[edellinen] [sisällys] [seuraava]

4.5 Luonnontieteiden kandidaatti (LuK) - matemaattiset tieteet

Matemaattisten tieteiden kandidaatintutkinnossa suoritetaan sekä tietotekniikan että matematiikan perus- ja aineopintojen ydinprofiilia vastaavat opinnot. Tutkinnon pääaineena suoritetaan joko tietotekniikka tai matematiikka ja sivuaineena matematiikka tai tietotekniikka sekä tilastotiede. Matemaattisten tieteiden LuK-tutkinto antaa maisteriopintovalmiudet tietotekniikan, matematiikan ja tilastotieteen FM-opintoihin. Syksyllä 2012 opinnot voivat  aloittaa joko tietotekniikan tai matematiikan ja tilastotieteen valintayksiköiden perusvalinnan kautta hyväksytyt opiskelijat, joilla katsotaan olevan edellytykset ja motivaatio suorittaa vaaditut opinnot.

4.5.1 Osaamistavoitteet

Tutkinnon yleisenä osaamistavoitteena on kyky matemaattisen ja tilastotieteellisen perusosaamisen soveltamiseen käytännön luonnontieteellis-teknisten ongelmien esittämiseen ja ratkaisemiseen tietoteknisiä menetelmiä hyödyntämällä.

Tieto: Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet matematiikan, tilastotieteen ja tietotekniikan tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Ymmärtää eri tieteenalojen kattavuuden ja rajat. Opiskelija omaa

Työskentelytapa ja soveltaminen (taito): Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan matemaattisten tieteiden alalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija omaa

Vastuu, yrittäjyys: Kykenee työskentelemään itsenäisesti matemaattisia tieteitä edellyttävissä asiantuntijatehtävissä. Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Omaa perusedellytykset toimia matemaattisia tieteitä soveltavana itsenäisenä yrittäjänä. Opiskelija omaa

Arviointi: Kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

4.5.2 Tutkinnon rakenne

Yhteinen matemaattisten tieteiden luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on 180 op. Tutkinto jakautuu taulukon 4.17 mukaisesti.


Yleisopinnot 2 op
 • ITKY100 Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu, 2 op

Monitieteiset
pääaineopinnot
- pääaineena
tietotekniikka
(167 op)
Tietotekniikan perus- ja aineopinnot (laskennallisten tieteiden suuntautuminen) 70 op
 • TIEP115 Johdatus tietotekniikkaan, 3 op
 • ITKP104 Tietoverkot, 5 op
 • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
 • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op
 • ITKA201 Algoritmit 1, 4 op
 • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 4 op
 • TIEA211 Algoritmit 2, 4 op
 • ITKA203 Käyttöjärjestelmät, 4 op
 • TIEA207 Aineopintojen projektityö TAI TIEA304 Harjoittelu, 4 op
 • TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, 5 op
 • TIEA381 Numeeriset menetelmät, 5 op
 • TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi, 5 op
 • TIEA301 Kandidaattiseminaari, 3 op
 • TIEA302 Kandidaatintutkielma, 7 op
 • TIEA303 Maturiteetti, 0 op

 • Vapaavalintaisia ITKA-, TIEA- tai TIES-alkuisia, laskennallisesti suuntautuneita kursseja, 5 op

Matematiikan perus- ja aineopinnot, 64 op
 • MATP101 Johdatus matematiikkaan, 5 op
 • MATP121 Lineaarinen algebra ja geometria 1, 6 op
 • MATP311 Johdatus reaalifunktioihin, 5 op
 • MATP312 Raja-arvot ja jatkuvuus, 5 op
 • MATA116 Derivaatta ja integraali A, 5 op
 • MATA117 Derivaatta ja integraali B, 5 op
 • MATA122 Lineaarinen algebra ja geometria 2, 4 op
 • MATA113 Analyysi 3, 5 op
 • MATA114 Differentiaaliyhtälöt, 4 op
 • MATA251 Vektorifunktioiden analyysi 1A, 5 op  
 • MATA252 Vektorifunktioiden analyysi 1B, 5 op
 • MATA253 Vektorifunktioiden analyysi 2A, 5 op
 • MATA221 Algebra 1A, 5 op

Tilastotieteen opintokokonaisuus, 33 op
 • TILP100 Johdatus tilastotieteeseen, 3 op
 • MATA280 Stokastiikan perusteet, 5 op
 • TILS120 Matriisilaskenta, 4 op
 • TILA141 Tilastollinen päättely 1, 5 op
 • TILA142 Tilastollinen päättely 2, 5 op
 • TILA311 Yleistetyt lineaariset mallit 1, 4 op
 • TILS125 Yleistetyt lineaariset mallit 2, 5 op
 • TILA410 R-kurssi, 2 op

Kieli- ja viestintä-
opinnot 8 op
 • Äidinkielen viestintä, 2 op
 • Toinen kotimainen kieli, 2op
 • Vieras kieli (ei alkeis-/täydentäviä kursseja), 2 op
 • Vapaasti valittavia tieteellisen viestinnän opintoja, suositellaan integroituja puhe- ja kirjoitusviestinnän kursseja (ei alkeis-/täydentäviä kursseja), 2 op

Valinnaiset
opinnot 5 op
Muut vapaavalintaiset opinnot.

Taulukko 4.17: Matemaattisten tieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne[edellinen] [sisällys] [seuraava]