[edellinen] [sisällys] [seuraava]

4.2 Luonnontieteiden kandidaatti (LuK) - tietotekniikka

Kandidaatin tutkinnossa suuri osa opinnoista on kaikille yhteisiä. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijat hakeutuvat maisteriopintojen suorittamista varten eri suuntautumisvaihtoehtoihin. Kandidaattiopintoihin kuuluu muutamia opintojaksoja, jotka ovat esitietovaatimuksia tietyn suuntautumisvaihtoehdon maisteriopintoihin. Nämä opintojaksot on lueteltu kunkin suuntautumisvaihtoehdon kohdalla.


4.2.1 Osaamistavoitteet

Pelinomaisuus ja tietotekniikan reaalitodellisuus näkyvät kaikessa tietotekniikan laitoksen pääaineopetuksessa soveltuvin osin.

Tieto: Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet tietotekniikan tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja tieteenalojen kattavuuden ja rajat. Opiskelija omaa

Työskentelytapa ja soveltaminen (taito): Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan tietotekniikan alalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija omaa

Vastuu, yrittäjyys: Kykenee työskentelemään itsenäisesti tietotekniikan asiantuntijatehtävissä. Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Perusedellytykset toimia tietotekniikka-alan itsenäisenä yrittäjänä. Opiskelija omaa

Arviointi: Kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Opiskelija omaa

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija omaa4.2.2 Tutkinnon rakenne

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on 180 op. Tutkinto jakautuu seuraavasti:

Yleisopinnot

11 op
 • ITKY100 Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu, 2 op
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op
 • FILY019 Tieteellisen toiminnan perusteet, 3 op

Tietotekniikan pääaineopinnot
90 op
Yhteiset pääopinnot 71 op
 • TIEP115 Johdatus tietotekniikkaan, 3 op
 • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 4 op
 • TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op
 • ITKP104 Tietoverkot, 5 op
 • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
 • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op
 • ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi, 3 op
 • ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu, 3 op
 • ITKA201 Algoritmit 1, 4 op
 • ITKA202 Johdatus ohjelmistotekniikkaan, 3 op
 • ITKA203 Käyttöjärjestelmät, 4 op
 • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 4 op
 • TIEA207 Aineopintojen projektityö TAI TIEA304 Harjoittelu, 4 op
 • TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi, 5 op
 • TIEA217 Tietojenkäsittelyn alan tutkimusmenetelmät, 2 op
 • TIEA301 Kandidaattiseminaari, 3 op
 • TIEA302 Kandidaatintutkielma, 7 op
 • TIEA303 Maturiteetti, 0 op

Suuntaavat opinnot (valitaan yksi) 19 op:
 • Koulutusteknologia   
  • TIEP161 Opetusteknologia, 3 op
  • TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op
  • TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op
  • ITKA112 Käyttäjälähtöinen ohjelmistokehitys, 3 op
  • Valinnaisia TIEA/ITKA-, TIES/ITKS-kursseja vähintään 6 op
 • Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka   
  • TIEA211 Algoritmit 2, 4 op
  • TIEA241 Automaatit ja kieliopit, 5 op
  • ITKA112 Käyttäjälähtöinen ohjelmistokehitys, 3 op
  • TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, 5 op
  • Valinnaisia TIEA/ITKA-, TIES/ITKS-kursseja vähintään 2 op
 • Laskennalliset tieteet   
  • TIEA211 Algoritmit 2, 4 op
  • TIEA381 Numeeriset menetelmät, 5 op
  • TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi, 5 op
  • TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, 5 op
 • Valinnainen 19 op kokonaisuus TIEA/ITKA- tai TIES/ITKS-kursseja

Kieli- ja viestintäopinnot
10 op
 • Äidinkielen viestintä, 2 op
 • Toinen kotimainen kieli, 2op
 • Vieras kieli (ei alkeis-/täydentäviä kursseja), 2 op
 • Vapaasti valittavia tieteellisen viestinnän opintoja, suositellaan integroituja puhe- ja kirjoitusviestinnän kursseja (ei alkeis-/täydentäviä kursseja), 4 op

Pakolliset sivuaineopinnot
25-60 op
Opettajankoulutukseen valitut opiskelijat:
 • Opettajan kelpoisuuteen johtavia sivuaineopintoja (pedagogiset opinnot, toinen opetettava aine,...)
 • Kaksi perusopintokokonaisuutta (25+25 op) TAI perus- ja aineopintokokonaisuus (25+35 op)

Laskennallisten tieteiden opiskelijat:
 • Matematiikan perusopintokokonaisuus (25 op)
 • Suositellaan myös luonnontieteellinen perusopintokokonaisuus (25 op)

Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijat:
 • Matematiikan perusopintokokonaisuus (25 op) TAI
 • Tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus (30 op)

  Valinnaiset opinnot
  9-44 op
  Muut vapaavalintaiset opinnot, suositellaan toisen aineen perusopintokokonaisuutta.

