[edellinen] [sisällys] [seuraava]

4.1 Opiskelu tietotekniikan laitoksella

Tietotekniikassa opiskelumuotoina ovat yleensä luennot, harjoitukset (eli demot), pääteohjaukset, ohjatut harjoitustyöt ja seminaarityöt. Kurssin teoriaosa sekä asiaa valaisevat esimerkit esitetään luennoilla. Harjoituksissa käsitellään luennoilla annettuja tehtäviä pieninä osakokonaisuuksina. Harjoitukset tehdään yleensä kotona ja niiden vastaukset katsotaan yhdessä harjoitusten palautustilaisuudessa. Pääteohjauksissa harjoitellaan ja hiotaan rutiineja tietokoneen sekä ohjelmistojen, eli työkalujen, käyttöön.

Opiskeluissa menestyminen edellyttää aktiivista ja päämäärätietoista otetta opintoihin, sekä yksilönä että ryhmässä. Esimerkiksi ohjelmointitaidon voi hankkia vain omakohtaisella ahkeralla harjoittelulla - ei pelkällä luentojen kuuntelemisella tai luentomonisteen lukemisella. Kurssien harjoitustyöt kannattaa tehdä ajoissa, sillä tietotekniikan kehitystaidot kasvavat kumulatiivisesti. Sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot sisältävät todellisten ongelmien ratkaisemista ryhmässä projektiopinnoissa.

Tietotekniikan kurssit suoritetaan yleensä joko luentokurssiin liittyvillä välikokeilla tai koko kurssin kattavalla loppukokeella. Kokeisiin saa yleensä hyvityspisteitä aktiivisesta harjoituksiin osallistumisesta. Kurssin sijasta voi tenttiä myös kirjallisuutta, josta sovitaan tentaattorin (kurssin opettajan) kanssa. Pakollisista ja valinnaisista kursseista järjestetään lukuvuoden aikana 4-5 loppukoetta, joista yksi on yleensä kesällä. Joistakin tietotekniikan kursseista ei järjestetä kokeita, vaan kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustöitä. Tarkemmat kurssikohtaiset tiedot löytyvät Korppi-järjestelmästä.


4.1.1 Opintoneuvonta tietotekniikan laitoksella

Yleistä opintoneuvontaa antaa amanuenssi. Opintojen sisältöihin liittyvissä pulmissa opastavat opintoneuvojat ja opetushenkilökunta. Heidät tavoittaa parhaiten vastaanottoaikoina tai sähköpostitse.

Nimike ja nimi
Huone
Puhelin
Sähköposti
Amanuenssi Jaana Markkanen
(Yleinen opintoneuvonta, sivuaineopiskelijat ja koulutusteknologian opiskelijat)
Ag C416.2
040 805 3279
amanuenssi@mit.jyu.fi
Yliopistonopettaja Timo Männikkö
(Pääaineopiskelijat/kandidaatin tutkinto)
Ag C414.3
040 805 3282
timo.mannikko@jyu.fi
Yliassistentti Jussi Hakanen
(Laskennalliset tieteet sekä data-analyysi, optimointi ja päätöksenteko)
Ag C426.3
040 805 3260
jussi.hakanen@jyu.fi
Tohtorikoulutettava Paavo Nieminen
(Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka sekä pelit ja pelillistäminen, informaatioturvallisuus)
Ag C414.9
040 576 8507
paavo.j.nieminen@jyu.fi
Tutkijatohtori Leena Hiltunen (vv. 2014 saakka) (Koulutusteknologia)
Ag C523.3
040 805 3262
leena.r.k.hiltunen@jyu.fi

Taulukko 4.3: Tietotekniikan laitoksen opintoneuvojat

Hyvis on yliopisto-opiskelijoiden neuvoja. Hyvis-toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintataitoja. Hyviksen toimintaa ohjaavat opiskelijoiden tarpeet. Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista opiskelijan ongelmia vaan esittää vaihtoehtoja, uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija voi siirtyä varsinaiseen ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan apua ennakoivasti ja ongelmatilanteissa koko opintopolun ajan.

Tietotekniikan laitoksen Hyviksen yhteystiedot:

Yliassistentti Jussi Hakanen
Ag C426.3
040 805 3260
hyvis-mit@jyu.fi

Taulukko 4.4: Tietotekniikan laitoksen Hyvis-yhteyshenkilö


4.1.2 Opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt

Korkeakoulututkinto sisältää pääaineen ja yhden tai useamman sivuaineen opintoja. Ne muodostavat opintokokonaisuuksia, jotka puolestaan koostuvat yksittäisistä opintojaksoista eli kursseista. Opintokokonaisuuksia kootaan perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. Opintokokonaisuuden merkintää haetaan Korpin eHOPS-sovelluksen kautta tai erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy laitoksen www-sivuilta osoitteesta: https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/opiskelu/valmistuminen/kasaus/view

Tietotekniikan opintokokonaisuuksien loppuarvostelusta vastaavat seuraavat opettajat:

Kandidaattiopintokokonaisuudet (pää- ja sivuaineopiskelijat):
Lehtori Ari Viinikainen
Maisterikokonaisuudet ja syventävät opinnot:
Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka
(+ pelit ja pelillistäminen, informaatioturvallisuus)
Professori Timo Hämäläinen
Koulutusteknologia
Professori Tommi Kärkkäinen
Laskennalliset tieteet (+data-analyysi, optimointi ja päätöksen teko)
Professori Raino A. E. Mäkinen

