintoon sisällytetään korkeintaan 50 opintopistettä, loput sivuaineopinnot ovat täydentäviä opintoja
  • Laskennallisten tieteiden sv:
   • Mikäli alempaan tutkintoon ei sisälly matematiikan perusopintokokonaisuutta 25op, tulee se suorittaa osana FM-tutkintoa.
   • Kurssit TIEA381 Numeeriset menetelmät, 5 op ja TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi, 5 op mikäli niitä ei ole suoritettu alemmassa tutkinnossa.
   • Lisäksi suositellaan sivuainekokonaisuudeksi matematiikan aineopintoja.

  0 - 50 op
  Vapaavalintaiset opinnot0-35 op

  Taulukko 4.18: Tietotekniikan maisteriopintojen rakenne


  4.6.3 Suuntautumisvaihtoehdot

  4.6.3.1 Koulutusteknologia (KT)

  Vastuuprofessori: Tommi Kärkkäinen
  Opintoneuvoja: Leena Hiltunen (vv. 2014 saakka) / Jaana Markkanen

  Suuntautumisvaihtoehdon pääorientaatio liittyy tietotekniikan aineenopettajankoulutukseen, jonka suoritettuaan opiskelija saa muodollisen kelpoisuuden toimia perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tietotekniikan aineenopettajana.

  Tiedolliset osaamistavoitteet:

  Tietotekniikan opettaja/kouluttaja tuntee vallalla olevien oppimis- ja opetuskäsitysten teoreettisen keskustelun perusulottuvuudet sekä omaa laajan tietoteknisen sekä pedagogisen osaamisen. Hän osaa suunnitella, kehittää, ylläpitää sekä hyödyntää oppimista tukevia ja edistäviä perinteisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä erilaisine sisältöineen ja työvälineineen. Opintoihin sisältyvissä projektiopinnoissa koulutusteknologiaan liittyvää tuotosta kehitetään ryhmässä todellisille asiakkaille. Opintoihin sisältyy laajana sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat aineenopettajan yleisen kelpoisuuden.

  Pakolliset syventävät opinnot koulutusteknologian suuntautumisvaihtoehdossa:

  Syventävät opinnot:
  • TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet, 5 op
  • TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt 5 op
  • TIES463 Verkkokurssin tuotantoprosessi 5-10 op

  15 op
  Valinnaisia syventäviä opintoja:
  • TIES464 Aineenopettajankoulutuksen seminaari, 2-6 op
  • TIES465 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tuki, 3 op
  • TIES466 Oppilaitosturvallisuus, 5 op

  Väh. 5 op

  Taulukko 4.19: Koulutusteknologian suuntautumisvaihtoehdon pakolliset syvent. opinnot, 20 op

  4.6.3.2 Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka (OT)

  Vastuuprofessori: Timo Hämäläinen
  Opintoneuvoja: Paavo Nieminen

  Suuntautumisvaihtoehdossa opetuksen tavoitteena on luoda opiskelijalle vankka osaaminen ohjelmistokehityksen ja tietoliikennejärjestelmien hallinnan vaativissa kehitystehtävissä toimimiseksi.

  Tiedolliset osaamistavoitteet:

  Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan maisteri osaa määritellä ja rakentaa laajoja ja vaativia tietoteknisiä järjestelmiä asiakastarpeiden perusteella. Hän tuntee tietoturvaan ja palveluorientoituneeseen pilvipalvelujen kehittämiseen liittyvät tekniikat ja niiden mahdollisuudet. Näitä ydinsisältöjen osaamista opiskelija voi täydentää ohjelmistotekniikan, mobiiliteknologian, web-teknologioiden, informaatioturvallisuuden tai sensoriverkkojen teemaopintojen kautta. Opintoihin sisältyvässä sovellusprojektissa toteutetaan ryhmässä oikeille asiakkaille oikea sovellus. Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikasta valmistuneella maisterilla on erinomaiset valmiudet alan tutkimuksen seuraamiseen sekä alaan liittyvien uusien menetelmien ja teknologioiden kriittiseen arviointiin, soveltamiseen ja kehittämiseen.


  Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan pakolliset syventävät opinnot sekä teemat:

  Pakolliset syventävät opinnot:
  • ITKS452 Requirements Engineering, 5 op
  • TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op
  • TIES326 Tietoturva, 5 op
  • TIES532 Service oriented architectures and cloud computing for developers, 5 op

  20 op
  Teemaopinnot (valitaan yksi seuraavista teemakokonaisuuksista):
  • Mobile Technology (in English), 15 op:
   • TIES434 Radio networks and resource management, 5 op
   • ITKS545 Mobile Services Design, 5 op
   • TIES425 Application Programming of Mobile Terminals, 5 op
  • Ohjelmistotekniikka, 15 op
   • TJTSS50 Ohjelmistojen testaus ja laadunvarmistus TAI TIES546 Ohjelmistotestaus, 5 op
   • TIES427 Hajautetut järjestelmät, 5 op
   • TIES449 Algoritmiset seikkailut, 5 op
  • Web Technologies (in English), 15 op
   • ITKS544 Semantic Web and Ontology Engineering, 8 op
   • TIES433 Design of Agent-Based Systems, 7 op
  • Informaatioturvallisuus, 15 op
   • ITKST40 Yhteiskunta ja informaatioturvallisuus, 5 op
   • ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus, 5 op
   • Toinen seuraavista:
    • ITKST42 Tietoturvallisuustekniikka, 5 op
    • ITKST43 Informaatioturvallisuuden johtaminen, 5 op
  • Sensoriverkot, 15 op (Kurssit 1-4 ovat pakollisia ja 5-6 ovat vapaavalintaisia, jotka järjestetään lähinnä jatko-opintojen yhteydessä ja ovat samalla avoinna kaikille halukkaille)
   1. TIES436 Langattomat teknologiat, 5 op
   2. TIES535 Langattomien sensoriverkkojen perusteet, 5 op
   3. TIES536 Sulautettu Internet, 3 op
   4. Langattomien järjestelmien laboratoriotyöt 2-8 op
   5. Langattomien järjestelmien erityiskysymyksiä, 3 op - esimerkiksi seuraavat:
    • Reititys langattomissa sensoriverkoissa
    • Paikannus ja kohteen seuranta
    • Radiotaajuinen etätunnistus
   6. Langattomien järjestelmien seminaari, 2-10 op

  15 op

  Taulukko 4.20: Pakolliset syväntävät opinnot sekä teemaopinnot ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa, 35 op


  FM-tutkinto Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka / Pelit ja pelillistäminen
  Pääaineen opinnot
  • TIES410 Future Internet, 5 op
  • Syventäviä opintoja, ko. alaan/teemaan liittyen, 35 op (vastuuprofessorin hyväksyntä, HOPS)
  • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
  • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
  • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op  40 op + 35 op


  Projektiopinnot/projektityö (syventymisteemaa tukeva)
  • Sovellusprojekti, 10 op TAI
  • Tutkimusprojekti, 10-15 op

  10-15 op


  Sivuaineopinnot

   • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna kaksi perusopintoja vastaavaa sivuainekokonaisuutta tai yhden aineen perus- ja aineopinnot.
   • AMK-tutkinnon pohjalta FM-tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee FM-tutkintoon sisältyä yksi perusopintoja vastaava sivuainekokonaisuus.
   • Mikäli alempaan tutkintoon ei sisälly tietotekniikan LuK-tutkinnon pakollista sivuaineopintokokonaisuutta (matematiikan perusopintokokonaisuus, 25,op tai tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus, 30 op), tulee se suorittaa osana FM-tutkintoa.
   • Mikäli LuK-tutkinnon pakollinen sivuaine (ks. edellä) on jo suoritettu, maisterivaiheessa suositellaan ensisijaisesti sivuainekokonaisuudeksi jotain kauppakorkeakoulun tarjoamaa sivuainekokonaisuutta (25 op).   25-30 op
   Valinnaiset opinnot
   • Opintopolkua tukevia opintoja, suositellaan johtamisen ja yrittämisen opintoja

   0-10 op
   Tutkinto yhteensä
   120 op

   Esimerkki pääaineen opintojaksoista, jotka suorittamalla opiskelija voi suunnata opinnot pelit ja pelillistäminen -aiheeseen (mahdolliset muut sopivat kurssit, tarkistuta sopivuus opintoneuvojalta/pääaineen professorilta):


