[edellinen] [sisällys] [seuraava]

4 Tietotekniikan laitos

Tietotekniikan laitos on luonnontieteellis-teknisesti suuntautunut yksikkö, jonka toiminnassa korostuvat kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus kärkialoilla, laadukas perusopetus sekä yliopiston laajin yhteistyö alan yritysten kanssa. Tietoteknisten menetelmien yleisenä tavoitteena on digitaalisen informaation käsittelyprosessien tehokas automatisointi. Menetelmiä hyödyntävien järjestelmien ja sovellusten moninaisuuden taustalla on nopeasti kehittyvä mutta yhtenäinen ja perusteiltaan vakiintunut osaamiskokonaisuus. Tietotekniikan yliopistokoulutuksen tavoitteena on tämän kokonaisuuden keskeisten osien oppiminen niin, että opiskelija työelämään siirryttyään osaa suunnitella tietoteknisiä ratkaisuja uusiin sovellustilanteisiin ja pystyy itsenäisesti seuraamaan alan sekä menetelmien tulevaa kehitystä.

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen, tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä. Sekä luonnontieteiden kandidaatin että erityisesti filosofian maisterin tutkinnoissa on kolme pääprofiilia: koulutusteknologia, ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka sekä laskennalliset tieteet. Uutuutena syksystä 2012 alkaen on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkinto myös matemaattisissa tieteissä.

Tietotekniikan sovellukset ovat nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnalle välttämättömiä älyautoista ja -televisioista aina maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin ja teollisuuslaitosten ohjausjärjestelmiin saakka. Tietotekniikan kehittämiseen liittyvä huippuosaaminen onkin avainasemassa kaikilla jatkuvasti uudistuvilla tekniikan ja yhteiskunnan alueilla. Tietotekniikasta valmistuneet sijoittuvat teollisuuden ja kaupan tietotekniikan johtamis-, suunnittelu-, tutkimus-, ylläpito- tai kehitystehtäviin sekä alan konsultointiin, koulutukseen tai itsenäisiksi yrittäjiksi. Tietotekniikka pääaineena voi valmistua myös aineenopettajaksi. Lukioiden, peruskoulun, yläasteiden ja ammatillisten oppilaitosten lisäksi aineenopettajaopinnot antavat hyvän pohjan myös yritysten koulutustehtäviin. Tietotekniikan tutkijankoulutuksen saaneista henkilöistä ja pätevistä opettajista on maamme oppilaitoksissa ja tutkimuslaitoksissa sekä yritysmaailmassa pulaa.

Tietotekniikan laitosluvun sisältö on seuraava: aluksi käydään läpi yleisiä opintoihin liittyviä asioita. Tämän jälkeen luvuissa 4.2-4.4 esitellään tietotekniikan kandidaatin tutkinnon (LuK) osaamistavoitteet ja tutkintorakenne sekä suoritettavat sivuaineet ja kieli- ja viestintäopinnot omissa luvuissaan. Kaikkien tutkintojen, niin LuK- kuin FM-tasolla, osaamistavoitteet perustuvat korkeakoulututkinnoille määriteltyyn kansalliseen osaamisen viitekehykseen (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24). Tämän jälkeen esitellään matemaattisten tieteiden LuK -tutkinnon tavoite ja sisältä. Luvussa 4.6 käydään läpi maisteritutkintojen tavoitteet ja tutkintorakenteet kolmen suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti sekä esitellään uusi kansainvälinen maisterikoulutus Web intelligence and service engineering (WISE). Kaikkiin suoritettaviin tutkintoihin liittyvät yleiset osiot eli opinnäytetyöt ja projektiopinnot käydään tiiviisti läpi omissa luvuissaan. Luvun päättää yleiskuvaus laitoksella tehtävästä tutkimuksesta.

 
Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksit
WWW
Mattilanniemi, Agora 4. kerros
PL 35 (Agora), 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
(040) 805 3091, (040) 805 3279
(014) 260 4990
https://www.jyu.fi/it/laitokset/mit/

Taulukko 4.1: Laitoksen toimiston yhteystiedot

Tietotekniikan laitoksen hallinto (opintoasiat)
TehtäväNimiSähköpostiPuhelin
Laitoksen johtajaRossi Tuomotuomo.j.rossi@jyu.fi050 428 5298
Varajohtaja Ristaniemi Tapanitapani.e.ristaniemi@jyu.fi040 7214218
AmanuenssiMarkkanen Jaanajaana.a.markkanen@jyu.fi040 805 3279
OpintosihteeriHynninen Outiouti.hynninen@jyu.fi040 805 3091

Taulukko 4.2: Tietotekniikan laitoksen hallinto


[edellinen] [sisällys] [seuraava]