Taulukko 4.5: Tietotekniikan opintokokonaisuuksien tentaattorit

4.1.3 Tuunaa tutkintosi

Tietotekniikan tutkintoja voi tuunata monella tavalla eli niissä on monen tyyppistä valinnaisuutta ja monia tapoja rakentaa oman kiinnostuksen ja tulevaisuuden työelämän mukaisia osaamisprofiileja. Yleensä osa eri opintokokonaisuuksien sisältämistä opintojaksoista on valinnaisia ja kaikkiin tutkintoihin sisältyy joka tapauksessa osa kokonaan vapaavalintaisia opintoja. Yksittäisten opintojaksojen sisällä tehtävien harjoitustöiden aiheet ovat yleensä itse valittavissa. Sivuainekokonaisuuuksia voi valita suoritettavaksi Jyväskylän yliopistonlaajasta tarjonnasta. Tietotekniikan pääaineessa voi alemmassa korkeakoulututkinnossa suunnata opintojaan neljän eri profiilin mukaisesti, suuntautua matemaattisiin tieteisiin ja valita sitten syventäviä opintoja kolmesta eri suuntautumisvaihtoehdosta sekä lukuisista näitä syventävistä teemoista. Opinnäytetöiden ja projektien aiheet valikoituvat oman kiinnostuksen ja opiskeluorientaation mukaan, vaikkapa suuntaumalla jo perusopintojen aikana osaksi tutkimusryhmiä ja-projekteja. Ja luonnollisesti varsinainen opiskelu kannattaa tuunata sellaiseen moodiin, joka tukee juuri omaa tapaa oppia asioita.

Omien opintojen sisällöstä sovitaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, joka laaditaan yhdessä opintoneuvojan ja pääaineen professorin/tentaattorin kanssa. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa voidaan, perustellusta syystä, myös hieman poiketa opetussuunnitelmista, esimerkiksi korvaamalla jokin pakollinen opintojakso jollakin toisella jaksolla, mutta tämän muutoksen voi hyväksyä pelkästään pääaineen tentaattori. Suuntautumisvaihtoehtojen professorit hyväksyvät myös opinnäytetöiden aiheet ja aloitukset.

4.1.4 Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelijoiden odotetaan hankkivan kokemusta kansainvälisessä, monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta yhden lukukauden tai lukuvuoden kestävän vaihtojakson aikana ulkomaisessa yliopistossa. Vaihto-opiskelujakson ajoittamisesta tulisi keskustella opintoneuvojan kanssa jo opintosuunnitelmaa tehdessä. On huomioitava, että hakuaika kaukokohteisiin, kuten USAan, Japaniin, Kiinaan tai vaikkapa Australiaan on jo edellisen lukuvuoden syksynä, ja Euroopan kohteisiin vaihtoa edeltävän kevätlukukauden aikana. Kevään varsinaisessa haussa jäljelle jääneisiin Euroopan Erasmus-kohteisiin voi hakea jatkuvasti ympäri vuotta ja vaikka vielä syksyllä seuraavan kevään vaihtoon! Lisää vaihto-opinnoista oppaan Kansainvälistyminen-osiossa.

Vaihto-opintojen sijaan tai niiden lisäksi opiskelija voi hankkia kansainvälisiä valmiuksia suorittamalla opintoihin sisällytettävän harjoittelun ulkomailla. Opiskelija voi hankkia harjoittelupaikan joko alan yrityksestä Euroopassa tai sen ulkopuolella, tai suorittaa harjoittelun vaikkapa partneriyliopiston kansainvälisten asioiden toimistosta - mahdollisuudet ovat monet! Harjoittelusta maksetaan yleensä palkkaa, jonka lisäksi siihen on tarjolla monenlaista apurahaa. Lisätietoja oppaan Kansainvälistyminen-osiosta.

4.1.5 Jyväskylän yliopiston tarjoamat työelämäopinnot

Työelämässä tarvitaan vankan substanssiosaamisen lisäksi yhä enemmän myös muunlaisia valmiuksia, kuten kykyä neuvotella ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ymmärrystä liiketoiminnan perusprosesseista ja projektityöskentelystä sekä joustavaa ja yrittäjämäistä asennetta. Yliopiston työelämäopinnot edesauttavat näiden sekä opiskelussa että työelämässä tärkeiden yleisten, kaikille hyödyllisten valmiuksien oppimista. Työelämäopinnot sopivat valinnaisiksi opinnoiksi kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille, eikä niiden suorittaminen edellytä laajoja esitietoja muilta kursseilta.

Kaikille yhteiset työelämäopinnot mahdollistavat opiskelijoiden keskinäisen verkostoitumisen yli tiedekuntarajojen, monialaisessa ympäristössä työskentelemisen sekä opiskelijan oman osaamisen laaja-alaisemman hahmottamisen. Moniosaajuus, yhteistyötaidot sekä kyky ymmärtää muita ja muiden osaamisalueita ovatkin yhä tärkeämpiä työelämävalmiuksia.

Työelämäopintojen tarjotin löytyy osoitteesta http://www.jyu.fi/tyoelamaopinnot/tarjotin.


[edellinen] [sisällys] [seuraava]