[edellinen] [sisällys] [seuraava]

3.4 Projektiopinnot

Miten projekti eroaa työmuotona yhteisön muista organisaatiorakenteista? Miten projekti suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan? Mitkä ovat onnistuneen projektin tunnusmerkit? Muun muassa näihin peruskysymyksiin perehdytään teoriatasolla kandidaattiopinnoissa kaikille pakollisella opintojaksolla TJTA311 Projektin hallinta. Projektiopintojen kokemuksellinen opintojakso on TJTS433 Projektin johtaminen ja toteutus. Kokemuksellinen kurssi on tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijoille valinnainen, mutta erityisen suositeltava opintojakso. Kansainvälisten projektien johtamiseen perehdytään opintojaksolla TJTS570 Kansainvälisten projektien johtaminen teorian ja käytännön esimerkkien avulla.

TJTA311 Projektin hallinta, 3 op

Opintojakson sisältö: 1. Mikä on projekti?, 2. Projektin elinkaari, 3. Projektin ositus/vaiheistus, 4. Projektisuunnitelma, 5. Projektin toteutus ja sen johtaminen sekä 6. Projektin päättäminen.

Opiskelija ymmärtää kurssin jälkeen; 1. projektimuotoisen työskentelyn, 2. projektiorganisaation eri osapuolten roolit ja tehtävät, 3. projektin elinkaaren vaiheet. Opiskelija pystyy soveltamaan tietojaan toimiessaan projektiryhmän jäsenenä.

TJTS433 Projektin johtaminen ja toteutus, 10 op

Opintojaksolla tehdään yritysten kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa kehittämishankkeita, jotka pohjautuvat yritysten todellisiin tarpeisiin. Opintojakson aikana opiskelijat osallistuvat aitoihin, vuorovaikutteisiin työ- ja arkielämän tilanteisiin. Näin voidaan yhdistää opittuja teorioita käytännön työelämään ja oppia työelämätaitoja jo opiskeluvaiheessa. Projektit tehdään pääsääntöisesti viiden hengen ryhmässä. Ryhmän jokainen jäsen toimii vuorollaan projektipäällikkönä, joten projektin johtaminen toteutuksen lisäksi tulee jokaiselle ryhmän jäsenelle tutuksi.

TJTS570 Kansainvälisten projektien johtaminen, 5 op

Opintojaksolla perehdytään kansainväliseen projektitoimintaan ja sen johtamiseen yrityksen sisäisten ja ulkoisten projektien kautta. Projektien johtamiseen liittyviä asioita käydään lävitse käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi käsitellään aiheen kannalta tärkeimpiä teoreettisia käsitteitä kuten verkostojen muodostuminen ja sosiaalinen pääoma.[edellinen] [sisällys] [seuraava]