   FM-tutkinto Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka / Informaatioturvallisuus
   Pääaineen opinnot
   • TIES410 Future Internet, 5 op
   • Syventäviä opintoja, ko. alaan/teemaan liittyen, 35 op (vastuuprofessorin hyväksyntä, HOPS)
   • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
   • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
   • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op   40 op + 35 op


   Projektiopinnot/projektityö (syventymisteemaa tukeva)
   • Sovellusprojekti, 10 op TAI
   • Tutkimusprojekti, 10-15 op

   10-15 op


   Sivuaineopinnot
   • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna kaksi perusopintoja vastaavaa sivuainekokonaisuutta tai yhden aineen perus- ja aineopinnot.
   • AMK-tutkinnon pohjalta FM-tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee FM-tutkintoon sisältyä yksi perusopintoja vastaava sivuainekokonaisuus.
   • Mikäli alempaan tutkintoon ei sisälly tietotekniikan LuK-tutkinnon pakollista sivuaineopintokokonaisuutta (matematiikan perusopintokokonaisuus, 25,op tai tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus, 30 op), tulee se suorittaa osana FM-tutkintoa.
   • Mikäli LuK-tutkinnon pakollinen sivuaine (ks. edellä) on jo suoritettu, maisterivaiheessa suositellaan ensisijaisesti sivuainekokonaisuudeksi jotain kauppakorkeakoulun tarjoamaa sivuainekokonaisuutta (25 op).   25-30 op
   Valinnaiset opinnot
   • Opintopolkua tukevia opintoja, suositellaan johtamisen ja yrittämisen opintoja

   0-10 op
   Tutkinto yhteensä
   120 op

   Esimerkki pääaineen opintojaksoista, jotka suorittamalla opiskelija voi suunnata opinnot informaatioturvallisuuden aiheeseen (mahdolliset muut sopivat kurssit, tarkistuta sopivuus opintoneuvojalta/pääaineen professorilta):


   4.6.3.3 Laskennalliset tieteet (LT)

   Vastuuprofessori: Raino A. E. Mäkinen
   Opintoneuvoja: Jussi Hakanen

   Laskennallinen tiede muodostaa tutkimuksen kolmannen tukijalan teoreettisen tutkimuksen ja kokeellisen tutkimuksen rinnalle. Suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään matemaattisten mallinnusmenetelmien, todellisuutta jäljittelevien simulointimenetelmien, toimintaa parantavien optimointimenetelmien sekä laajojen tietoaineistojen hallinnan mahdollistavien tiedonlouhintamenetelmien teoriaan ja käytännön hyödyntämiseen, erityisesti tietokoneanimaatioissa. Teemaopinnoissa opiskelija voi suuntautua luonnontieteellistä laskentaa ja optimointia syventävään tieteellisen laskennan teemaan, teollisuuden vaativien mittaus- ja ohjausjärjestelmien kehittämiseen pureutuvaan teollisten järjestelmien teemaan tai informaatioturvallisuuden teemaan. Projektiopinnoissa karttunutta osaamista sovelletaan oikean tieteellis-teknisen ongelman ratkaisemiseen ryhmässä. Sivuaineopinnoissa matematiikalla on keskeinen merkitys sen tuottaman analyyttisen ja käsitteellisen osaamisen vuoksi.

   Tiedolliset osaamistavoitteet:

   Laskennallisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdon suorittanut maisteri tuntee jatkuvan ja diskreetin simuloinnin periaatteet ja sovelluskohteet. Hän osaa listata jatkuvien simulointimallien tavallisimmat diskretisointimenetelmät ja niiden tehokkaan toteuttamisen perusperiaatteet moderneissa tietokonearkkitehtuureissa. Lisäksi hän osaa nimetä yksi- ja monitavoitteisen epälineaarisen optimoinnin periaatteet ja ratkaisumenetelmät.

   Laskennallisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdon suorittanut maisteri kykenee muodostamaan tekniikan ja luonnontieteiden ilmiöille matemaattisia simulointimalleja sekä osaa rakentaa mallien ratkaisemiseen kohtuullisen tehokkaat ohjelmistot aliohjelmakirjastoja tai vastaavia valmiita komponentteja hyödyntäen. Hän osaa muodostaa ja ratkaista numeerisesti simulointimalleihin pohjautuvia optimointitehtäviä. Lisäksi hän kykenee seuraamaan alan aikakauslehtiä ja toimimaan laskennallisten menetelmien asiantuntijana tieteellistä tutkimusta tekevässä ryhmässä.

   Laskennallisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdon pakolliset syventävät opinnot sekä teemat:

   Pakolliset syventävät opinnot:
   • TIES481 Simulointi, 5 op
   • TIES483 Epälineaarinen optimointi, 5 op
   • TIES513 Fysikaaliset mallit tietokoneanimaatioissa, 5 op
   • TIES487 Advanced Data Mining and Machine Learning TAITIES445 Tiedonlouhinta, 5 op

   20 op
   Teemaopinnot ( valitaan yksi seuraavista teemakokonaisuuksista ):
   • Tieteellinen laskenta , 15 op, valitaan seuraavista:
    • TIES581 Numeerinen lineaarialgebra, 5 op
    • TIES594 ODY-ratkaisijat, 5 op
    • TIES595 Numerical Analysis of PDEs, 5 op
    • TIES588 Monitavoiteoptimointi, 5 op
    • TIES583 Optimoinnin jatkokurssi, 5 op
   • Teolliset järjestelmät, 15 op
    • TIES324 Signaalinkäsittelyteoria ja -menetelmät, 4 op
    • TIES411 Konenäkö ja kuva-analyysi, 4 op
    • TIES433 Design of Agent-Based Systems, 7 op
   • Informaatioturvallisuus, 15 op
    • ITKST40 Yhteiskunta ja informaatioturvallisuus, 5 op
    • ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus, 5 op
    • Toinen seuraavista:
     • ITKST42 Tietoturvallisuustekniikka, 5 op
     • ITKST43 Informaatioturvallisuuden johtaminen, 5 op


   15 op

   Taulukko 4.21: Pakolliset syväntävät opinnot sekä teemaopinnot laskennallisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdossa, 35 op


   FM-tutkinto Laskennalliset tieteet / Data-analyysi
   Pääaineen opinnot
   • TIES410 Future Internet, 5 op
   • Syventäviä opintoja, ko. alaan/teemaan liittyen, 35 op (vastuuprofessorin hyväksyntä, HOPS)
   • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
   • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
   • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op

   40 op + 35 op
   Projektiopinnot/projektityö (syventymisteemaa tukeva)
   • Sovellusprojekti, 10 op TAI
   • Tutkimusprojekti, 10-15 op

   10-15 op


   Sivuaineopinnot

    • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna matematiikan perusopinnot (25 op) ja tilastotieteen perusopinnot (25 op).
    • Mikäli alempaan tutkintoon ei sisälly matematiikan perusopintokokonaisuutta (25 op) ja/tai tilastotieteen perusopintoja (25 op), tulee puuttuvat perusopintokokonaisuudet suorittaa osana FM-tutkintoa (tai täydentävinä opintoina).    25-30 op
    Valinnaiset opinnot
    • Opintopolkua tukevia opintoja, suositellaan johtamisen ja yrittämisen opintoja

    0-10 op
    Tutkinto yhteensä
    120 op

    Esimerkki pääaineen opintojaksoista, jotka suorittamalla opiskelija voi suunnata opinnot data-analyysin aiheeseen (mahdolliset muut sopivat kurssit, tarkistuta sopivuus opintoneuvojalta/pääaineen professorilta):


    FM-tutkinto Laskennalliset tieteet / Optimointi ja päätöksenteko
    Pääaineen opinnot
    • TIES410 Future Internet, 5 op
    • Syventäviä opintoja, ko. alaan/teemaan liittyen, 35 op (vastuuprofessorin hyväksyntä, HOPS)
    • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
    • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
    • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op

    40 op + 35 op
    Projektiopinnot/projektityö (syventymisteemaa tukeva)
    • Sovellusprojekti, 10 op TAI
    • Tutkimusprojekti, 10-15 op