  Taulukko 4.6: Kandidaatin tutkinnon rakenne

  4.2.3 Opintojen ajoitus

  Ohjatun opetuksen lisäksi aikaa tulee opinnoissa käyttää asioiden itsenäiseen opiskeluun ja harjoitustehtävien ratkaisuun. Yhtä ohjattua opetustuntia kohti suositellaan tehtäväksi vähintään tunti itsenäistä työtä. Seuraavassa on esitetty oman opintosuunnitelman laatimista helpottamaan kandidaattiopintojen ajoituskaavio. Tätä ohjeistusta noudattamalla voi edetä opinnoissaan ilman keskeisten opintojaksojen päällekkäisyyksiä. Kieli- ja sivuaineopinnot kannattaa pyrkiä aloittamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

  Suuntaavien opintojen yhteydessä on mainittu lyhenteellä, minkä suuntautumisen opinnoista on kyse; koulutusteknologia (KT), ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka (OT) sekä laskennalliset tieteet (LT).  Syksyllä opintonsa aloittavat opiskelijat
  1. vuosi, syksy, periodi 1
  1. vuosi, syksy, periodi 2
  • ITKY100 Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu, 2 op
  • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 4 op (alkaa)
  • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op (alkaa)
  • TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op

  • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 4 op
  • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
  • ITKA201 Algoritmit 1, 4 op

  • Lisäksi syksyn 2013 aikana myös esimerkiksi seuraavia opintoja:
  • FILY019 Tieteellisen toiminnan perusteet, 3 op
  • Kieli- ja viestintäopintoja (esim. XKV0701 Kirjoitusviestinnän perusteet, 2 op)
  • Matematiikan perusopintoja (esim. MATP101 Johdatus matematiikkaan, 5 op, MATA121 Lineaarinen algebra ja geometria, 6 op)

  1. vuosi, kevät, periodi 3
  1. vuosi, kevät, periodi 4
  • TIEP115 Johdatus tietotekniikkaan, 3 op
  • ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi, 3 op
  • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op (alkaa)
  • LT&OT: TIEA211 Algoritmit 2, 4 op
  • KT: TIEP161 Opetusteknologia, 3 op

  • ITKP104 Tietoverkot, 5 op
  • (Harkinnan mukaan: ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu, 3 op)
  • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op
  • Valinnainen: TIEP112 ja TIEP113 Ohjelmointi 2 -kurssin lisäosat (yht. 2 op)

  • Lisäksi kevään 2014 aikana myös esimerkiksi seuraavia opintoja:
  • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op
  • Matematiikan perusopintoja 
  • Kieli- ja viestintäopintoja (esimerkiksi XYHI001 Viestintätaidot IT-alalla, 2 op TAI vieraan kielen opintoja)

  Taulukko 4.7: Kandidaattiopitojen ajoitus, 1. lukuvuosi

  2. vuosi, syksy, periodi 1
  2. vuosi, syksy, periodi 2
  • ITKA202 Johdatus ohjelmistotekniikkaan, 3 op
  • TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi, 5 op
   (alkaa)
  • KT: TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op
  • OT & LT: Valinnainen pääaineen opintojakso

  • ITKA203 Käyttöjärjestelmät, 4 op
  • TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi, 5 op    

  • Matematiikan perus- ja aineopintoja
  • Kieli- ja viestintäopintoja (esimerkiksi toinen kotimainen kieli)
  • Sivuaineiden opintoja (kasvatustieteen opinnot, tietoteknikon menetelmäopinnot, luonnontieteelliset perusopinnot), esimerkiksi HTKA11 Pelin lumo, 4 op

  2. vuosi, kevät
  • ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu, 3 op
  • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 4 op
  • TIEA207 Aineopintojen projektityö, 4 op
  • LT & OT: TIEA211 Algoritmit 2, 4 op
  • Kieli- ja viestintäopintoja (esim. vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opintoja), 2 op
  • Matematiikan perus- ja aineopintoja
  • Sivuaineiden opintoja (kasvatustieteen opinnot, tietoteknikon menetelmäopinnot, luonnontieteelliset perusopinnot)

  Taulukko 4.8: Kandidaattiopintojen ajoitus, 2. lukuvuosi


  3. vuosi
  • TIEA217 Tietojenkäsittelyn alan tutkimusmenetelmät, 2 op
  • TIEA301 Kandidaattiseminaari, 3 op
  • TIEA302 Kandidaatintutkielma, 7 op
  • TIEA303 Maturiteetti, 0 op
  • Suuntaavia opintoja:
   • LT: TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi, 5 op
   • LT: TIEA381 Numeeriset menetelmät, 5 op 
   • KT: TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op
   • OT: TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, 5 op
   • OT: TIEA241 Automaatit ja kieliopit, 5 op
  • Kieli- ja viestintäopintoja
  • Sivuaineiden opintoja (kasvatustieteen opinnot, tietoteknikon menetelmäopinnot, luonnontieteelliset perusopinnot)
  • Valinnaisia opintoja
  • Mahdollinen opiskelijavaihto suositellaan ohjelmaan 3. opiskeluvuoden aikana, esimerkiksi kevätlukukaudella. Opiskelijavaihdon aikana voi suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja.

  Taulukko 4.9: Kandidaattiopitojen ajoitus, 3. lukuvuosi

  Keväällä opintonsa aloittavat opiskelijat
  1. vuosi, kevät, periodi 3
  1. vuosi, kevät, periodi 4
  • ITKY100 Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu, 2 op, keväällä opintonsa aloittaneille
  • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 4 op (alkaa)
  • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op (alkaa)
  • TIEP115 Johdatus tietotekniikkaan, 3 op
  • ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi, 3 op

  • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 4 op
  • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
  • ITKP104 Tietoverkot, 5 op
  • KT: TIEP161 Opetusteknologia, 3 op

  • Lisäksi kevään 2014 aikana myös esimerkiksi seuraavia opintoja:
  • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op
  • Matematiikan perusopintojen kursseja (esimerkiksi MATP101 Johdatus matematiikkaan, 5 op)
  • Kieli- ja viestintäopintoja (esimerkiksi XYHI001 Viestintätaidot IT-alalla, 2 op)

  Taulukko 4.10: Kandidaattiopitojen ajoitus, 1. lukuvuosi


  2. vuosi, syksy, periodi 1
  2. vuosi, syksy, periodi 2
  • TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op
  • TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi, 5 op
   (jos Ohjelmointi 2 suoritettu) (alkaa)
  • KT: TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op
  • OT & LT: Valinnainen pääaineen opintojakso

  • ITKA201 Algoritmit 1, 4 op
  • ITKA203 Käyttöjärjestelmät, 4 op

  • Toisen kotimaisen kielen opinnot, 2 op
  • Matematiikan perus- ja aineopintoja
  • Sivuaineiden opintoja (kasvatustieteen opinnot, tietoteknikon menetelmäopinnot, luonnontieteelliset perusopinnot), esimerkiksi HTKA112 Pelin lumo, 5 op

  2. vuosi, kevät
  • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8 op
  • ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu, 3 op
  • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 4 op
  • TIEA207 Aineopintojen projektityö, 4 op
  • KT&LT&OT: Valinnainen pääaineen opintojakso
  • Kieli- ja viestintäopintoja (esimerkiksi vieraan kielen opintoja, 2 op)
  • Matematiikan perus- ja aineopintoja
  • Sivuaineiden opintoja (kasvatustieteen opinnot, tietoteknikon menetelmäopinnot, luonnontieteelliset perusopinnot)

  Taulukko 4.11: Kandidaattiopintojen ajoitus, 2. lukuvuosi

  3. vuosi
  • ITKA202 Johdatus ohjelmistotekniikkaan, 3 op
  • TIEA217 Tietojenkäsittelyn alan tutkimusmenetelmät, 2 op
  • TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, 5 op
  • TIEA301 Kandidaattiseminaari, 3 op
  • TIEA302 Kandidaatintutkielma, 7 op
  • TIEA303 Maturiteetti, 0 op
  • Suuntaavia opintoja:
   • KT: TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op
   • LT: TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi, 5 op
   • LT: TIEA381 Numeeriset menetelmät, 5 op
   • OT: TIEA241 Automaatit ja kieliopit, 5 op (kesällä 2013)
  • Kieli- ja viestintäopintoja
  • Sivuaineiden opintoja (kasvatustieteen opinnot, tietoteknikon menetelmäopinnot, luonnontieteelliset perusopinnot)
  • Valinnaisia opintoja
  • Mahdollinen opiskelijavaihto suositellaan ohjelmaan 3. opiskeluvuoden aikana, esimerkiksi kevätlukukaudella. Opiskelijavaihdon aikana voi suorittaa tutkintoon sisälopinnot, tietoteknikon menetelmäopinnot, luonnontieteelliset perusopinnot)

  Taulukko 4.12: Kandidaattiopintojen ajoitus, 3. lukuvuosi


  [edellinen] [sisällys] [seuraava]