    10-15 op


    Sivuaineopinnot

     • Opiskelijalla tulee olla aiemmassa tutkinnossa suoritettuna JOKO
     • Vaihtoehto A: matematiikan perusopinnot sekä luonnontieteellinen tai tilastotieteen perusopintokokonaisuus (yht. 50 op) TAI
      • Vaihtoehto B: matematiikan perus- ja aineopinnot (60 op)
     • Vaihtoehto A: maisterin tutkinnon suorittaneelta vaaditaan matematiikan aineopinnot, 35 op
     • Vaihtoehto B: maisterin tutkinnon suorittaneelta vaaditaan luonnontieteellinen tai tilastotieteen perusopintokokonaisuus, 25 op
     • Kurssit TIEA381 Numeeriset menetelmät, 5 op ja TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi, 5 op mikäli niitä ei ole suoritettu alemmassa tutkinnossa, tulee suorittaa osana täydentäviä opintoja.     25-30 op
     Valinnaiset opinnot
     • Opintopolkua tukevia opintoja, suositellaan johtamisen ja yrittämisen opintoja

     0-10 op
     Tutkinto yhteensä
     120 op

     Esimerkki pääaineen opintojaksoista, jotka suorittamalla opiskelija voi suunnata opinnot optimointi ja päätöksenteko -aiheeseen (mahdolliset muut sopivat kurssit, tarkistuta sopivuus opintoneuvojalta/pääaineen professorilta):


     4.6.3.4 MSc Web Intelligence and Service Engineering (WISE)

     Tietotekniikan laitoksella käynnistyy syksyllä 2013 uusi kansainvälinen maisterikoulutus nimeltään Web Intelligence and Service Engineering, joka osaltaan korvaa tiedekunnassa aiemmin, jo vuodesta 2007 lähtien, järjestetyn Mobile Technology and Business –maisteriohjelman.  Koulutus tarjotaan kokonaisuudessaan englannin kielellä ja opiskelijoita on lähes paristakymmenestä eri maasta.


     WISE -maisterikoulutus keskittyy älykkäiden yhteen sovitettavien sovellusten suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutusohjelman myötä opiskelijat osaavat muun muassa yhdistää suunnittelemansa ohjelmistot vapaasti tarjolla olevaan tietoon sekä hahmottamaan näin ratkaisuja niin julkisen kuin yksityisen sektorin ongelmiin. He osaavat myös soveltaa tietotaitoaan erilaisten teknologioiden sekä työkalujen yhteensovittamiseen. Filosofian maisteriksi valmistuvien opiskelijoiden pääaine on tietotekniikka.

     Maisterikoulutukseen kuuluu pakollisia pääaineen syventäviä opintoja (25 op), vapaavalintaisia pääaineen syventäviä opintoja (20 op), pakollinen Pro Gradu ja siihen liittyvät opinnot (35 op) sekä muita opintoja, joihin sisältyy pakollinen projektikurssi (15 op), kieli- ja viestintäopintoja (10 op) sekä tutkinnon vapaavalintaisia opintoja (15 op).

     MAJOR
     • Mandatory Courses (25 ECTS):
      • TIES410 Future Internet (5 ECTS)
      • ITKS544 Semantic Web and Ontology Engineering (5 ECTS)
      • TIES453 Introduction to Agent Technologies (5 ECTS)
      • TIES456 Introduction to SOA and Cloud Computing  (5 ECTS)
      • TIES532 Service Oriented Architectures and Cloud Computing for Developers (5 ECTS)

     • Elective Courses (20 ECTS):
      • TIES452 Practical Introduction to Semantic Web Technologies (5 ECTS)
      • TIES454 Agent Technologies for Developers (5 ECTS)
      • TIES437 Everything-to-Everything Interfaces (5 ECTS)
      • TIES435 Radio Networks and Self-Organization (5ECTS)
      • TIES438 Big Data Engineering (5 ECTS)
      • TIES326 Network Security (5 ECTS)
      • TIES481 Simulation (5 ECTS)
      • TIES488 Advanced Course in Simulation (5 ECTS)

     • Master's Thesis Studies (35 ECTS):
      • TIES501 Master's Thesis Seminar (5 ECTS)
      • TIES502 Master's Thesis (30 ECTS)
      • TIES503 Maturity Test (0 ECTS)

     80 ECTS
     OTHER STUDIES
     • TIES457 Service Development Project (15 ECTS)

     • Language Studies (10 ECTS)
      • Finnish
       • XSU005 Finnish 1(-5) for non-native Finnish speakers (5 ECTS); optional language courses for native Finnish speakers (5 ECTS)
      • English
       • XENX009 Integrated Research Communication (5 ECTS)

     • Other Optional Studies (15 ECTS)

     40 ECTS

     Varsinainen kansainvälinen haku maisterikoulutukseen tapahtuu kerran vuodessa marras-tammikuussa University Admissions Finland -palvelun kautta. Omat opiskelijamme voivat kuitenkin hakeutua maisterikoulutukseen yhtenä suuntautumisvaihtoehtona. He voivat myös vapaasti sisällyttää yksittäisiä kursseja omiin opintoihinsa ja kotikansainvälistyä, eli saada kokemusta opiskelusta vieraalla kielellä kansainvälisessä ilmapiirissä!

     Lisätietoja koulutuksesta löytyy www-sivuilta https://www.jyu.fi/wise.

     4.6.3.5 Sovelletun matematiikan maisterikoulutus

     Sovelletun matematiikan maisterikoulutus järjestetään yhteistyössä matematiikan ja tilastotieteiden laitoksen kanssa.

     FM-tutkinto tietotekniikan (sovellettu matematiikka) opintopolku
     Pääaineen pakolliset opinnot, 44 op + 35 op
     • MATS110 Mitta- ja integraaliteoria, 9 op
     • MATS120 Kompleksianalyysi, 10 op
     • MATS220 Funktionaalianalyysi, 10 op
     • TIES594 ODY-ratkaisijat, 5 op
     • TIES481 Simulointi, 5 op
     • TIES483 Epälineaarinen optimointi, 5 op
     • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
     • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
     • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op

      Syventäviä opintoja, ko. alaan/teemaan liittyen 1-30 op (vastuuprofessorin hyväksyntä, HOPS)
      Esimerkiksi seuraavat:
     • MATS340 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, 9 op
     • MATS348 Inversio-ongelmat, 9 op
     • MATS255 Markov-prosessit, 4 op
     • MATS262 Todennäköisyysteoria 1, 5 op
     • MATS442 Stokastinen simulointi, 4 op
     • TIES513 Fysikaaliset mallit tietokoneanimaatioissa, 5 op
     • TIES487 Advanced Data Mining and Machine Learning, 5 op
     • TIES445 Tiedonlouhinta, 5 op
     • TIES581 Numeerinen lineaarialgebra, 5 op
     • TIES595 Numerical Analysis of PDEs, 5 op
     • TIES588 Monitavoiteoptimointi, 5 op
     • TIES583 Optimoinnin jatkokurssi, 5 op

      
     Väh. 80 op

      
      
      
      
      
      
      
      
      


     Projektiopinnot/projektityö
     • Sovellusprojekti, 10 op TAI
     • Sovelletun matematiikan tutkimusprojekti, 10-15 op

     10-15 op
      
     Valinnaiset opinnot
     • Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää johtamista ja yrittäjyyttä, sekä kieli- ja viestintä-opintoja (englanti, ulkomaalaistaustaisille myös ”suomi vieraana kielenä” -kurssi tms. opintojakso).

      
     25-30 op
     Tutkinto yhteensä
     120 op


     4.6.4 Opintojen ajoitus

     Ohjatun opetuksen lisäksi aikaa tulee opinnoissa käyttää asioiden itsenäiseen opiskeluun ja harjoitustehtävien ratkaisuun. Yhtä ohjattua opetustuntia kohti suositellaan tehtäväksi vähintään tunti itsenäistä työtä. Seuraavassa on esitetty oman opintosuunnitelman laatimista helpottamaan maisteriopintojen ajoituskaavio. Tätä ohjeistusta noudattamalla voi edetä opinnoissaan ilman keskeisten opintojaksojen päällekkäisyyksiä.

     Suuntautumisvaihtoehdon opintojen yhteydessä on mainittu lyhenteellä, minkä suuntautumisvaihtoehdon opinnoista on kyse; koulutusteknologia (KT), ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka (OT) sekä laskennalliset tieteet (LT).

     1. vuosi, syksy, periodi 1
     1. vuosi, syksy, periodi 2
     • KT: TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet, 5 op (alkaa)
     • KT: TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt, 5 op (alkaa)
     • LT: TIES483 Epälineaarinen optimointi, 5 op
     • LT: TIES519 Fysikaaliset mallit tietokoneanimaatioissa, 5 op
     • OT: TIES532 Service oriented architectures and cloud computing for developers, 5 op

     Pääaineen valinnaisia ja teemaopintoja:
     • Katso tarkemmin opetusohjelmasta mitä opintojaksoja on tarjolla syksyllä 2013.
     • Esimerksi OT: TIES542 Ohjelmointikielten periaatteet, 5 op

     • KT: TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet, 5 op
     • KT: TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt, 5 op 
     • LT: TIES481 Simulointi, 5 op
     • OT: TIES326 Tietoturva, 5 op

     Pääaineen valinnaisia ja teemaopintoja:
     • Katso tarkemmin opetusohjelmasta mitä opintojaksoja on tarjolla syksyllä 2013.
     • Esimerkiksi KT: TIES465 Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön tuki, 3 op

     Lisäksi syksyn 2013 aikana myös esimerkiksi seuraavia opintoja:
     • Pääaineen osalta täydentäviä opintoja - tarkista omasta opintosuunnitelmastasi kuuluuko sinun tehdä täydentäviä opintoja
     • Sivuaineiden opintoja

     1. vuosi, kevät, periodi 3
     1. vuosi, kevät, periodi 4
     • TIES410 Future Internet, 5 op
     • TIES405 Sovellusprojekti, 10 op
     • KT: TIES463 Verkkokurssin tuotantoprosessi, 5-10 op (alkaa)

     Pääaineen valinnaisia tai teemaopintoja:
     • Katso tarkemmin opetusohjelmasta mitä opintojaksoja on tarjolla keväällä 2014.

     • Esimerkiksi OT: TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2, 3 op

     • TIES405 Sovellusprojekti, 10 op
     • KT: TIES463 Verkkokurssin tuotantoprosessi, 5-10 op
     • OT: ITKS452 Requirements engineering, 5 op

     Pääaineen valinnaisia tai teemaopintoja:
     • Katso tarkemmin opetusohjelmasta mitä opintojaksoja on tarjolla keväällä 2014.

     • Esimerkiksi KT: TIES466 Oppilaitosturvallisuus, 5 op
     • Esimerkiksi OT: TIES433 Design of Agent-Based Systems, 5-10 op


     Lisäksi kevään 2013 aikana myös esimerkiksi seuraavia opintoja:
     • Pääaineen osalta täydentäviä opintoja - tarkista omasta opintosuunnitelmastasi kuuluuko sinun tehdä täydentäviä opintoja
     • Sivuaineiden opintoja

     Taulukko 4.22: Maisteriopintojen ajoitus, 1. lukuvuosi


     2. vuosi, syksy, periodi 1
     2. vuosi, syksy, periodi 2
     • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op (alkaa)
     • OT: TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op

     Pääaineen valinnaisia ja teemaopintoja:
     • Katso tarkemmin opetusohjelmasta mitä opintojaksoja on tarjolla (syksy 2014).

     • Esimerkiksi KT: TIES464 Aineenopettajankoulutuksen teemaseminaari, 2-6 op
     • Esimerkiksi: OT: TIES449 Algoritmiset seikkailut, 5 op

     • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op

     Pääaineen valinnaisia ja teemaopintoja:
     • Katso tarkemmin opetusohjelmasta mitä opintojaksoja on tarjolla (syksy 2014).

     • Esimerkiksi KT: TIES464 Aineenopettajankoulutuksen teemaseminaari, 2-6 op


     • Sivuaineiden opintoja

     2. vuosi, kevät
     • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
     • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op
     • Pääaineen puuttuvia opintoja (katso tarkemmin opetusohjelmasta mitä opintojaksoja on tarjolla keväällä 2014)
     • Sivuaineiden opintoja

     Taulukko 4.23: Maisteriopintojen ajoitus, 2. lukuvuosi


     [edellinen] [sisällys] [seuraava]